Protocol per al canvi de nom de persones transsexuals, transgènere i intersexuals a la Universitat Jaume I

11/10/2022 | UI
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Normativa per la qual s'aprova el protocol per al canvi de nom de persones transsexuals, transgènere i intersexuals a la Universitat Jaume I (2018)

Sol·licitud canvi de nom d'ús comú (annex II)

Sol·licitud canvi de nom legal (annex III)


Aquest protocol té per objecte garantir el dret de les persones transsexuals, transgènere i intersexuals a ser anomenades, en la Universitat Jaume I, amb un nom concorde al gènere amb el qual s'identifiquen, d'acord amb els articles 22 i 25 de la Llei 8/2017, de 7 d'abril, de la Generalitat Valenciana, integral del reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere a la Comunitat Valenciana, mentre no es tinga el DNI actualitzat amb el nou nom legal.

Això implica la utilització d'un “nom d'ús comú” que substituïsca el nom legal en tot allò que no tinga implicacions legals i que només tinga efectes en procediments interns (Art. 1). No obstant això, per a l'expedició de documentació oficial si s'usaran les dades que figuren en el DNI o documentació equivalent (Art. 5).

En cas que una persona pertanyent a la comunitat universitària haja canviat el seu nom legal, pot sol·licitar el canvi en la documentació oficial de la universitat (Art. 6).

Qui són els beneficiaris d'aquesta normativa

Per a tots els integrants de la comunitat universitària de l'UJI (estudiantat, personal docent i investigador i, personal d'administració i serveis).

Procediment per al canvi al nom d'ús comú i nom legal (Art. 4 i 7)

1. Sol·licitud

S'ha d'enviar l'Annex II o Annex III, a través del registre electrònic de l'UJI, dirigida a la Unitat d'Igualtat.

2. Validació i tramitació de la sol·licitud

La Unitat d'Igualtat: una vegada revisada la sol·licitud, remetrà la proposta de resolució al rectorat.

El rector o rectora: dictarà la corresponent resolució i la traslladarà a la Unitat d'Igualtat perquè ⇒ Notifique a la persona interessada i en cas de ser favorable, inicie els tràmits interns per a fer efectiu el canvi al nom d'ús comú.

3. Comunicació dels canvis. Una vegada efectuats els canvis, la Unitat d'Igualtat comunicarà a la persona sol·licitant els canvis efectuats.

4. Catàleg de prestacions. El canvi al nom d'ús comú es realitzarà en:

  • Carnet UJI
  • Alias del correu electrònic de la universitat
  • Cens electoral
  • Llistats d'alumnat
  • Aula virtual
  • Qualsevol altra documentació que es genere per la gestió ordinària de l'UJI

5. En cas de detectar algun ús del nom oficial no arreplegat en aquest Protocol que la persona sol·licitant considere que requerisca ser modificat, es podrà sol·licitar a través del registre de la universitat, dirigint la petició a la Unitat d'Igualtat.

6. Gratuïtat del canvi

  • Els tràmits per al canvi de nom d'ús comú seran gratuïts.
  • En cap cas implicaran l'obligació d'aportar o acreditar qualsevol tipus de documentació mèdica o psicològica.
Informació proporcionada per: Unitat d'Igualtat