Universitat Jaume I - UJI - Castello

Servei de Llengües i Terminologia
Serveis

  Certificats de coneixements de valencià que s'expedeixen al País Valencià

  Certificats expedits per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià

  La Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, adscrita a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, és l'organisme oficial de la Generalitat Valenciana que té la funció d'expedir els certificats oficials administratius de coneixements de valencià en els nivells següents:

  1. Certificat de Coneixements Orals de Valencià
  2. Certificat de Grau Elemental de Coneixements de Valencià
  3. Certificat de Grau Mitjà de Coneixements de Valencià
  4. Certificat de Grau Superior de Coneixements de Valencià
  5. Certificat de capacitació tècnica, amb les especialitats següents:
   • Llenguatge administratiu
   • Llenguatge als mitjans de comunicació
   • Correcció de textos

  La finalitat d'aquests certificats oficials administratius és la següent:

  1. Acreditar els coneixements suficients de valencià del personal que ha d'exercir en les administracions públiques càrrecs, ocupacions i funcions per als quals el coneixement del valencià s'estableix com a requisit o mèrit.
  2. Acreditar els coneixements de valencià de la població adulta amb independència dels estudis reglats de valencià.

  Per tant, són els únics certificats oficials que tenen validesa en qualsevol administració pública.

  Com s'obtenen?

  Per a obtenir aquests certificats s'han de superar les proves pertinents que organitza la Junta Qualificadora dues vegades a l'any. També hi ha una taula d'homologacions i convalidacions extensa.

  Qui expedeix els certificats?

  La mateixa Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià és la que expedeix aquests certificats (Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, Av. Campanar, València).

  Normativa legal que regula aquests certificats

  • Decret 47/1989, de 4 d'abril, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es regulen les funcions, composició i organització de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià [89/1291]. (Publicat al DOGV Núm. 1.039, de data 7 d'abril de 1989)
  • Ordre de 22 de maig de 1989, de la Conselleria de Cultura, Educació i ciència, per la qual s'estableixen els certificats oficials administratius de coneixements de valencià que expedirà la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià i s'homologuen i es revaliden d'altres títols o certificats. [89/2204]. (Publicat al DOGV Núm. 1.082, de data 9 de juny de 1989)
  • Decret 50/1991, de 27 de març, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'adscriu la Direcció General de Política Lingüística a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència i se n'estableixen les funcions i l'estructura.[91/1654]. (Publicat al DOGV Núm. 1.517, de data 9 d'abril de 1991)
  • Ordre de 16 d'agost de 1994, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual s'estableixen els certificats oficials administratius de coneixements de valencià que expedirà la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià i s'homologuen i es revaliden d'altres títols o certificats. [94/5909]. (Publicat al DOGV Núm. 2.331, de data 24 d'agost de 1994)
  • Ordre de 22 de desembre de 1995, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es deroguen alguns apartats de l'article 4t de l'Ordre de 16 d'agost de 1994, sobre homologació i revalidació dels Certificats Oficials Administratius de Coneixements de Valencià. [95/9476]. (Publicat al DOGV Núm. 2.651, de data 22 de desembre de 1995)
  • Ordre de 24 de juny de 1999, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es modifica parcialment l¿ordre de 16 d'agost de 1994, de la Conselleria d¿Educació i Ciència, per la qual s'estableixen els certificats oficials administratius de coneixements de valencià que expedirà la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià i s'homologuen i es revaliden d'altres títols i certificats. [1999/M6377]. (Publicat al DOGV núm. 3.544, de data 22 de juliol de 1999)

  Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià

  Titulació acadèmica que permet l’ensenyament en valencià com a llengua vehicular en la totalitat dels nivells d’ensenyament no universitari i a impartir continguts curriculars de valencià en educació infantil i l’àrea de Valencià en educació primària, sempre que s’estiga en possessió de les titulacions o condicions acadèmiques i administratives requerides per a impartir la docència en aquests nivells. La junta Qualificadora de Coneixements de Valencià homologa aquest certificat pel grau mitjà de coneixements de valencià (Ordre de 16 d’agost de 1994, DOGV núm. 2331, de 24 d’agost).

  Com s'obté?

  • Acreditant que es posseeix el certificat acadèmic d'haver superat el primer cicle del Pla de Formació Lingüisticotècnica en Valencià del Professorat no Universitari expedit per la Universitat d'Alacant, la Universitat Jaume I o la Universitat de València-Estudi General.
  • Acreditant que es posseeix el certificat acadèmic d'haver superat el Nivell Mitjà dels cursos de Lingüística Valenciana i la seua Didàctica, expedit per la Universitat d'Alacant, la Universitat Jaume I de Castelló o la Universitat de València-Estudi General.
  • Acreditant que es posseeix la certificació acadèmica de Cicle Elemental de Valencià o Certificat d'Aptitud de Valencià de les Escoles Oficials d'Idiomes juntament amb el certificat acadèmic de la Universitat d'Alacant, la Universitat Jaume I o la Universitat de València-Estudi General d'haver superat un dels Cursos Específics del Primer Cicle (A, B o C).
  • Acreditant que es posseeix el Certificat de Grau Mitjà o el Certificat de Grau Superior expedits per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià juntament amb el certificat acadèmic de la Universitat d'Alacant, la Universitat Jaume I o la Universitat de València-Estudi General d'haver superat un dels Cursos Específics del Primer Cicle (A, B o C).
  • Acreditant, mitjançant el corresponent certificat universitari, que s'han aprovat 24 crèdits de matèries vinculades a les àrees de coneixement de Filologia Catalana i Didàctica de la Llengua i la Literatura i que es té un domini suficient, oral i escrit, del valencià. En els plans d'estudis antics (Ordre de 1988), es demanava haver aprovat dos cursos de valencià de tres hores setmanals i un curs d'alguna altra matèria impartida pel corresponent departament universitari i tenir un domini suficient, oral i escrit, del valencià.

  Qui expedeix el Certificat de Capacitació?

  La Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, amb la presentació del certificat universitari corresponent. Aquest Certificat està homologat amb el Certificat de Grau Mitjà de Coneixements de Valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

  Normativa legal que regula aquests certificats

  • Ordre de 5 d'octubre de 2009  de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula el Pla de Formació Lingüísticotècnica en Llengüesdel Professorat No Universitari i l'obtenció de les titulacions administratives necessàries per a l'ensenyament en Valencià i de Valencià en tots els nivells d'ensenyament no universitari.(DOGV núm. 2.968, de 10 d'abril de 1997).
  • Ordre de 26 d'abril de 1988, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es regula l'obtenció del Certificat de Capacitació o el Diploma de Mestre de Valencià en concloure els estudis en les Escoles Universitàries de Formació del Professorat (publicada al DOGV 824, de 13 de maig de 1988).
  • Ordre de 15 de juny de 1994, de la Conselleria d'Educació i Ciència, per la qual es modifica l'Ordre de 21 de maig de 1985, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es regula el Pla de Reciclatge en Valencià del professorat que exerceix les seues funcions en l'àmbit de l'ensenyament no universitari de la Comunitat Valenciana (publicada al DOGV 2302, de 4 de juliol de 1994).
  • Ordre de 24 de maig de 1995, de la Conselleria d'Educació i Ciència, per la qual es regula l'obtenció del Certificat de Capacitació o el Diploma de Mestre de Valencià dins dels estudis conduents a l'obtenció de les diferents titulacions universitàries (publicada al DOGV 2530, de 15 de juny de 1995).
  • Ordre de 5 de febrer de 1997, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es regula el Pla de Formació Lingüisticotècnica en Valencià del Professorat no Universitari, i l'obtenció de les titulacions necessàries per a l'ensenyament en valencià i de valencià en tots els nivells d'ensenyament no universitari.

  Diploma de Mestre de Valencià

  Titulació acadèmica que permet ensenyar valencià i en valencià en elsnivells educatius no universitaris, sempre que es posseesca les titulacionsacademicoadministratives requerides per a impartir docència en aquestsnivells (diplomatura, llicenciatura, enginyeria, etc.).

  Des del punt de vista de validesa administrativa, la Junta Qualificadora deConeixements de Valencià homologa aquest certificat pel Certificat de graumitjà de coneixements de valencià (Ordre de 16 d'agost de 1994, DOGV núm.2331, de 24 d'agost)

  Com s'obté?

  • Acreditant que es posseeix el certificat acadèmic d'haver superat el segon cicle del Pla de Formació Lingüisticotècnica en Valencià del Professorat no Universitari expedit per la Universitat d'Alacant, la Universitat Jaume I o la Universitat de València-Estudi General.
  • Acreditant que es posseeix el certificat acadèmic d'haver superat el Nivell Superior dels cursos de Lingüística Valenciana i la seua Didàctica, expedit per la Universitat d'Alacant, la Universitat Jaume I de Castelló o la Universitat de València-Estudi General.
  • Acreditant, mitjançant el corresponent certificat universitari, que s'ha aprovat 40 crèdits de matèries vinculades a les àrees de coneixement de Filologia Catalana i Didàctica de la Llengua i la Literatura i es té un domini suficient, oral i escrit, del valencià. En els plans d'estudis antics (Ordre de 1988), es demanava haver aprovat tres cursos de valencià de tres hores setmanals i dos cursos d'altres matèries impartides pel corresponent departament universitari i tenir un domini suficient, oral i escrit, del valencià.

  Qui expedeix el Diploma de Mestre de Valencià?

  La Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, amb la presentació del certificat universitari corresponent. Aquest Diploma està homologat amb el Certificat de Grau Mitjà de Coneixements de Valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

  Normativa legal que regula aquests certificats

  • Ordre de 5 de febrer de 1997 de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es regula el Pla de Formació Lingüístico-Tècnica en Valencià del Professorat No Universitari i l'obtenció de les titulacions administratives necessàries per a l'ensenyament en Valencià i de Valencià en tots els nivells d'ensenyament no universitari. (DOGV núm. 2.968, de 10 d'abril de 1997)
  • Ordre de 26 d'abril de 1988, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es regula l'obtenció del Certificat de Capacitació o el Diploma de Mestre de Valencià en concloure els estudis en les Escoles Universitàries de Formació del Professorat (publicada al DOGV 824, de 13 de maig de 1988).
  • Ordre de 15 de juny de 1994, de la Conselleria d'Educació i Ciència, per la qual es modifica l'Ordre de 21 de maig de 1985, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es regula el Pla de Reciclatge en Valencià del professorat que exerceix les seues funcions en l'àmbit de l'ensenyament no universitari de la Comunitat Valenciana (publicada al DOGV 2302, de 4 de juliol de 1994).
  • Ordre de 24 de maig de 1995, de la Conselleria d'Educació i Ciència, per la qual es regula l'obtenció del Certificat de Capacitació o el Diploma de Mestre de Valencià dins dels estudis conduents a l'obtenció de les diferents titulacions universitàries (publicada al DOGV 2530, de 15 de juny de 1995).
  • Ordre de 5 de febrer de 1997, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es regula el Pla de Formació Lingüisticotècnica en Valencià del Professorat no Universitari, i l'obtenció de les titulacions necessàries per a l'ensenyament en valencià i de valencià en tots els nivells d'ensenyament no universitari.

  Certificats dels Cursos de Lingüística Valenciana i la seua Didàctica

  Aquests cursos, coneguts també com Cursos de Reciclatge en Valencià del Professorat no Universitari o cursos del Pla de Formació Lingüisticotècnica en Valencià del Professorat no Universitari, volen facilitar al professorat no universitari l'obtenció del Certificat de Capacitació o el Diploma de Mestre de Valencià. Els organitza la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència (a través dels centres de professors) i s'organitzen en dos cicles:

  Primer cicle

  1. Nivell 0 (100 hores)
  2. Nivell I (85 hores)
  3. Nivell II (85 hores)
  4. Cursos específics (se n'ha de fer un de 50 hores obligatòriament):
   • Curs Específic A: professorat d'Educació Infantil, Educació Primària i Educació d'Adults
   • Curs Específic B: professorat d'Educació Secundària d'àrees no lingüístiques
   • Curs Específic C: professorat de nivells no universitaris d'àrees lingüístiques

  Segon cicle

  1. Nivell III (85 hores)
  2. Curs Específic D (50 hores)

  Com s'obtenen aquests certificats?

  Mitjançant la superació del curs corresponent. Actualment aquests cursos estan restringits al professorat funcionari no universitari. El certificat del Nivell II (en l'Ordre anterior rebia el nom de Nivell Mitjà) i el curs específic corresponent permet l'obtenció del Certificat de Capacitació; el certificat del Nivell II (anteriorment Nivell Superior) i el Curs Específic D permet l'obtenció del Diploma de Mestre de Valencià.

  Qui expedeix aquest certificats?

  Els certificats d'aquest cursos només poden expedir-los la Universitat d'Alacant, la Universitat Jaume I de Castelló o la Universitat de València-Estudi General (segons el lloc on s'han fet els cursos).

  Normativa legal que regula aquests certificats

  • Ordre de 5 de febrer de 1997 de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es regula el Pla de Formació Lingüístico-Tècnica en Valencià del Professorat No Universitari i l'obtenció de les titulacions administratives necessàries per a l'ensenyament en Valencià i de Valencià en tots els nivells d'ensenyament no universitari. (DOGV núm. 2.968, de 10 d'abril de 1997)
  • Ordre de 15 de juny de 1994, de la Conselleria d'Educació i Ciència, per la qual es modifica l'Ordre de 21 de maig de 1985, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es regula el Pla de Reciclatge en Valencià del professorat que exerceix les seues funcions en l'àmbit de l'ensenyament no universitari de la Comunitat Valenciana (publicada al DOGV 2302, de 4 de juliol de 1994).
  • Ordre de 5 de febrer de 1997, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es regula el Pla de Formació Lingüisticotècnica en Valencià del Professorat no Universitari, i l'obtenció de les titulacions necessàries per a l'ensenyament en valencià i de valencià en tots els nivells d'ensenyament no universitari.

  Certificats expedits per l'Escola Oficial d'Idiomes

  L'Escola Oficial d'Idiomes també fa classes de valencià, 5 cursos organitzats en dos cicles:

  • Cicle Elemental: els 3 primers cursos
  • Cicle Superior: el 5 cursos, que dóna dret al Certificat d'Aptitud de Valencià

  El certificat acadèmic d'haver superat el Cicle Elemental es convalida pel Certificat de Grau Mitjà de Coneixements de Valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià i pel Nivell II del Pla de Formació Lingüisticotècnica en Valencià del Professorat no Universitari; el Certificat d'Aptitud de Valencià, que s'expedeix després de aprovar els cinc cursos, es convalida pel Certificat de Grau Superior de Coneixements de Valencià de la Junta Qualificadora i pel Nivell II del Pla de Formació Lingüisticotècnica en Valencià del Professorat no Universitari.

  Certificats expedits per les universitats valencianes

  Les cinc universitats del País Valencià organitzen cursos de formació per ala comunitat universitària, que donen dret a l'expedició dels certificatsde nivell corresponent. Aquests cursos i certificats estan homologatsmitjançant un conveni entre les universitats de març de 1996. Elscertificats oficials de coneixement de valencià que expedeixen lesuniversitats valencianes, que tenen validesa administrativa i acadèmica enel marc universitari i estan homologats per la Junta Permanent de Català i pel Govern de les Illes Balears, són:

  1. Certificat de Coneixements Orals de Valencià
  2. Certificat de Grau Elemental de Coneixements de Valencià
  3. Certificat de Grau Mitjà de Coneixements de Valencià
  4. Certificat de Grau Superior de Coneixements de Valencià

  Com s'obtenen?

  Aquests certificats s'obtenen amb la superació de les proves corresponents organitzades pels diferents serveis lingüístics universitaris. A més a més, la Universitat Jaume I expedeix aquests certificats als estudiants de la Universitat que acrediten la superació d'una sèrie de crèdits amb assignatures de Filologia Catalana i Didàctica de la Llengua i la Literatura (acord del Consell Provisional de Govern de dia 31 de gener de 2003).

  Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia
  Data de modificació: 29/10/2010 10:25
  Informació i consultes: Bústia UJI | Polítiques generals i de campus
  Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16