Unitat d'Igualtat

10/04/2024 | UI
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Contingut

Presentació

La igualtat de dones i homes és un principi jurídic universal sobre el qual se sustenten els sistemes democràtics actuals. De les dificultats per a aconseguir la igualtat efectiva, sorgeix la necessitat de passar dels principis a les actuacions transversals i a les accions positives. En aquest context, sorgeixen, entre altres mesures, l'obligatorietat legal l'existència d'Unitats d'Igualtat en totes les Universitats espanyoles.

A més, a més, l'article 43 de la Llei Orgànica 2/2023, de 22 de març, estableix la creació a les universitats d'Unitats d'Igualtat, “que seran les encarregades d'assessorar, coordinar i avaluar la incorporació transversal de la igualtat entre dones i homes en el desenvolupament de les polítiques universitàries, així com d'incloure la perspectiva de gènere en el conjunt de les activitats i funcions de la universitat”.

Així, d'acord amb la normativa vigent, i amb els criteris establits pel model europeu d'excel·lència amb el qual la Universitat Jaume I està totalment compromesa, s'aprova la creació, per acord UNÀNIME del Consell de Govern de 22 d'abril de 2010, la Unitat d'Igualtat.

Persones que componen la Unitat d'Igualtat

Direcció de la Unitat d'Igualtat
Fernando Vicente Pachés
Despatx RR0103SD - Rectorat
Telèfon: 964 729 497
Adreça electrònica: unitat-igualtat@uji.es
 
Administració de la Unitat d'Igualtat
María Jesús Sales Sebastiá
Despatx RR0103SD - Rectorat
Telèfon: 964 729 039
Adreça electrònica: unitat-igualtat@uji.es
 
Tècnica Superior d'Atenció a la Diversitat Afectivosexual i de Gènere
Naiara Martínez Gómez
Despatx RR0103SD - Rectorat
Telèfon: 964 729 102
Adreça electrònica: diversitatlgtbi@uji.es
 

Objectiu

La universitat té un paper essencial com a transmissor de valors, per a aconseguir una societat tolerant i igualitària, en la qual es respecten els drets i llibertats fonamentals i d'igualtat entre homes i dones.
Com a compliment dels art. 23, 24 i 25 de la LLei 3/2007 d'Igualtat Efectiva de Dones i Homes (LOI), per al compliment dels principis de qualitat del sistema educatiu, la Unitat d'Igualtat, com a òrgan responsable de dirigir, supervisar i avaluar totes les polítiques d'igualtat entre dones i homes que es desenvolupen en la Universitat, tindrà com a objectius:

 • Eliminar els obstacles que dificulten la igualtat efectiva entre dones i homes
 • Fomentar la igualtat plena entre les unes i els altres
 • Integrar l'estudi i aplicació del principi d'igualtat en els cursos i programes per a la formació inicial i permanent del professorat.
 • Fomentar l'ensenyament i investigació sobre el significat i abast de la igualtat entre dones i homes, la inclusió en els plans d'estudi que corresponga, d'ensenyaments en matèria d'igualtat entre les dones i els homes, la creació de postgraus específics i la realització d'estudis i investigacions especialitzades en la matèria.

Funcions de la Unitat d'Igualtat

 • Vetlar pel compliment de la legislació vigent en matèria d'igualtat efectiva de dones i homes, pel principi d'igualtat de tracte i d'oportunitats i la no discriminació per raó de sexe, en tots els àmbits de la Universitat.
 • Promoure la implantació de la transversalitat de gènere en totes les polítiques universitàries.
 • Instar perquè totes les dades estadístiques que s'elaboren o es publiquen des de la Universitat, referents al PDI, PI, al PTGAS i a l'estudiantat, estiguen desagregats per sexes.
 • Elaborar, implementar, fer el seguiment i avaluar els plans d'igualtat de l'UJI, prèvia realització d'un diagnòstic de la situació en matèria d'igualtat, de les diferents estructures, àrees i col·lectius de la Universitat.
 • Promoure la docència i la investigació en matèria d'igualtat de gènere.
 • Impulsar campanyes de sensibilització i d'informació en matèria de gènere i igualtat d'oportunitats dirigides al PDI, PI, al PTGAS i a l'estudiantat de la Universitat.
 • Informar sobre els plans d'estudi per a garantir el que s'estableix en la legislació vigent en matèria d'igualtat de dones i homes.
 • Informar i assessorar els òrgans de govern i a les comissions de la Universitat en matèria de polítiques d'igualtat i en el compliment del principi d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes.
 • Vetlar pel compliment de la legislació vigent en matèria d'igualtat, en les normes internes de la Universitat i en la reforma dels Estatuts i participar de manera efectiva en la seua redacció.
 • Impulsar la transferència del coneixement en matèria de gènere i igualtat d'oportunitats des de la Universitat a la societat.
 • Difondre les activitats que es duguen a terme.

Per al correcte desenvolupament de les seues comeses, la direcció de la Unitat d'Igualtat posseeix les següents competències:

 • Proposar la dotació de personal de la Unitat d'Igualtat, segons les necessitats detectades i les competències que ha de desenvolupar.
 • Proposar la creació de comissions o consells assessores.
 • Informar, proposar, coordinar i realitzar un seguiment sobre el desenvolupament del Pla d'Igualtat, promovent la incorporació del principi d'igualtat de manera transversal en totes les polítiques i actuacions de l'UJI.
 • Dirigir, supervisar i avaluar els plans d'igualtat i totes les polítiques d'igualtat entre dones i homes que es desenvolupen en la Universitat.
 • Assessorar la persona que ocupe el càrrec de rector o rectora en l'elaboració de la memòria que cal presentar bianualment als organismes corresponents, sobre el compliment del principi d'igualtat.
 • Elaborar una memòria anual, que reflectisca l'estat de la qüestió i els avanços aconseguits en matèria d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes en la Universitat, per a presentar-la davant els òrgans corresponents.

Per a qui

Per a tota la Comunitat Universitària:

 • Estudiantat
 • Personal laboral (PDI, PI i PTGAS)
 • Personal funcionari (PDI, PI i PTGAS)

Reglament

Informació proporcionada per: Unitat d'Igualtat