Estudiant amb necessitats específiques de suport educatiu

22/09/2023 | UDD
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El concepte de necessitats educatives específiques derivades de la condició de discapacitat apareix per primera vegada en la legislació educativa universitària en el Real Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, on a més a més fixa la necessitat de que les universitats disposen de serveis de suport a aquestos estudiants i el seu professorat. Cap. III. Article 14.2 

"Las universidades dispondrán de sistemas accesibles de información y procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a las enseñanzas universitarias correspondientes.
Estos sistemas y procedimientos deberán incluir, en el caso de estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad, los servicios de apoyo y asesoramiento adecuados, que evaluarán la necesidad de posibles adaptaciones curriculares
"

La Universitat Jaume I va ser la primera universitat espanyola en regular el compromís de treball amb aquestos estudiants als seus primers estatuts. 

Són necessitats específiques de suport educatiu, degudament acreditades, les derivades de les circumstàncies personals següents: Discapacitat auditiva, discapacitat visual, discapacitat motriu, trastorn mental greu, trastorn de conducta, trastorns de l'espectre de l'autisme (TEA), dificultats específiques d'aprenentatge, trastorn per dèficit d'atenció i/o hiperactivitat (TDAH), trastorn associat a causa orgànica o fisiològica, incapacitat temporal per situacions sobrevingudes (fractures, períodes d'hospitalització...)


Problemàtiques, experiències personals

Problemàtica física

Problemàtica visual

Problemàtica auditiva

Malalties

TDA-H

Dislèxia

Asperger

Altres problemàtiques

Informació proporcionada per: Unitat de Diversitat i Discapacitat