Universitat Jaume I - UJI - Castello

Servei de Llengües i Terminologia
Serveis

  Vocabulari Administratiu


  Ordenació alfabètica:
  [A][B][C][D][E][F][G][H][I][J][K][L][M][N][O][P][Q][R][S][T][U][V][W][X][Y][Z]


  Presentació

  L'administració valenciana ha actuat en l'última dècada com un motor important en el foment de l'ús del valencià. Val a dir que era una responsabilitat històrica.Després de tres segles d'abandó i postergació, l'administració havia de prendre la iniciativa per a fer del valencià una llengua plenament reconeguda i apta per a qualsevol ús social. L'aprovació de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià va ser una contribució decisiva per a permetre la incorporació del valencià a l'àmbit administratiu.

  I aquest diccionari pretén ser una ajuda més en aquesta direcció. Es tracta d'unaeina aparentment modesta. Però, en realitat, és ben ambiciosa. L'objectiu és posar al'abast dels treballadors de l'administració un recull bàsic dels mots que fan servirmés habitualment, perquè els ajude a resoldre els dubtes que se'ls puguen plantejari, en definitiva, perquè puguen utilitzar autònomament el valencià en la faena decada dia. Sense haver de dependre de ningú. Cada empleat públic ha de tenir elbagatge necessari per a ser capaç de fer el seu treball quotidià també en valencià.I, sens dubte, aquest diccionari aporta un material imprescindible. La resta ha devenir amb la pràctica diària...

  Vocabulari castellà-valencià


  Abreviatures utilitzades

  adj. adjectiu

  Cast. castellà

  f. substantiu femení

  m. substantiu masculí

  pl. plural

  v. intr. verb intransitiu

  v. tr. verb transitiu

  Veg. vegeu


  abans-d'ahir adv. El dia anterior al d'ahir.

  Cast. anteayer.


  abaratir v. tr. Abaixar el preu (d'una cosa).

  Cast. abaratar.


  abigeat m. Furt de bestiar.

  Cast. abigeato.


  abintestat 1. adv. Sense haver fet testament. 2. m. Judici d'abintestat. 3. judici d'abintestat Procediment judicial destinat a custodiar els béns de qui ha mort sense fer testament, a declarar qui són els seus hereus legals, a adjudicar els béns del difunt i a administrar-los fins a fer-ne lliurament als hereus.

  Cast. 1. i 2. abintestato. 3. juicio de abintestato.


  abolició f. Derogació, supressió, anul·lació o extinció d'un costum,ús, llei, institució o pràctica jurídica.

  Cast. abolición.


  abonar v. tr. Inscriure en un compte corrent (una partida a favord'algú).

  Cast. abonar.


  abrogar v. tr. Abolir o revocar

  Cast. abrogar.


  absent adj. 1. No present en un lloc. 2. Dit de la persona que ha desaparegut del seu últim domicili o residència sense que hom en tinga notícia.

  Cast. ausente.


  absoldre v. tr. Eximir d'una pena, d'un deure, d'una obligació, d'una responsabilitat.

  Cast. absolver.


  abstenció f. 1. Acció i efecte de no prendre part en unavotació. 2. Separació espontània o obligatòria, o totes dues, d'un funcionaridel coneixement d'unes actuacions pel fet d'estimar que hi concorren motius legalmentestablerts (interés personal, relació de parentiu, amistat o enemistat).

  Cast. abstención.


  acabalar v. tr. Aplegar (riqueses, cabals).

  Cast. acaudalar.


  acarar v. tr. Comparar dos o més documents per tal d'establir-nel'original.

  Cast. carear.


  acatament m. Acció d'acatar.

  Cast. acatamiento.


  acatar v. tr. Respectar i complir una llei o una disposició legal.

  Cast. acatar.


  accedir v. intr. 1. Tenir accés en un lloc. 2. Consentir.

  Cast. acceder.


  acceptació f. Manifestació de la voluntat per la qual hom assumeix certes obligacions. Acceptació de lletra de canvi.

  Cast. acepto.


  aclarida f. Aclariment.

  Cast. aclaración.


  aclariment m. Facultat dels tribunals o dels jutges d'aclarir les sentències o les resolucions de significat dubtós.

  Cast. aclaración.


  aclarir v. tr. Esbrinar.

  Cast. aclarar, averiguar.


  acompte m. Allò que hom paga a compte, la part que hom paga d'un compte a pagar.

  Cast. anticipo.


  acord m. 1. Decisió mútuament acceptada entre partsinteressades. 2. acord administratiu Decisió de l'administració pública,adoptada preferentment per un òrgan col·legiat.

  Cast. 1. acuerdo. 2. acuerdo administrativo.


  acreditar v. tr. Fer digne de crèdit (un document o una persona).

  Cast. acreditar.


  acta f. Document formal que constata un fet, una convenció, una obligació, una deliberació, un acord o una manifestació de voluntat, a fi que n'hi haja constància.

  Cast. acta, auto.


  acta f. 1. Document formal que constata un fet, unaconvenció, una obligació, una deliberació, un acord o una manifestació de voluntat afi que en quede constància. 2. estendre (o alçar) acta Redactar una acta.

  Cast. 1. acta. 2. levantar acta.


  acte administratiu Acció o declaració unilateral de voluntat, de desig ode coneixement dels òrgans de l'administració pública en l'exercici de les seuesfuncions públiques, dit especialment de les resolucions o acords que adoptal'administració sobre qualsevol qüestió en exercici d'una potestat administrativadistinta de la reglamentària.

  Cast. acto administrativo.


  acte anul·lable Acte administratiu que conté una infracció de l'ordenamentjurídic no determinant de nul·litat.

  Cast. acto anulable.


  acte declaratiu de dret Acte administratiu el contingut del qual consisteixen el reconeixement o la declaració d'un dret.

  Cast. acto declarativo de derecho.


  acte de gravamen Acte administratiu el contingut del qual comporta unaobligació o una càrrega.

  Cast. acto de gravamen.


  acte d'instrucció Actuacions administratives conduents a la determinació,el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals ha de dictar-seuna resolució.

  Cast. acto de instrucción.


  acte executiu Acte administratiu que comporta la seua aplicació immediata.

  Cast. acto ejecutivo.


  acte exprés Acte administratiu que implica manifestació de la voluntat del'administració.

  Cast. acto expreso.


  acte nul de ple dret Acte administratiu en què es dóna la concurrènciad'alguna de les causes de l'article 62 de la Llei 30/92.

  Cast. acto nulo de pleno derecho.


  acte presumpte Acte administratiu que es produeix quan l'òrgan competent nodicta resolució expressa i té l'obligació de fer-ho.

  Cast. acto presunto.


  acte viciat Acte administratiu que té algun defecte de forma que no encomporta la nullitat.

  Cast. acto viciado.


  acumulació d'expedients Reunió de dos o més expedients administratiusíntimament relacionats per a fer-ne un de sol i seguir una única tramitació oprocediment.

  Cast. acumulación de expedientes.


  acte m. Resolució dictada en un procés judicial que decideix, en forma fonamentada, una incidència del procés.

  Cast. auto.


  actuació f. Conjunt d'actes i de documents que integren la tramitació d'un procediment judicial, d'un expedient administratiu, etc.

  Cast. actuación, auto.


  acurçar v. tr. Escurçar.

  Cast. acortar.


  acurtar v. tr. Escurçar.

  Cast. acortar.


  addenda f. Nota o conjunt de notes addicionals a la fi d'un escrit, d'un llibre.

  Cast. addenda.


  addició f. 1. Acció d'afegir, d'agregar. 2. Cosa afegida a una altra. 3. Addenda.

  Cast. adición.


  adducció f. Acció d'adduir.

  Cast. aducción.


  adduir v. tr. Presentar, oferir, al·legar (una prova, una raó, un argument).

  Cast. aducir.


  adició f. Acció d'acceptar una herència.

  Cast. adición.


  adir v. tr. Acceptar (una herència, una successió).

  Cast. adir.


  admetre v. tr. Rebre en l'esperit (alguna cosa) com a veritable o valedora, acceptar.

  Cast. admitir.


  adscriure v. tr. 1. Escriure al costat. 2. Agregar (algú) al servei d'un cos o d'una entitat.

  Cast. adscribir.


  advocacia f. Professió d'advocat.

  Cast. abogacía.


  advocar v. intr. 1. Defensar verbalment o per escrit interessos públics o privats, especialment davant els tribunals de justícia. 2. Acció per la qual un tribunal o un òrgan atreu per a ell la competència de conèixer i resoldre una causa o un afer que inicialment corresponia a un d'inferior.

  Cast. 1. abogar. 2. avocar.


  afidàvit m. Acte de manifestació de coneixement o de declaració de voluntat formalitzat en un document per tal que en reste constància, destinat a produir determinats efectes jurídics.

  Cast. affidávit.


  aforat -ada adj. Que es beneficia d'una jurisdicció privilegiada.

  Cast. aforado -ada.


  afores m. pl. Voltants d'una població.

  Cast. afueras.


  afront m. Ofensa greu feta a la cara, públicament.

  Cast. afrenta.


  afrontament m. Acció d'afrontar o d'afrontar-se.

  Cast. afrentamiento.


  agilitar v. tr. Fer àgil.

  Cast. agilizar.


  agreujar v. tr. 1. Fer més greu (una falta, un mal, etc.). 2. Inferir un greuge (a algú).

  Cast. 1. agravar. 2. agraviar.


  aïllar v. tr. Separar (alguna persona o alguna cosa) de totes les altres.

  Cast. aislar.


  ajornament m. Acció d'ajornar.

  Cast. aplazamiento.


  ajornar v. tr. Deixar per a un altre dia, per a més endavant, diferir.

  Cast. aplazar, atrasar.


  albarà m. 1. Document públic o privat en què consta un permís o una obligació. 2. Document que normalment acompanya la mercaderia en ser lliurada i que n'indica la natura i la qualitat, la data de lliurament i el nom del comprador i del venedor, i que si és conformat, acredita la recepció de la mercaderia.

  Cast. albarán.


  albir m. Acció d'albirar, judici.

  Cast. albedrío.


  alçada f. 1. Apel·lació davant d¿un òrgan o d¿un tribunal superior en què hom demana la modificació de la resolució dictada per l'inferior. 2. Actuacions d'aquesta apel·lació. 3. Recurs administratiu que és interposat contra una resolució de l'administració pública davant el superior jeràrquic de qui la dictà.

  Cast. alzada.


  al·legar v. tr. Invocar en un procés judicial, en un procediment administratiu o en un conflicte d'interessos, un fet o un raonament jurídic en defensa d'una petició o d'una pretensió jurídica.

  Cast. alegar.


  alleugerir v. tr. Fer més lleuger, més viu, accelerar.

  Cast. aligerar, agilizar.


  al·locució f. Discurs generalment breu, especialment el dirigit per un superior als seus inferiors o subordinats.

  Cast. alocución.


  al·lusiu -iva adj. Que fa referència.

  Cast. alusivo -iva.


  amortir v. tr. Fer menys viva una cosa, menys intensa o violenta.

  Cast. amortiguar.


  amplada f. Amplària.

  Cast. anchura.


  amplària f. 1. Distància de costat a costat. 2. Extensió.

  Cast. anchura.


  ample m. Amplària.

  Cast. ancho, anchura.


  amuntegar v. 1. tr. Fer un munt. 2. tr. fig. Acumular. 3. pron. Fer-se un munt, acumular-se.

  Cast. amontonar.


  anàlisi f. 1. Examen de les parts constituents d'un tot. 2. Examen acurat d'un escrit, un discurs, una teoria, etc.

  Cast. análisis.


  annals m. pl. Exposició de fets històrics concrets en forma breu i seguint un ordre estrictament cronològic.

  Cast. anales.


  annex -a 1. adj. Annexat. 2. m. Allò que hom adjunta a una cosa de manera que aquella depenga d'aquesta, li servisca de complement.

  Cast. anejo -eja.


  annexar v. tr. Ajuntar (alguna cosa) a una altra de manera que aquella depenga d'aquesta, li servisca de complement.

  Cast. anexar.


  antedata f. Data d'un document anterior a la que hauria de portar.

  Cast. antedata.


  antefirma f. Mot o mots que són anteposats a la firma d'una persona per indicar el càrrec que exerceix o alguna circumstància justificativa de la firma.

  Cast. antefirma.


  anteposar v. tr. Posar abans.

  Cast. anteponer.


  antesignatura f. Antefirma.

  Cast. antefirma.


  antiguitat f. Període de temps transcorregut des del dia que hom ha iniciat una relació juridicolaboral en qualitat de treballador per compte d'altri o com a funcionari al servei de l'administració pública.

  Cast. antigüedad.


  anual adj. Que dura un any.

  Cast. anual.


  anyal adj. Que s'esdevé cada any.

  Cast. añal, anual.


  anul·labilitat f. Condició d'un acte jurídic afectat per un vici o un defecte legal que, bé que no és suficientment per a produir la seua ineficàcia o la seua nul·litat absoluta, permet, a petició d'una de les parts interessades, que els tribunals o l'administració en declaren la ineficàcia.

  Cast. anulabilidad.


  anul·lació m. Acció i efecte d'anul·lar un acte o un negoci jurídic.

  Cast. anulación.


  anul·lar v. tr. 1. Fer tornar nul, destruir, especialment llevar valor o força (a una llei, un tractat, una disposició). 2. Declarar invàlid i sense efectes legals (un acte o un negoci jurídics).

  Cast. anular.


  anvers m. Cara o front d'un full imprès o manuscrit.

  Cast. anverso.


  aparença f. Manera d¿aparèixer, aspecte exterior.

  Cast. apariencia.


  apel·lació f. 1. Acció d'apel·lar. 2. Recurs judicial que la part que no està d'acord amb la decisió d'un jutge o d'un tribunal interposa davant d¿un jutge o un tribunal superior per tal que aquest resolga de bell nou sobre l'afer.

  Cast. apelación.


  apel·lar v. intr. Interposar una apel·lació.

  Cast. apelar.


  apèndix m. Part que és afegida al final d'una obra, que conté notes, documents, bibliografia i tot el que aclareix, explica o il·lustra el text.

  Cast. apéndice.


  apercebre v. 1. tr. Advertir, copsar amb la vista o el pensament. 2. tr. Reconèixer l'objecte percebut. 3. pron. Adonar-se.

  Cast. apercibir.


  aprendre v. tr. Adquirir la coneixença, la pràctica (d'alguna cosa) amb l'estudi, l'atenció.

  Cast. aprender.


  aprovació f. Acció i efecte d'aprovar.

  Cast. aprobación.


  aprovar v. tr. Declarar bona, acceptable, justa (una cosa) a uns efectes determinats qui està facultat per a fer-ho.

  Cast. aprobar.


  apte -ta adj. Bo, propi, per disposició natural o adquirida, per a fer alguna cosa.

  Cast. apto -ta.


  arbitratge m. 1. Decisió d'una qüestió o un conflicte jurídic per part d'una persona o de diverses persones que no són jutges ordinaris ni actuen com a òrgans normals del poder judicial. 2. Apel·lació a terceres persones perquè decidisquen en casos de conflicte de treball, de manca d'entesa en negociacions o de desacord en l'aplicació de normes pactades amb anterioritat. 3. arbitratge internacional Mitjà de solució pacífica de les controvèrsies entre estats a través d'una decisió jurídica d'un o més àrbitres o d'un tribunal arbitral, escollit per les parts.

  Cast. 1. i 2. arbitraje. 3. arbitraje internacional.


  arqueig m. 1. Inventari dels diners i els valors existents a la caixa d'una casa de comerç, d'una corporació, etc. Fer arqueig.

  Cast. arqueo.


  arrendar v. tr. 1. Donar (alguna cosa de la seua propietat, especialment possessions immobles i serveis públics) a una altra persona perquè en faça ús o se'n beneficie per un temps determinat mitjançant el pagament d'una renda convinguda. 2. Rebre d'algú (alguna cosa, especialment possessions immobles i serveis públics) per usar-ne i beneficiar-se'n per un temps determinat mitjançant el pagament d'una renda convinguda.

  Cast. arrendar, alquilar.


  arriscar v. tr. Exposar a un risc, posar en risc.

  Cast. arriesgar.


  arrogació f. 1. Adopció d'una persona no sotmesa a la potestat d'una altra. 2. arrogació de funcions Delicte consistent en el fet que un funcionari de l'administració pública s'atribueix funcions judicials o impedeix l'execució de les resolucions dels tribunals, o que un jutge s'atribueix funcions d'una autoritat administrativa o impedeix l'exercici legítim de les atribucions d'aquesta.

  Cast. 1. arrogación. 2. arrogación de funciones.


  article m. 1. Cadascuna de les disposicions el conjunt de les quals formen un estatut, un reglament, un tractat, un contracte, etc. 2. Cadascuna de les clàusules d'un contracte. 3. Qüestió incidental dins un procés. 4. Cadascuna de les proves d'un judici o cadascuna de les preguntes dels escrits d'interrogació dels testimonis.

  Cast. artículo.


  arxiu m. 1. Conjunt de la documentació produïda i rebuda per un organisme públic, una institució religiosa o laica, una empresa industrial o comercial, una família o un individu, com a resultat de llur activitat, conservada en previsió d'una utilització jurídica o històrica. 2. Edifici o local on és dipositat un conjunt documental.

  Cast. archivo.


  arxivar v. tr. Destinar un document a ser dipositat en un arxiu pel fet de no tenir utilització actual ni interès jurídic, o d'haver caducat el que tenia i considerar-ne necessària la conservació.

  Cast. archivar.


  assalariat -ada m i f. Persona que treballa per compte de patrons privats o públics, dels quals rep un salari en canvi de la seua força de treball.

  Cast. asalariado -ada.


  assentir v. intr. Estar d'acord amb allò que un altre diu i expressar-hi la conformitat, aquiescència.

  Cast. asentir.


  assertori -òria adj. Afirmatiu.

  Cast. asertorio -oria.


  assignar v. tr. Fixar, assenyalar (allò que ha de ser atribuït, destinat, a algú).

  Cast. asignar.


  associar v. tr. 1. Unir com a company, com a participant, com a soci, com a confederat. 2. Ajuntar, encadenar, en el pensament.

  Cast. asociar.


  atendre v. 1. intr. Fer atenció, estar atent, a alguna cosa, posar cura en alguna cosa. 2. tr. Tenir en compte, en consideració (alguna cosa).

  Cast. atender.


  atermenament m. Acció i efecte d'atermenar.

  Cast. apeo.


  atermenar v. tr. Assenyalar els límits o termes d'un tros de terra.

  Cast. apear.


  atestar v. tr. 1. Afirmar que és certa, autèntica (alguna cosa). 2. Donar testimoniatge (d'una cosa).

  Cast. atestar, atestiguar.


  augmentar v. 1. tr. Fer més gran (una quantitat, un nombre). 2. intr. Esdevenir més gran una quantitat, un nombre.

  Cast. aumentar.


  autenticar v. tr. 1. Donar autenticitat, autoritat, amb proves, amb atestacions, amb formalitats requerides per la llei, etc. 2. Provar l'autenticitat (d'una cosa). 3. Legalitzar un acte jurídic un funcionari o una persona legalment autoritzada per tal que tinga plens efectes jurídics. 4. Donar fe de l'autenticitat d'un document o d'una signatura per mitjà de la intervenció d'un notari.

  Cast. autenticar, autentificar.


  autofinançament m. Inversió interna efectuada per una empresa mitjançant l'operació de deduir una part dels guanys a repartir i destinar-la a l'esmentada inversió.

  Cast. autofinanciación.


  avanç m. Pagament anticipat o préstec.

  Cast. avance.


  avançada f. Avanç.

  Cast. avance.


  avançament m. Avanç.

  Cast. avance.


  avantatjar v. tr. Portar avantatge, superar.

  Cast. aventajar.


  avantpassat -ada m. i f. Ascendent, antecessor.

  Cast. antepasado -ada.


  avaria f. Deterioració soferta pel objectes transportats o emmagatzemats.

  Cast. avería.


  avocar v. tr. Un tribunal o un òrgan atraure per a si la competència de conèixer i resoldre una causa o un afer que inicialment corresponia a un d'inferior.

  Cast. avocar.


  juansa

  adjudicar v. tr. Resoldre l'autoritat administrativa declarant afavor d'un licitador, anomenat adjudicatari, la cosa objecte d'un contracteadministratiu.

  Cast. adjudicar.


  administració pública 1. Conjunt de persones i d'òrgans públicsencarregats d'exercir les potestats administratives. 2. Conjunt d'atribucionsque tenen legalment assignades i activitat que fan les entitats públiques i elsòrgans que constitueixen l'administració pública, en l'exercici de les competènciesque les lleis els atorguen.

  Cast. administración pública.


  administrat -ada m. i f. Persona física o jurídica que, sensetenir la condició d'administració pública, participa en una relació jurídicaadministrativa.

  Cast. administrado -da.


  admonició f. Advertència, amonestament, correcció disciplinària,monició.

  Cast. apercibimiento m.


  advertència f. Comminació per la qual hom adverteix severament algúper tal que faça o no faça alguna cosa sota amenaça d'una pena determinada.

  Cast. advertencia, apercibimiento m.


  advertiment m. Avís posat en un llibre, en un objecte.

  Cast. advertencia f.


  afectar v. tr. 1. Subjectar un bé determinat al complimentd'una obligació, imposant-li així una càrrega o gravamen jurídics. 2. Destinarun bé determinat a l'ús general o a un servei públic.

  Cast. afectar.


  afrontar v. 1. tr. Acarar. 2. intr. Sercontigu un territori, una heretat, un camp etc. a un altre.

  Cast. 1. cotejar. 2. lindar.


  ajornar v. tr. Deixar per a un altre dia, per a més endavant.Diferir.

  Cast. aplazar.


  ajuda f. Indemnització, auxili dinerari.

  Cast. ayuda.


  ajuntament m. Corporació pública que representa, governa iadministra els interessos d'un municipi.

  Cast. ayuntamiento.


  ajut m. Ajuda.

  Cast. ayuda f.


  albarà m. Document que normalment acompanya la mercaderia en serlliurada i que indica la seua naturalesa i la quantitat, la data del lliurament i elnom del comprador i del venedor i que, si és conformat, acredita la recepció de lamercaderia.

  Cast. albarán.


  al·legar v. tr. Invocar, en un procediment administratiu o en unconflicte d'interessos, un fet o un raonament en defensa d'una petició o d'unapretensió.

  Cast. alegar.


  allistar v. tr. Posar (algú) en una llista, inscriure'l en unallista.

  Cast. relacionar.


  antefirma f. Mot o mots que són anteposats a la firma d'una personaper a indicar el seu càrrec o alguna circumstància justificativa de la firma.

  Cast. antefirma.


  antesignatura f. Antefirma.

  Cast. antefirma.


  apercebiment m. En el procediment adminis tratiu, advertència alsinteressats sobre les actuacions que han de fer.

  Cast. apercibimiento.


  arqueig m. Inventari dels diners i valors existents a la caixa d'unacasa de comerç, d'una corporació, etc.

  Cast. arqueo.


  arrendador -a adj. i m. i f. Dit de la persona quedóna en arrendament alguna cosa o bé contracta, amb aquest caràcter, la realitzaciód'una obra d'altri o la prestació de determinats serveis.

  Cast. arrendador -a.


  arrendament m. Acció de donar a una altra persona o de rebre d'algú,especialment possessions immobles i serveis públics, per usar-ne i beneficiar-se'nper un temps determinat pagant una renda convinguda.

  Cast. arrendamiento.


  arrendatari -ària adj. i m. i f. Que rep o que pren enarrendament alguna cosa o realitza, amb aquest caràcter, una obra o presta un serveia favor d'altri.

  Cast. arrendatario -ia.


  article m. Cadascuna de les disposicions el conjunt de les qualsformen un estatut, un reglament, un contracte, un text legal, etc.

  Cast. artículo.


  arxiu m. Conjunt de la documentació produïda i rebuda per unorganisme, institució, família o individu com a resultat de llur activitat,conservada en previsió d'una utilització jurídica o històrica.

  Cast. archivo.


  audiència a la persona interessada Tràmit essencial del procedimentadministratiu pel qual es dóna a una part o a una persona interessada l'oportunitatde formular al·legacions en defensa dels seus drets abans de la proposta deresolució.

  Cast. audiencia a la persona interesada.


  assumptes de tràmit Punt de l'ordre del dia habitual en les reunions que esdedica al tractament de qüestions reglamentades d'importància menor.

  Cast. asuntos de trámite.


  autenticar v. tr. 1. Legalitzar un acte jurídic, unfuncionari o persona legalment autoritzada, per tal que tinga plens efectes jurídics.2. Donar fe de l'autenticitat d'un document o d'una firma per mitjà de laintervenció d'un notari o funcionari públic.

  Cast. autenticar.


  autorització f. Acte pel qual les administracions públiques facultenl'exercici d'un dret.

  Cast. autorización.


  avançament m. Qualsevol quantitat anticipada a compte d'una sumaprincipal.

  Cast. anticipo.


  avocació f. Assumpció per un òrgan jurisdiccional o administratiusuperior de competències atribuïdes en principi a un d'inferior, o de les pròpies quehaguera delegat.

  Cast. avocación.


  ban m. 1. Disposició d'aplicació general en el terme municipal, dictada per l'alcalde. 2. Cartell amb què es fa públic un ban.

  Cast. bando.


  beneficiari -ària m. i f. 1. Persona que no és partd'un contracte i en profit de la qual s'estableix alguna estipulació. 2.Persona que té dret a rebre prestacions de la Seguretat Social o diverses ajudespúbliques.

  Cast. beneficiario -ia.


  butlletí m. Publicació periòdica de caràcter oficial on es fanpúbliques les lleis i altres disposicions d'observança general, i així mateixresolucions i avisos d'interés general o bé necessitats d'una publicació per a serplenament eficaços jurídicament.

  Cast. boletín.


  butlleta d'estat Relació de dades, generalment numèriques, quereflecteixen, enextracte, la situació en què es troba alguna cosa en el moment al qual es refereix.

  Cast. estadillo.


  caducitat f. 1. Extinció d'un dret o acció per no ser exercitat dins el termini fixat per la llei o pactat entre les parts. 2. Extinció d'un permís, llicència, concessió, autorització, etc., atorgats per l'administració per un temps determinat o subjectes a termini d'execució. 3. caducitat de la instància Finalització i arxivament de les actuacions d'un procediment o expedient administratiu, decretat quan durant un termini determinat és paralitzat per causa imputable a la persona interessada.

  Cast. 1. i 2. caducidad. 3. caducidad de la instancia.


  cancel·lar v. tr. Anul·lar una inscripció en un registre, instrumentpúblic, nota comptable, oferta, etc.

  Cast. cancelar.


  capacitat d'obrar Possibilitat de les persones físiques o jurídiques derealitzar actes jurídics amb la finalitat d'adquirir drets i assumir deures.

  Cast. capacidad de obrar.


  carta f. Document administratiu usat per a les comunicacionsescrites de caràcter interpersonal i de contingut general que no queden previstes coma components de la tramitació d'un procediment administratiu.

  Cast. carta.


  celeritat f. Principi rector de l'administració pel qual s'ordenenles seues accions per aconseguir la màxima rapidesa en la solució dels assumptes.

  Cast. celeridad.


  certificat m. Document expedit per un funcionari públic competent oper una persona autoritzada legalment que dóna fe d'un fet, del contingut d'undocument o de les circumstàncies que consten en arxius, registres, llibres d'actes,etcètera.

  Cast. certificado.


  cessar v. intr. Perdre el càrrec un funcionari eventual per decisiópolítica o com a conseqüència del cessament de l'autoritat que el va nomenar.

  Cast. cesar.


  circular f. Disposició administrativa dictada per subsecretaris idirectors generals o altres òrgans superiors de l'administració, sobre l'organització interna i el funcionament dels serveis que depenen d'ells.

  Cast. circular.


  ciutadà -ana 1. m. i f. Veí d'una ciutat. 2.adj. Que és natural d'una ciutat. 3. m. i f. Súbdit d'unestat. 4. m. i f. Persona en tant que es relaciona ambl'administració. No cal que tinga la condició política de ciutadania.

  Cast. ciudadano -na.


  clàusula f. Cadascuna de les parts, separa cions o disposicions dequè pot constar un acte jurídic en la seua projecció documental (contracte,testament, etcètera.).

  Cast. cláusula.


  comparéixer v. intr. Presentar-se davant el jutge o el tribunal, permostrar-se part litigant o en compliment d'una citació.

  Cast. comparecer, personarse.


  competència f. Conjunt de facultats atribuïdes per l'ordenamentjurídic als ens públics per al compliment, a través dels seus òrgans, de lesfinalitats que li són pròpies.

  Cast. competencia.


  complir v. 1. tr. Referint-se a un manament, executarcompletament la cosa manada. 2. intr. Fer allò que cal fer, allò a quès'està obligat.

  Cast. cumplir.


  compulsar v. tr. Certificar, una persona autoritzada, que la còpiad'un document és igual a l'original, després d'acarar-los.

  Cast. compulsar.


  compulsió f. Mitjà d'execució que consisteix en forçar una personaa fer o no fer una cosa d'una forma coactiva, per manament de l'autoritat.

  Cast. compulsión.


  comunicació f. Transmissió, entre òrgans administratius, d'assumptesque han de ser coneguts per aquests per a un millor desplegament de l'activitatadministrativa.

  Cast. comunicación.


  concessió administrativa Atorgament de l'administració als particulars dela facultat de fer una obra, gestionar un servei, utilitzar o aprofitar determinatsbéns o riqueses naturals.

  Cast. concesión administrativa.


  concurs m. 1. Sistema de selecció de funcionaris públics quees fonamenta en l'avaluació dels mèrits dels concursants. 2. Forma decontractació administrativa d'obres públiques basada en l'acceptació o preferència del'empresa que haja oferit millors condicions. 3. concurs-oposicióConcurs quecombina l'avaluació de mèrits i les proves de capacitat. 4.concurs-subhastaSistema d'adjudicació de contractes administratius que combina la millor ofertaeconòmica amb l'avaluació d'altres condicions dels licitadors.

  Cast. 1. i 2. concurso. 3. concurso-oposición.4. concurso-subasta.


  confrontar v. tr. 1. Acarar. 2. Compulsar.

  Cast. confrontar.


  congrés m. 1. Cambra baixa d'un parlament. 2.Congrésdels Diputats Organisme format per membres d'elecció directa que amb el Senatformales Corts Generals; exerceix la potestat legislativa i controla l'acció del Govern del'estat.

  Cast. 1. congreso. 2. Congreso de los Diputados.


  consell m. 1. Òrgan administratiu col·legiat amb funcionsconsultives o deliberatives i executives. 2. Consell Òrgan superiorcol·legiatde direcció de la política i de l'administració de la Generalitat Valenciana.3. Consell d'Estat Òrgan suprem consultiu en matèries de govern iadministració. 4. Consell de Ministres Òrgan suprem del Govern del'estat quedirigeix la política interior i exterior, l'administració i la defensa de l'estat;que exerceix la funció executiva i la potestat reglamentària, d'acord amb laConstitució i les lleis.

  Cast. 1. consejo. 2. Consell o Gobierno Valenciano. 3.Consejo de Estado. 4. Consejo de Ministros.


  conselleria f. Cadascun dels departaments del Consell sota ladirecció d'un conseller.

  Cast. consejería.


  consorci m. Entitat amb personalitat jurídica pròpia, constituïdaper diverses administracions o entitats públiques, per tal d'establir i gestionarserveis públics.

  Cast. consorcio.


  constrényer v. tr. Obligar, reduir (algú) a obrar contra la seuavoluntat.

  Cast. apremiar.


  constrenyiment administratiu Procediment d'execució forçosa seguit perl'autoritat administrativa per al cobrament d'impostos, de contribucions o dequalsevol obligació pecuniària. Consisteix en l'embargament de béns i la seuaposterior subhasta pública.

  Cast. apremio administrativo.


  contracte m. 1. Negoci jurídic bilateral de naturalesapatrimonial. 2. contracte administratiu Contracte subscrit per unaadministració pública amb persones naturals o jurídiques, quan tinguen per objectel'execució d'obres, la gestió o el subministrament de serveis públics quan així hodeclare expressament una llei o quan estiguen vinculats al desenvolupament d'unservei públic.

  Cast. 1. contrato. 2. contrato administrativo.


  contribuent m. i f. Persona assenyalada per la llei per asuportar el pagament d'un tribut.

  Cast. contribuyente.


  conveni m. Acord de col·laboració entre institucions oadministracions públiques intervinents.

  Cast. convenio.


  convocatòria f. Anunci o escrit amb què se cita persones en un lloc,dia i hora establits, perquè hi concórreguen a un acte determinat.

  Cast. convocatoria.


  corts f. 1. Veg. parlament. 2. CortsValencianes Òrgan al qual correspon la potestat legislativa dins la ComunitatValenciana.

  Cast. 1. cortes. 2. Cortes Valencianas.


  cursar v. tr. Donar curs a una instància, petició o expedient,trametent-los a l'autoritat corresponent.

  Cast. cursar.


  data f. Inscripció indicativa del dia, mes i any feta en un escrit o document i que en molts actes i afers jurídics és element essencial per a la seua validesa.

  Cast. fecha.


  decidir v. tr. Sentenciar, resoldre. Tenir l'obligació, elstribunals, de resoldre els assumptes de què coneixen, d'acord amb el sistema de fontsdel dret establit.

  Cast. fallar.


  decisió f. Part dispositiva de la sentència, que condemna o absol lapresona demandada, i resol els punts litigiosos.

  Cast. fallo.


  declaració jurada Manifestació oral, escrita o mímica feta sota jurament opromesa a requeriment d'autoritat judicial o administrativa o voluntàriament davantde notari.

  Cast. declaración jurada.


  decret m. 1. Disposició general o resolució dels òrganscol·legiats de l'estat o de les comunitats autònomes. 2. decretlegislatiuNorma amb rang de llei dictada pel govern de l'estat o d'una comunitat autònomadesprés de la delegació del parlament en una llei de bases o ordinària i que no potafectar matèries reservades a llei orgànica. 3. decret llei Norma ambrang dellei dictada amb caràcter provisional pel govern de l'estat en casos d'extraordinàriai urgent necessitat i que en el termini màxim de trenta dies ha de ser convalidada orefusada pel Congrés dels Diputats.

  Cast. 1. decreto. 2. decreto legislativo. 3. decretoley.


  delegació f. 1. Tècnica de relació interorgànica queconsisteix en la transferència a un òrgan inferior de l'execució de funcions de lesquals és titular un òrgan superior que continua conservant, però, la ditatitularitat. 2. delegació de firma Tècnica administrativa per la qualeltitular d'un òrgan firma resolucions i actes dictats per un altre òrgan.

  Cast. 1. delegación. 2. delegación de firma.


  derogació f. Supressió o modificació expressa o tàcita d'una normajurídica per una altra de posterior o simplement derogatòria.

  Cast. derogación.


  descentralització administrativa Procés organitzatiu pel qual s'assignencompetències pròpies a altres administracions públiques amb personalitat jurídicapròpia.

  Cast. descentralización administrativa.


  desconcentració administrativa Procés organitzatiu pel qual s'assignencompetències pròpies a òrgans inferiors, dins de la mateixa administració.

  Cast. desconcentración administrativa.


  desestimar v. tr. Denegar, un jutge o un tribunal, les peticions deles parts.

  Cast. desestimar.


  designar v. tr. Determinar pel nom o pel càrrec una persona per auna funció o representació concretes.

  Cast. designar.


  desistiment m. Acte pel qual els interessats renuncien a continuarel procediment administratiu, sense que això implique una renúncia als drets queexercita.

  Cast. desistimiento.


  despatxar v. tr. Tractar, un cap, els afers amb els seuscol·laboradors.

  Cast. despachar.


  destinació v. tr. Acció de designar (algú) per a un càrrec, unaocupació, per a efectuar-ho en un lloc determinat.

  Cast. destino.


  destituir v. tr. Desposseir d'un càrrec.

  Cast. destituir.


  desviació de poder Exercici de potestats per un òrgan de l'administracióamb finalitats diferents de les establides per l'ordenament jurídic.

  Cast. desviación de poder.


  dia hàbil Dia computable per a les actuacions administratives o judicials.

  Cast. día hábil.


  dia inhàbil Dia que no és computable en les actuacions administratives ojudicials.

  Cast. día inhábil.


  dictamen m. Informe que conté una valoració o una opinió (no unadescripció) i és emés per un facultatiu o una comissió tècnica amb funcionsd'assessorament o consulta.

  Cast. dictamen.


  diligència administrativa Certificat intern produït dins les actuacionsadministratives i que acredita l'execució d'un tràmit.

  Cast. diligencia administrativa.


  diligenciar v. tr. Tramitar (una causa, un expedient) mitjançant lesdiligències adients.

  Cast. diligenciar.


  dimissió f. Renúncia d'un càrrec polític o de confiança.

  Cast. dimisión.


  direcció general Organisme de l'administració central o autonòmica que técura de cadascun dels sectors en què un ministeri o conselleria divideix les seuescompetències.

  Cast. dirección general.


  disposició f. 1. Precepte legal o reglamentari. 2.disposició addicional Precepte inclòs en la part final de les normes queregulenrègims jurídics especials com una addició o matisació. 3. disposicióadministrativa Reglament, circular o instrucció de caràcter general dictat perl'administració pública. 4. disposició derogatòria Precepte inclòs enla partfinal de les normes que té per objecte detallar expressament la relació dedisposicions anteriors que deixen d'estar en vigor com a conseqüència de l'aprovacióde la norma que en forma part. 5. disposició final Pre cepte inclòs enla partfinal de les normes que regula les relacions de la disposició de la qual forma partamb la resta de l'ordenament jurídic. 6. disposició transitòriaPrecepteinclòs en la part final de les normes que té per objecte facilitar el trànsit d'unanorma a una altra regulant les situacions nascudes sota la normativa modificada peròque perviuen en entrar en vigor la nova disposició.

  Cast. 1. disposición. 2. disposición adicional. 3.disposición administrativa. 4. disposición derogatoria. 5. disposiciónfinal. 6. disposición transitoria.


  document m.1. Escriptura que expressa declaracions devoluntat positives o negatives, o bé fets i drets. 2. document privatDocumentque signen els interessats, sense cap altra formalitat. 3. documentpúblicDocument que és autoritzat per un notari o funcionari públic competent, amb lessolemnitats requerides per la llei.

  Cast. 1. documento. 2. documento privado. 3. documentopúblico.


  documentació f. Conjunt de documents aplegats o adduïts.

  Cast. documentación.


  dret administratiu Sistema de normes que regula l'activitat del'administració pública.

  Cast. derecho administrativo.


  edicte m. Avís, ordre o decret publicat per l'autoritat fent ús de les seues atribucions o donant compliment a un altre precepte legal, amb la finalitat de promulgar una disposició, fer pública alguna resolució, donar notícia de la realització d'un acte o citar algú.

  Cast. edicto.


  eficàcia f. Principi rector de l'actuació de l'administració pelqual s'assignen els recursos adients per a la consecució del fi proposat.

  Cast. eficacia.


  eficiència f. Principi rector de l'actuació de l'administració pelqual es persegueix la màxima rendibilitat en els recursos assignats als finsproposats.

  Cast. eficiencia.


  emplenar v. tr. Omplir.

  Cast. rellenar.


  encomanda de gestió Acció per la qual, per raons d'eficàcia, s'encarrega auna altra entitat o òrgan administratiu la realització d'activitats.

  Cast. encomienda de gestión.


  entendre v. intr. Intervenir, un jutge o una autoritat, en unassumpte de la seua competència.

  Cast. entender.


  entitat f. Persona jurídica.

  Cast. entidad.


  ens públic Subjecte de dret públic, integrant de l'administració pública,dotat de personalitat jurídica pròpia i de plena capacitat per al compliment delsseus fins.

  Cast. ente público.


  errada f. Error.

  Cast. error m.


  errata f. Error comés en la impressió o còpia d'un escrit.

  Cast. errata.


  error m. 1. Coneixement defectuós o equivocat de la realitat,degut a la ignorància. 2. error de dret Error en el qual la ignorànciao elconeixement inexacte afecta una norma jurídica. 3. error de fet Erroren elqual la ignorància o el coneixement inexacte afecta un fet, una cosa, una persona,etc. 4. error material En el procediment administratiu, discrepànciaentre elque es vol comunicar i allò que l'administració diu o declara realment, produïda demanera involuntària.

  Cast. 1. error. 2. error de derecho. 3. error dehecho. 4. error material.


  esmena f. 1. En un escrit, la rectificació d'errades per talque aquest es realitze correctament. 2. Proposta de modificació, supressió oaddició en un projecte o proposició de llei o en un text parlamentari.

  Cast. enmienda.


  estendre acta Redactar una acta.

  Cast. levantar acta.


  evacuar v. tr. Despatxar, enllestir, complir un tràmit.

  Cast. evacuar.


  excedència f. Situació jurídica del funcionari o empleat públic quecessa temporalment, de manera forçosa o voluntària, en la prestació de serveis, permotius no deguts a sanció, sense abandonar el cos al qual pertany.

  Cast. excedencia.


  execució forçosa Actuació material per al compliment dels actesadministratius que pot iniciar l'administració com a conseqüència de la seua eficàciaexecutiva immediata.

  Cast. ejecución forzosa.


  execució subsidiària Mitjà d'execució forçosa de què disposal'administració pel qual aquesta realitza directament allò que és ordenat en l'acteadministratiu, a càrrec de l'obligat.

  Cast. 1. ejecución subsidiaria.


  exempció f. Acció i efecte d'eximir, alliberar algú d'una obligació,d'una càrrega.

  Cast. exención.


  exercir v. tr. Complir els deures d'una professió, d'un càrrec, etc.

  Cast. ejercer.


  exercitar v. tr. Fer ús d'un dret.

  Cast. ejercitar.


  exhaurir la via administrativa Posar fi a la possibilitat de presentar mésrecursos per la via administrativa.

  Cast. agotar la vía administrativa.


  eximir v. tr. Alliberar algú d'una obligació, d'una càrrega.

  Cast. eximir.


  expedient m. 1. Conjunt ordenat d'actuacions administrativesseguides en un assumpte determinat. 2. expedient disciplinari Conjuntdetràmits administratius obligatoris per a imposar una sanció.

  Cast. 1. expediente. 2. expediente disciplinario.


  expedir v. tr. Despatxar, estendre per escrit, amb les formalitatshabituals, documents oficials, certificats, etc.

  Cast. expedir.


  expropiar v. tr. Despullar una persona d'una propietat per causad'utilitat pública o d'interés social a canvi d'una indemnització.

  Cast. expropiar.


  falta f. Infracció en què poden incórrer els funcionaris públics en l'exercici de les seues funcions d'acord amb el que preveu el seu règim disciplinari específic.

  Cast. falta.


  ferm -a adj. 1. Dit del tracte establit amb seguretat o forçalegal, de la sentència o resolució judicial contra la qual no es pot recórrer.2. f. Aprovació, confirmació o seguretat que dóna vigor a un acte o uncontracte per les parts que hi intervenen.

  Cast. firme.


  firma f. Nom, cognoms i, generalment, rúbrica autògrafa amb què homsubscriu un document, carta, rebut, etc., per certificar que n'és l'autor o quen'aprova el contingut, que hi ha intervingut o que hi ha estat present.

  Cast. firma.


  fiscalització f. Control que hom exerceix sobre l'activitatadministrativa realitzat pels òrgans superiors jeràrquics de la mateixaadministració, pels tribunals de justícia, per les institucions parlamentàries i,fins i tot, per l'opinió pública.

  Cast. fiscalización.


  formalitzar v. tr. 1. Revestir alguna cosa dels requisits ode les facultats legals. 2. Presentar un imprés, degudament omplit, en unregistre o davant d'un jutge.

  Cast. 1. formalizar. 2. cumplimentar.


  formular v. tr. Exposar en la forma que cal els càrrecs, lesacusacions i defenses.

  Cast. formular.


  formulari m. Recull de fórmules o models per a redactar escrits,instàncies, resolucions, etc., judicials o administratius, distribuïts generalmentper matèries.

  Cast. formulario.


  gabinet m. Òrgan d'assistència política i tècnica del president i del vice-president del govern i dels ministres i secretaris d'estat. A la Comunitat Valenciana, òrgans d'assistència política i tècnica dels consellers.

  Cast. gabinete.


  Generalitat Valenciana A la Comunitat Valenciana, institució en quès'organitza políticament l'autogovern i que està integrada per les Corts, elpresident de la Generalitat i el Govern Valencià o Consell.

  Cast. Generalidad Valenciana.


  govern 1. Organisme, format pel president del govern i els seusministres, que dirigeix la política interior i exterior, l'administració civil imilitar i la defensa de l'estat i que exerceix la funció executiva i la potestatreglamentària. 2. Govern Valencià Consell.

  Cast. 1. gobierno. 2. Gobierno Valenciano.


  immunitat f. 1. Exempció d'obligacions, càrrecs o penes a favor d'una persona o d'un lloc. 2. immunitat parlamentària Prerrogativa dels membres d'una cambra legislativa segons la qual no poden ser detinguts (si no és en acte de delicte flagrant) ni inculpats ni processats sense autorització prèvia de la cambra respectiva.

  Cast. f. 1. inmunidad. 2. inmunidad parlamentaria.


  impugnació f. Activitat encaminada a combatre la validesa ol'eficàcia d'un acte jurídic.

  Cast. impugnación.


  impunitat f. 1. Exempció de càstig. 2. Manca deresponsabilitat davant la llei.

  Cast. impunidad.


  imputabilitat f. Possibilitat d'atribuir a una persona una acció oomissió previstes per la llei com a falta o delicte.

  Cast. imputabilidad.


  incoar v. tr. Iniciar, començar.

  Cast. incoar.


  indemnitzar v. tr. Rescabalar algú dels danys, de les despeses,etc., que li ha causat algú o alguna cosa.

  Cast. indemnizar.


  informació pública Tràmit pel qual es fa públic tot o part d'un expedientadministratiu, a fi que qualsevol persona puga examinar-lo.

  Cast. información pública.


  informe m. 1. Exposició oral o escrita de la situació d'unafer, una institució, etc. 2. Tràmit del procediment administratiu en elssupòsits així previstos en les disposicions legals o quan siga necessari per a poderdictar la resolució.

  Cast. informe.


  inhibició f. Abstenir-se d'intervenir o d'interessar-se en unassumpte o activitat.

  Cast. inhibición.


  inquilí -ina m. i f. Llogater.

  Cast. inquilino -na.


  inscripció f. Assentament principal efectuat en un registre.

  Cast. inscripción.


  inspecció f. Funció de l'administració pública que té per objectevigilar i controlar el funcionament dels propis serveis administratius, de lesobligacions tributàries o el compliment de la legislació vigent per part delsparticulars.

  Cast. inspección.


  instància f. Sol·licitud.

  Cast. instancia.


  instrucció f. Veg. acte d'instrucció.

  Cast. instrucción.


  interés legítim Aquell que concorre en un particular que es troba en unasituació d'obtenir una utilitat o sofrir una lesió per part de l'administració.

  Cast. interés legítimo.


  interessat -ada m. i f. Persona que té capacitat per apromoure un procediment administratiu o que és titular d'un dret o interés legítimpersonal i directe, que pot resultar afectat per la decisió que s'adopte en unexpedient obert.

  Cast. interesado -da.


  interinatge m. Tipus de contracte administratiu pel qual una personaocupa una plaça provisionalment.

  Cast. interinaje.


  interpel·lació f. Requeriment que un membre de la cambra o un grupparlamentari fa al govern o a un dels seus membres per tal que done explicacionssobre els motius o propòsits de la conducta de l'executiu en qüestions de políticageneral. Se substancien en ple i, a diferència de les preguntes, poden donar lloc auna moció en la qual la cambra expresse la seua posició.

  Cast. interpelación.


  interposició de recurs Iniciació de recurs.

  Cast. interposición de recurso.


  intervenció f. Activitat administrativa consistent en el control,exercit per un funcionari anomenat interventor, de certes operacions de continguteconòmic de l'administració perquè siguen fetes d'acord amb la legalitat.

  Cast. intervención.


  invalidesa dels actes administratius Condició d'un acte administratiudefectuós en un dels seus elements o afectat per un vici o defecte legal, per la qualcosa l'acte pot ser privat dels efectes jurídics.

  Cast. invalidez de los actos administrativos.


  inviolabilitat del domicili Dret dels ciutadans pel qual es prohibeixl'entrada i l'escorcoll del domicili sense el consentiment del seu titular o deresolució judicial, llevat de casos de delicte flagrant.

  Cast. inviolabilidad del comicilio.


  inviolabilitat parlamentària Especial protecció penal de què gaudeixen elsmem-bres d'una cambra legislativa segons la qual tenen una total irresponsabilitatjurídica pels actes i opinions realitzats en l'exercici del seu càrrec.

  Cast. inviolabilidad parlamentaria.


  invitació f. Document de caràcter protocol·lari que demana lapresència d'una persona en un lloc.

  Cast. invitación.


  irretroactivitat f. Principi jurídic segons el qual un fet no potser punit per una llei posterior a la seua comissió.

  Cast. irretroactividad.


  irrogar v. tr. Causar un dany, un perjudici.

  Cast. irrogar.


  jerarquia administrativa Principi organitzatiu que ordena els diferents òrgans de l'administració en sentit vertical, segons relacions de subordinació i supremacia per tal de reduir a la unitat la diversitat d'òrgans existents.

  Cast. jerarquía administrativa.


  jurisdicció f. 1. En sentit genèric, poder o autoritatexercits per una persona, corporació o entitat que governa, administra, estableix eldret, legislant o bé declarant-lo, i executa les lleis i les aplica. 2.jurisdicció contenciosa administrativa Branca de la jurisdicció ordinària aquècorrespon conéixer les pretensions que es deduïsquen en relació amb els actes del'administració pública, subjectes a dret administratiu i amb les disposicions decategoria inferior a llei.

  Cast. 1. jurisdicción. 2. jurisdiccióncontencioso-administrativa.


  jurisprudència f. Normes de judici que supleixen les omissions ollacunes de la llei i que es fonamenten en les pràctiques seguides en casos iguals oanàlegs.

  Cast. jurisprudencia.


  justificant de recepció Escrit firmat on hom declara haver rebut una carta,una tramesa, etc.

  Cast. acuse de recibo.


  legitimació f. Capacitat per a ser part activa o passiva en un procediment administratiu.

  Cast. legitimación.


  licitació f. Acció i efecte de licitar, oferir preu per una cosa enuna subhasta.

  Cast. licitación.


  llei f. 1. Norma jurídica de caràcter general i obligatori, dictada pels òrgans estatals o autonòmics que tenen atribuït el poder legislatiu, que és la font més important del dret i regula la vida política, social i econòmica de la comunitat. 2. llei de bases Llei aprovada per l'assemblea legislativa que té per finalitat delegar en un altre òrgan la formació de textos articulats. 3. llei orgànica Llei que regula el desplegament dels drets fonamentals i d'altres matèries explícitament establides en la Constitució.

  Cast. 1. ley. 2. ley de bases. 3. ley orgánica.


  llista f. Enumeració ordenada de noms, adreces, etc.

  Cast. lista.


  llogater -a m. i f. Persona que fa ús d'una casa, d'un pis,etc., pagant una quantitat de diners.

  Cast. inquilino -na.


  malversació f. Delicte contra la propietat pública que poden cometre els qui tenen l'obligació de guardar-la (funcionari, dipositari, etc.), sostraient o consentint que altres sostraguen, o donant ocasió per negligència i poca cura, a una sostracció, o utilitzant els béns públics en ús propi o diferent d'aquell al qual són destinats, o negant-se a fer els pagaments legalment previstos o els que li mana de fer l'autoritat competent.

  Cast. malversación.


  majoria f. 1. En una votació, part més gran dels vots emesosen un sentit o en l'altre. 2. majoria absoluta Majoria que excedeix,segonsels casos, la meitat dels membres d'un òrgan o el nombre dels vots emesos. 3.majoria qualificada Sistema de votacions que consisteix en l'exigència d'unnombre opercentatge de vots concret perquè la proposta siga acceptada o no. 4.majoriarelativa Majoria que excedeix el nombre de vots negatius.

  Cast. 1. mayoría. 2. mayoría absoluta. 3. mayoríacualificada. 4. mayoría relativa.


  mandat m. Contracte pel qual una persona transfereix a una altra laseua representació i aquesta l'accepta per efectuar, en nom d'aquella, uns actesdeterminats.

  Cast. mandato.


  meritar v. tr. Tenir dret a una retribució per raó d'un treball oservei.

  Cast. devengar.


  moció f. 1. Proposició feta en una assemblea deliberant, enun congrés, etc. 2. En les corporacions locals, proposta que se sotmetdirectament a coneixement del ple. 3. moció de censura Procediment decontrolparlamentari del govern consistent en un debat i votació referits a la seua acciópolítica. Tant en l'ordenament estatal com en els autonòmics cal presentar unapersona candidata a la presidència del govern i, en cas de triomfar la moció, elcandidat és proclamat president del govern. 4. moció o proposició no delleiResolucions adoptades per votació pel ple d'una cambra parlamentària, a proposta d'uno més grups parlamentaris o d'un determinat nombre de membres del parlament, en laqual s'expressa la voluntat, el desig, les directrius, els mandats de la cambradirigits a altres òrgans. La votació no versa sobre textos legals i, per tant, notenen la força vinculant de les lleis, encara que l'ordenament pot atribuir-losaltres efectes jurídics.

  Cast. 1. i 2. moción. 3. moción de censura. 4.moción o proposición no de ley.


  motivació f. Acció de donar o explicar les raons o els motius ques'han tingut per a dictar un acte.

  Cast. motivación.


  multa f. 1. Pena o sanció pecuniària imposada per unasentència dictada en un procediment penal o com a conseqüència d'un procediment peruna infracció de caràcter administratiu, governatiu o de treball. 2. multacoercitiva Multa que té com a finalitat exercir pressió sobre l'obligat perquès'execute l'acte administratiu. Pot reiterar-se per lapses de temps suficients per acomplir el que s'ordena.

  Cast. multa.


  municipi m. 1. Ajuntament. 2. Àmbit territorial sobreel qual té jurisdicció un ajuntament que governa i administra els seus interessospúblics propis. 3. Associació natural de persones i béns determinada per lesnecessàries relacions de veïnat, dins el terme o territori sotmés a la jurisdicciód'un ajuntament.

  Cast. municipio.


  negligència f. Actitud o comportament de la persona que manca de cura o diligència, i que pot ser causa de responsabilitat civil o penal, o ambdues.

  Cast. negligencia.


  negociat m. 1. Òrgan o dependència de nivell inferior del'administració pública. 2. Oficina on es despatxen els afers més simples is'instrueixen els expedients.

  Cast. negociado.


  nomenar v. tr. Designar algú per a un càrrec.

  Cast. nombrar.


  nòmina f. Relació de personal d'una empresa en què hom especifica laretribució que correspon a cadascú segons categories i conceptes.

  Cast. nómina.


  norma f. 1. Regla de conducta. 2. normajurídica Reglade conducta emanada de qui està legitimat per a dictar-la, l'observança de la qualestà garantida pel poder coercitiu de l'estat, el qual pot imposar coactivament elseu compliment i sancionar-ne l'incompliment. 3. norma legal Norma queesdesprén o és continguda en una disposició legal. 4. normes complementàriesisubsidiàries del planejament Normes que, si manca el pla d'ordenació, regulen elrègim jurídic de l'ús i l'aprofitament del sòl i l'edificació, per a un determinatmunicipi o part d'aquest. 5. normes urbanístiques Contingut necessaridelsplans d'ordenació que reglamenta les condicions d'aprofitament urbanístic i del'edificació, d'acord amb els diferents tipus i categories del sòl.

  Cast. 1. norma. 2. norma jurídica. 3. norma legal.4. normas complementarias y subsidiarias del planeamiento. 5. normasurbanísticas.


  nota interior Comunicació entre òrgans administratius sobre matèries noincloses en la tramitació d'un procediment administratiu.

  Cast. nota interior.


  notificació f. Acte pel qual és comunicada, d'una manera autèntica,a una persona o als seus representants legals, la resolució judicial o administrativad'una autoritat a partir del qual comença a córrer el termini per a complir allò quehom ha manat o decidit, exercitar accions o interposar recursos.

  Cast. notificación.


  nul·litat f. Invalidesa d'un negoci jurídic o administratiu,determinada per vicis que el converteixen en nul.

  Cast. nulidad.


  ofici m. Comunicació oficial, integrada en la tramitació d'un procediment administratiu, monotemàtica, de to impersonal i formal.

  Cast. oficio.


  omplir v. tr. Incloure totes les dades sol·licitades en un documentadministratiu.

  Cast. rellenar.


  oposició f. Procediment de selecció de funcionaris consistent a feruna sèrie d'exercicis orals i escrits, que proven la suficiència dels aspirants i elsclassifica per raó de la puntuació atorgada.

  Cast. oposición.


  ordenació f. Principi d'actuació que s'ha de complir en lainstrucció d'un procediment legalment establit.

  Cast. ordenación.


  ordenança f. Disposició general de caràcter reglamentari dictadanormalment per les administracions locals en l'àmbit de les seues competències.

  Cast. ordenanza.


  ordre f. Disposició reglamentària dictada per un ministre oconseller en l'àmbit de les competències pròpies del seu departament.

  Cast. orden.


  òrgan m. 1. Unitat administrativa constituïda per una esferad'atribucions i competències, a través de la qual els ens públics manifesten la seuaactivitat. 2. òrgan col·legiat Òrgan en què les funcions que téencomanadessón exercides simultàniament i en condicions d'igualtat per diverses persones que ensón titulars.

  Cast. 1. órgano. 2. órgano colegiado.


  organisme autònom Entitat de dret públic creada per llei, amb personalitatjurídica i patrimoni propis, que de forma independent i descentralitzada organitza iadministra un servei públic, compleix activitats econòmiques o administra determinatsbéns de l'administració que l'ha creat.

  Cast. organismo autónomo.


  parlament m. Òrgan legislatiu de l'estat o d'una comunitat autònoma elegit directament pels ciutadans.

  Cast. parlamento.


  persona f. 1. Subjecte de drets i obligacions. 2.persona física individu de l'espècie humana. 3. persona jurídicaConjunt depersones o de béns reconegut per l'estat com a subjecte de dret amb personalitatpròpia.

  Cast. 1. persona. 2. persona física. 3. personajurídica.


  personalitat civil Capacitat jurídica de la persona física.

  Cast. personalidad civil.


  personalitat jurídica Capacitat que té una persona jurídica per a sersubjecte de totes les relacions de dret, exceptuades les pròpies de la naturalesahumana.

  Cast. personalidad jurídica.


  petició f. Sol·licitud sobre una matèria no reglada.

  Cast. petición.


  pla m. 1. Conjunt orgànic de directrius i mesures polítiquesi econòmiques adreçades a resoldre un problema o una situació determinats. 2.Ordenació sistemàtica, total o parcial, d'una ciutat o d'un nucli o nuclis urbans,amb previsió i amb programació del seu creixement futur. 3. Tècnica oinstrument d'intervenció i direcció administrativa sobre l'activitat delsparticulars. 4. pla urbanístic Representació, en una superfície plana oenmaqueta, de l'ordenació, total o parcial, d'una ciutat, d'un nucli o conjunt denuclis urbans.

  Cast. 1., 2. i 3. plan. 4. plan urbanístico.


  ple m. 1. Òrgan suprem d'una cambra legislativa, d'unajuntament. 2. Reunió general d'una corporació pública partit, etc.

  Cast. pleno.


  plec m. 1. Documents que contenen les clàusules d'uncontracte. 2. plec de càrrecs En un expedient administratiu sancionadorodisciplinari, formulació de les acusacions fetes en l'expedient. 3. ple dedescàrrec Document en què consta l'oposició als càrrecs que figuren en un plec decàrrecs.

  Cast. 1. pliego, 2. pliego de cargos. 3. pliego dedescargo.


  plica f. Sobre o plec tancat que conté una documentació que no potser llegida ni publicada fins a un temps o data determinats, segellat i tramitat perqui dóna fe del seu contingut.

  Cast. plica.


  pòlissa f. Document on hom formalitza, per imposició legal o percostum, determinats contractes mercantils, sobretot el d'assegurances.

  Cast. póliza.


  potestat f. Poder jurídic que faculta l'administració per actuar ique li és atribuït per l'ordenament jurídic.

  Cast. potestad.


  preàmbul m. Text que encapçala una llei i que té per objectepresentar-ne els principis fonamentals i justificatius.

  Cast. preámbulo.


  prec m. 1. Formulació d'una proposta d'actuació dirigida aalguns òrgans de govern municipal. Poden fer-se per escrit o oralment, i es debaten ala sessió següent. 2. precs i preguntes Fórmula que designa l'últimpunt del'ordre del dia en les reunions dels òrgans de les corporacions locals.

  Cast. 1. ruego. 2. ruegos y preguntas.


  pregunta parlamentària Requeriment adreçat pels parlamentaris al govern o aun dels seus membres per tal que aclarisquen una qüestió determinada que no afecte lapolítica general de l'executiu.

  Cast. pregunta parlamentaria.


  prescripció f. 1. Extinció o adquisició de drets peltranscurs del temps. 2. prescripció d'acció Finalització del dret areclamar.

  Cast. 1. prescripción. 2. prescripción de acción.


  presumpció f. Deducció feta pel jutge o per la llei de l'existènciad'un fet o d'una circumstància desconeguts a partir de la certesa o veritat d'un deconegut, amb el qual hi haja un lligam precís o directe.

  Cast. presunción.


  prevaricació f. Delicte causat per la desviació en el complimentdels deures professionals pels funcionaris o autoritats públiques.

  Cast. prevaricación.


  procediment administratiu Conjunt d'actes o tràmits a través dels quals esprodueix la voluntat administrativa per al compliment d'un fi d'interés públic.

  Cast. procedimiento administrativo.


  projecte de llei Text que conté prescripcions normatives presentat pelgovern al parlament per tal que aquest procedisca a la seua elaboració, debat ivotació.

  Cast. proyecto de ley.


  promulgar v. tr. Publicar amb les formalitats degudes una llei onorma legal.

  Cast. promulgar.


  proposició de llei Text que conté prescripcions normatives presentat alparlament pels òrgans titulars de la facultat d'iniciativa legislativa amb exclusiódel govern.

  Cast. proposición de ley.


  proposició no de llei Moció.

  Cast. proposición no de ley.


  proposta de resolució Proposició de la decisió final que l'òrgan queinstrueix l'expedient eleva a qui l'ha de resoldre.

  Cast. propuesta de resolución.


  pròrroga f. Ajornament o dilació d'un termini que la llei preveu encomptades circumstàncies com a excepció de la norma general d'improrrogabilitat.

  Cast. prórroga.


  prova f. Activitat de les parts o de l'òrgan administratiu,encaminades a verificar la falsedat o veracitat de determinades al·legacions, i quetendeix a aconseguir una resolució adient.

  Cast. prueba.


  proveïment m. Provisió.

  Cast. providencia.


  proveir v. tr. 1. Resoldre, tramitar una causa, un expedient.2. Dictar un jutge o tribunal una decisió, una provisió, etc.

  Cast. proveer.


  provisió f. 1. Resolució o disposició resolutòria per altràmit d'un afer, dictada pel jutge o tribunal. 2. Quantitat retinguda delsbeneficis bruts, o dels ingressos d'un exercici per afrontar les necessitats ocompromisos durant l'exercici següent.

  Cast. 1. providencia. 2. provisión.


  publicació f. Acte d'inserir els textos legals en els butlletins odiaris oficials i que és un requisit essencial per a l'existència de la norma legal iinstrument necessari per a poder determinar la seua data d'entrada en vigor.

  Cast. publicación.


  quantia f. Quantitat a què ascendeix l'import total que es reclama en la demanda o el valor de la cosa reclamada o sobre la qual es pledeja.

  Cast. cuantía.


  quòrum m. 1. Proporció de vots favorables que requereix unacord. 2. quòrum de constitució En un procediment administratiu, nombremínimde membres presents en una assemblea, en una junta, etc., d'un òrgan col·legiat queés necessari per a la vàlida constitució de l'òrgan que ha de prendre els acords.

  Cast. 1. quórum. 2. quórum de constitución.


  ratificació f. 1. Procediment, reservat generalment al parlament, consistent en la confirmació dels tractats i acords internacionals subscrits per l'executiu. 2. Confirmació d'un acte anul·lable.

  Cast. ratificación.


  recaptar v. tr. Percebre drets, impostos.

  Cast. recaudar.


  recàrrec m. Augment de la càrrega tributària original.

  Cast. recargo.


  reclamació f. Protesta, queixa, que hom presenta per una injustíciasofrida o per una irregularitat que pot ser-li perjudicial, per exigir-ne lareparació.

  Cast. reclamación.


  recurs m. 1. Acció que concedeix la llei als titulars d'undret subjectiu, o d'un interés directe personal i legítim en un assumpte, i pel quales demana a l'administració que revise una resolució administrativa o,excepcionalment, un acte de tràmit dins dels terminis i d'acord amb les formalitatspertinents. 2. recurs contenciós administratiu Recurs que s'interposadavantla jurisdicció contenciosa administrativa, en relació amb els actes del'administració pública subjectes a dret administratiu i les disposicions de caràctergeneral de rang inferior a llei, no susceptible d'ulterior recurs ordinari en viaadministrativa. 3. recurs extraordinari de revisió Recurs caracteritzatperdirigir-se a impugnar actes administratius quan, per documents incorporats al'expedient o per esdeveniments posteriors, hi haja dubtes racionals de la validesade l'acte. 4. recurs ordinari Recurs que s'interposa davant el titulardel'òrgan superior jeràrquic del que va dictar l'acte, quan aquest no ha posat fi a lavia administrativa.

  Cast. 1. recurso. 2. recurso contencioso-administrativo.3. recurso extraordinario de revisión. 4. recurso ordinario.


  recusació f. Facultat de demanar que una autoritat o empleat públics'abstinga d'intervenir en un procediment per concórrer els motius previstos en lallei, basats en l'existència d'un possible interés personal del funcionari en l'afero en les seues relacions amb els interessats.

  Cast. recusación.


  regidoria f. Cadascun dels departaments de l'ajuntament sota ladirecciód'un alcalde.

  Cast. concejalía.


  registre m. 1. Llibre on es fan constar les anotacionsd'escrits,documents i altres per acreditar-ne la presentació. 2. Oficina pública on esregistren documents, contractes, etc., perquè n'hi haja constància oficial i ambvista a obtenir-ne determinats efectes jurídics.

  Cast. registro.


  reglament m. 1. Conjunt ordenat de normes o preceptes dictatspelpoder executiu que té la potestat reglamentària, per a l'execució d'una llei, elfuncionament d'una corporació, d'un servei, o de qualsevol activitat. 2.Disposició jurídica de caràcter general dictada per l'administració i subordinada ala llei. 3. Reglament de règim interior Conjunt de normes que per al seu bonfuncionament es dóna a si mateixa una empresa, associació, etcètera.

  Cast. 1. i 2. reglamento. 3. reglamento de régimeninterior.


  relació f. Llista.

  Cast. relación.


  remoure v. tr. Fer cessar en l'exercici d'un càrrec a causa delnomenamentd'una altra persona per al mateix càrrec. Substituir.

  Cast. remover.


  renúncia f. Forma d'acabar un procediment administratiu, que es dónaquanl'interessat renuncia expressament al seu dret.

  Cast. renuncia.


  requeriment m. Instigació verbal o escrita, feta per una autoritatpúblicaa una persona, perquè execute o s'abstinga d'executar un acte determinat.

  Cast. requerimiento.


  resolució administrativa Determinació sobre un assumpte, presa per un òrganadministratiu competent en la matèria, amb què se sol finalitzar el procedimentadministratiu.

  Cast. resolución administrativa.


  responsabilitat administrativa patrimonial 1. Obligaciód'indemnitzar leslesions patrimonials que puguen sofrir els particulars, com a conseqüència delfuncionament normal o anormal dels serveis públics, llevat d'alguns supòsits de forçamajor. 2. Obligació de les autoritats i funcionaris públics de respondredavant de l'administració i els particulars, per danys causats com a conseqüència dedol, culpa o negligència greus en l'exercici del seu càrrec.

  Cast. responsabilidad administrativa patrimonial.


  retroactivitat f. Aplicació o força que tenen els actesadministratiussobre el passat.

  Cast. retroactividad.


  reversió f. Dret de recobrar un bé expropiat quan no s'ha executatl'obra oestablit el servei que motivà l'expropiació i quan desaparega l'afectació.

  Cast. reversión.


  revocació f. Anul·lació, substitució, esmena o derogació de lesdecisions oordres preses per una autoritat superior o diferent de la que havia adoptat ladecisió.

  Cast. revocación.


  rúbrica f. Traç o conjunt de traços, de figura variable, que homposa en laseua signatura, a més del nom.

  Cast. rúbrica.


  saluda f. Tipus de comunicació protocol·lària que només trameten els alts càrrecs de l'administració i que únicament es pot utilitzar per a comunicacions breus i que no es refereixen a matèries oficials regulades legalment.

  Cast. saluda.


  Senat m. Cambra de representació territorial que conjuntament amb elCongrés dels Diputats forma les Corts Generals.

  Cast. Senado.


  servei m. 1. Òrgan o dependència de l'administració pública.2. serveis administratius Organismes administratius sense personalitatjurídica distinta de l'ens que els ha creat, que es constitueixen com a serveispúblics centralitzats, comités, juntes, comissions o, en general, com a òrgansd'administració i distribució de fons. 3. serveis especials Situaciódelfuncionari públic que accedeix a un càrrec públic i que comporta la reserva de plaçai destinació que abans ocupava sense que tampoc no s'interrompa el còmput de temps aefectes d'ascens, triennis i drets passius. 4. serveis públics Serveisprestats de forma regular i contínua per l'administració directament o perconcessionari, per satisfer les necessitats generals públiques.

  Cast. 1. servicio. 2. servicios administrativos. 3.servicios especiales. 4. servicios públicos.


  sessió f. 1. Reunió periòdica d'un parlament, cambra,ajuntament,diputació o òrgan col·legiat, per tractar d'un ordre del dia. 2. alçar lasessió Donar per acabada la sessió.

  Cast. 1. sesión. 2. levantar la sesión.


  signatura f. Firma.

  Cast. firma.


  silenci administratiu Absència de resolució per part d'una autoritatadministrativa, respecte a una petició o a un recurs que li han sigut presentats.

  Cast. silencio administrativo.


  sol·licitud f. Petició sobre una matèria reglada, adreçada a unòrgan del'administració pública, que dóna lloc a la incoació d'un procediment.

  Cast. solicitud.


  sotmetiment m. Acció d'ajustar-se a una norma.

  Cast. sometimiento.


  subministrament m. Contracte administratiu per a la compra de bénsmobleselaborat d'acord amb les especificitats assenyalades per l'administració, en el quall'empresari s'obliga a lliurar-los de forma continuada i amb preu unitari.

  Cast. suministro.


  subordinació f. Relació de dependència entre els òrgans.

  Cast. subordinación.


  subornar v. tr. Induir algú amb diners o amb una altra cosa, a ferallò queva contra el seu deure.

  Cast. sobornar.


  subsidi m. Ajuda econòmica concedida, normalment amb caràcteroficial, pera subvenir a determinades necessitats individuals o col·lectives.

  Cast. subsidio.


  subsidiari -ària adj. Dit de la responsabilitat, la pretensió ol'acció quehom disposa per a substituir-ne una altra de principal en el cas que aquesta falle.

  Cast. subsidiario -ia.


  substanciació f. Instrucció.

  Cast. substanciación.


  subvenció f. Auxili econòmic directe o indirecte atorgat perl'administració a favor de particulars o d'entitats públiques inferiors, adoptat coma mesura de foment de les activitats que es consideren d'interés general, de direcciói d'intervenció en la política econòmica, o d'indemnització.

  Cast. subvención.


  suspensió de l'acte administratiu Resolució de l'autoritat que ha deresoldre unrecurs o d'un tribunal contenciós administratiu, mitjançant la qual es deixa ensuspens l'executivitat de l'acte impugnat, en el supòsit que l'execució pugaocasionar danys o perjudicis d'impossible o difícil reparació.

  Cast. suspensión del acto administrativo.


  taxa f. Tribut consistent en el pagament d'uns diners per la prestació d'un servei públic o l'ús del domini públic.

  Cast. tasa.


  terme m. Moment final, o més rarament inicial, d'un termini.

  Cast. término.


  termini m. Temps de què es disposa per a fer una actuació.

  Cast. plazo.


  títol m. 1. Subdivisió sistemàtica d'un codi, reglament ollei2. Requisit per a poder exercir una professió o document que acredital'obtenció d'un grau o nivell acadèmic.

  Cast. título.


  titularitat f. Fet de pertànyer un dret o una cosa a una personadeterminada.

  Cast. titularidad.


  torn obert de paraules Fórmula que designa l'últim punt de l'ordre del diaen lesreunions dels òrgans col·legiats.

  Cast. Ruegos y preguntas.


  tramitar v. tr. Fer passar un expedient pels tràmits establits enles lleisamb vista a la seua conclusió.

  Cast. tramitar.


  tutela f. Garantia que la llei atorga als ciutadans per a laprotecció delsseus drets.

  Cast. tutela.


  validar v. tr. Reconéixer, verificar un poder.

  Cast. bastantear.


  venciment m. Data en què s'ha de complir el termini d'una obligació,en quèes conclouen els termes estipulats per uns contractants o els concedits per la lleiper a l'exercici de certs drets.

  Cast. vencimiento.


  vici de forma Defecte no substancial de l'acte administratiu.

  Cast. vicio de forma.


  vigir v. intr. Estar en vigor, ser vigent una llei, un costum, etc.

  Cast. regir, estar en vigor.


  vist i plau Expressió posada sobre la seua firma, per un jutge, funcionari,president d'una corporació, d'una societat, etc., visant o donant conformitat alcontingut d'un certificat lliurat pel secretari.

  Cast. visto bueno.


  vist-i-plau m. Nom que es dóna al visat o conformitat posat en unescrit odocument sota la fórmula vist-i-plau.

  Cast. visto bueno.


  vot m. 1. Manifestació expressa de cadascun dels membresd'unaassemblea. 2. vot afirmatiu Vot a favor de la proposta votada.3. votde qualitat Vot que, pel fet de ser una persona de major autoritat, decideix unaqüestió en el cas d'empat. 4. vot negatiu Vot en contra de la propostavotada.5. vot nul Vot no vàlid. 6. vot particular Vot expressaten sentit diferentdel que ha sigut majoritari i que s'expressa per escrit justificant-ne els motius.7.vot secret Vot emés de manera que no es puga conéixer la identitat del votant.

  Cast. 1. voto. 2. voto afirmativo. 3. voto de calidad.4. voto negativo. 5. voto nulo. 6. voto particular. 7. voto secreto.


  votació f. 1. Acció de votar, d'exercir el dret de vot.2.votació nominal Votació en què en cada vot consta el nom de la persona quel'ha emés.3. votació ordinària Votació realitzada alçant-se els partidaris d'unaopinióo bé alçant només la mà. 4. votació secreta Votació en què no se sapqui haemés el vot. 5. votació tàcita Aprovació d'una proposta senseformulacióexpressa de la votació.

  Cast. 1. votación. 2. votación nominal. 3. votaciónordinaria. 4. votación secreta. 5. votación tácita.


  Vocabulari castellà-valencià

  abolición abolició.

  abonar abonar.

  abrogar abrogar.

  abstención abstenció.

  acatar acatar.

  acreditar acreditar.

  acta 1. acta. 2. levantar acta estendre (o alçar)acta.

  acto anulable acte anul·lable.

  acto declarativo de derecho acte declaratiu de dret.

  acto de gravamen acte de gravamen.

  acto de instrucción acte d'instrucció.

  acto ejecutivo acte executiu.

  acto expreso acte exprés.

  acto nulo de pleno derecho acte nul de ple dret.

  acto presunto acte presumpte.

  acto viciado acte viciat.

  acuerdo 1. acuerdo 2. acuerdo administrativo acordadministratiu.

  acumulación de expedientes acumulació d'expedients.

  acuse de recibo justificant de recepció.

  adjudicar adjudicar.

  administración pública administració pública.

  administrado -da administrat -ada.

  advertencia 1. advertiment. 2. advertència.

  afectar afectar.

  agotar la vía administrativa exhaurir la via administrativa.

  albarán albarà.

  alegar al·legar.

  antefirma antefirma, antesignatura.

  anticipo avançament.

  apercibimiento 1. admonició. 2. apercebiment. 3.advertència.

  aplazar ajornar.

  apremiar constrényer.

  apremio administrativo constrenyiment administratiu.

  archivo arxiu.

  arqueo arqueig.

  arrendador -a arrendador -a.

  arrendamiento arrendament.

  arrendatario -ia arrendatari -ària.

  artículo article.

  asiento assentament.

  asuntos de trámite assumptes de tràmit.

  audiencia a la persona interesada audiència a la persona interessada.

  autenticar autenticar.

  autorización autorització.

  avocación avocació.

  ayuda ajuda, ajut.

  ayuntamiento ajuntament.

  bando ban.

  bastantear validar.

  beneficiario -ia beneficiari -ària.

  boletín butlletí.

  caducidad 1. caducitat. 2. caducidad de la instanciacaducitat de lainstància.

  cancelar cancel·lar.

  capacidad de obrar capacitat d'obrar.

  carear acarar, afrontar, confrontar.

  carta carta.

  celeridad celeritat.

  certificado certificat.

  cesar cessar.

  circular circular.

  ciudadano -na ciutadà .ana.

  cláusula clàusula.

  comparecer comparéixer.

  competencia competència.

  compulsar compulsar.

  compulsión compulsió.

  comunicación comunicació.

  concejalía regidoria.

  concesión administrativa concessió administrativa.

  concurso 1. concurs. 2. concurso-oposiciónconcurs-oposició.3. concurso-subasta concurs-subhasta.

  confrontar confrontar.

  congreso 1. congrés 2. Congreso de los DiputadosCongrés delsDiputats.

  consejería conselleria.

  consejo 1. consell. 2. Consell o Gobierno ValencianoConsell oGovern Valencià. 3. Consejo de Estado Consell d'Estat. 4.Consejo deMinistros Consell de Ministres.

  consorcio consorci.

  contrato 1. contracte. 2. contrato administrativocontracteadministratiu.

  contribuyente contribuent.

  convenio conveni.

  convocatoria convocatòria.

  cortes 1. corts. 2. Cortes Valencianas CortsValencianes

  cotejar acarar, afrontar.

  cuantía quantia.

  cumplimentar formalitzar.

  cumplir complir.

  cursar cursar.

  declaración jurada declaració jurada.

  decreto 1. decret. 2. decreto legislativo decretlegislatiu.3. decreto ley decret llei.

  delegación 1. delegació. 2. delegación de firmadelegació de firma.

  derecho administrativo dret administratiu.

  derogación derogació.

  descentralización administrativa descentralització administrativa.

  desconcentración administrativa desconcentració administrativa.

  desestimar desestimar.

  designar designar.

  desistimiento desistiment.

  despachar despatxar.

  destino destinació.

  destituir destituir.

  desviación de poder desviació de poder.

  devengar meritar.

  día hábil dia hàbil.

  día inhábil dia inhàbil.

  dictamen dictamen.

  diligencia administrativa diligència administrativa.

  diligenciar diligenciar.

  dimisión dimissió.

  dirección general direcció general.

  disposición 1. disposició. 2. disposición adicionaldisposicióaddicional. 3. disposición administrativa disposició administrativa.4.disposición derogatoria disposició derogatòria. 5. disposiciónfinaldisposició final. 6. disposición transitoria disposició transitòria.

  documentación documentació.

  documento 1. document. 2. documento privado documentprivat.3. documento público document públic.

  edicto edicte.

  eficacia eficàcia.

  eficiencia eficiència.

  ejecución forzosa execució forçosa.

  ejecución subsidiaria execució subsidiària.

  ejercer exercir.

  ejercitar exercitar.

  encomienda de gestión encomanda de gestió.

  enmienda esmena.

  ente público ens públic.

  entender entendre.

  entidad entitat.

  errata errata.

  error 1. error, errada. 2. error de derecho error dedret. 3.error de hecho error de fet. 4. error material error material.

  estadillo butlleta d'estat.

  estar en vigor vigir.

  evacuar evacuar.

  excedencia excedència.

  exención. exempció.

  eximir eximir.

  expediente 1. expedient. 2. expediente disciplinarioexpedientdisciplinari.

  expedir expedir.

  expropiar expropiar.

  falta falta.

  fallar decidir.

  fallo decisió.

  fecha data.

  firma firma, signatura.

  firme ferm -a.

  fiscalización fiscalització.

  formalizar formalitzar.

  formular formular.

  formulario formulari.

  gabinete gabinet.

  Generalidad Valenciana Generalitat Valenciana.

  gobierno 1. govern. 2. Gobierno Valenciano GovernValencià.

  impugnación impugnació.

  impunidad impunitat.

  imputabilidad imputabilitat.

  incoar incoar.

  indemnizar indemnitzar.

  información pública informació pública.

  informe informe.

  inhibición inhibició.

  inmunidad 1. immunitat 2. inmunidad parlamentariaimmunitatparlamentària.

  inquilino -na llogater -a, inquilí -ina.

  inscripción inscripció.

  inspección inspecció.

  instancia instància.

  instrucción instrucció.

  interés legítimo interés legítim.

  interesado -da interessat -ada.

  interinaje interinatge.

  interpelación interpel·lació.

  interposición de recurso interposició de recurs.

  intervención intervenció.

  invalidez de los actos administrativos invalidesa dels actesadministratius.

  inviolabilidad del domicilio inviolabilitat del domicili.

  inviolabilidad parlamentaria inviolabilitat parlamentària.

  invitación invitació.

  irretroactividad irretroactivitat.

  irrogar irrogar.

  jerarquia administrativa jerarquia administrativa.

  jurisdicción 1. jurisdicció. 2. jurisdiccióncontencioso-administrativa jurisdicció contenciosa administrativa.

  jurisprudencia jurisprudència.

  legitimación legitimació.

  ley 1. llei 2. ley de bases llei de bases 3.ley orgánicallei orgànica.

  licitación licitació.

  lindar afrontar, confrontar.

  lista llista.

  malversación malversació.

  mandato mandat.

  mayoría 1. majoria. 2. mayoría absoluta majoriaabsoluta 3.mayoría cualificada majoria qualificada. 4. mayoría relativamajoria relativa.

  moción 1. moció. 2. moción de censura moció decensura. 3.moción o proposición no de ley moció o proposició no de llei.

  motivación motivació.

  multa multa.

  municipio municipi.

  negligencia negligència.

  negociado negociat.

  nombrar nomenar.

  nómina nòmina.

  norma 1. norma 2. norma jurídica norma jurídica.3. normalegal norma legal. 4. normas complementarias y subsidiarias delplaneamientonormes complementàries i subsidiàries del planejament. 5. normasurbanísticasnormes urbanístiques.

  nota interior nota interior.

  notificación notificació.

  nulidad nul·litat.

  oficio ofici.

  oposición oposició.

  orden ordre.

  ordenación ordenació.

  ordenanza ordenança.

  organismo autónomo

  organisme autònom.

  órgano 1. òrgan. 2. órgano colegiado òrgan col·legiat.

  parlamento parlament.

  persona 1. persona. 2. persona física persona física.3.persona jurídica persona jurídica.

  personalidad civil personalitat civil.

  personalidad jurídica personalitat jurídica.

  personarse comparéixer.

  petición petició.

  plan 1. pla. 2. plan urbanístico pla urbanístic.

  plazo termini.

  pleno ple.

  plica plica.

  pliego 1. plec. 2. pliego de cargos plec de càrrecs.3.pliego de descargo plec de descàrrec.

  póliza pòlissa.

  potestad potestat.

  preámbulo preàmbul.

  pregunta parlamentaria pregunta parlamentària.

  prescripción 1. prescripció. 2. prescripción de acciónprescripciód'acció.

  presunción presumpció.

  prevaricación prevaricació.

  procedimiento administrativo procediment administratiu.

  promulgar promulgar.

  proposición de ley proposició de llei.

  proposición no de ley proposició no de llei.

  propuesta de resolución proposta de resolució.

  prórroga pròrroga.

  proveer proveir.

  providencia provisió, proveïment.

  provisión provisió.

  proyecto de ley projecte de llei.

  prueba prova.

  publicación publicació.

  quórum 1. quòrum 2. quórum de constitución quòrum deconstitució.

  ratificación ratificación.

  recargo recàrrec.

  recaudar recaptar.

  reclamación reclamació.

  recurso 1. recurs. 2. recursocontencioso-administrativo recurscontenciós administratiu. 3. recurso extraordinario de revisión recursextraordinari de revisió. 4. recurso ordinario recurs ordinari.

  recusación recusació.

  regir vigir.

  registro registre.

  reglamento 1. reglament. 2. reglamento de régimeninterior reglamentde règim interior.

  relación relació.

  relacionar allistar.

  rellenar omplir, emplenar.

  remover remoure.

  renuncia renúncia.

  requerimiento requeriment.

  resolución administrativa resolució administrativa.

  responsabilidad administrativa patrimonial responsabilitat administrativapatrimonial.

  retroactividad retroactivitat.

  revocación revocació.

  rúbrica rúbrica.

  ruego 1. prec. 2. ruegos y preguntas torn obert deparaules.// precsi preguntes.

  saluda saluda.

  Senado Senat.

  servicio 1. servei. 2. servicios administrativosserveisadministratius. 3. servicios especiales serveis especials. 4.serviciospúblicos serveis públics.

  sesión 1. sessió. 2. levantar la sesión alçar lasessió.

  silencio administrativo silenci administratiu.

  sobornar subornar.

  solicitud sol·licitud.

  sometimiento sotmetiment.

  subordinación subordinació.

  subsidiario -ia subsidiari -ària.

  subsidio subsidi.

  substanciación substanciació.

  subvención subvenció.

  suministro subministrament.

  suspensión del acto administrativo suspensió de l'acte administratiu.

  tasa taxa.

  término terme.

  titularidad titularitat.

  título títol.

  tramitar tramitar.

  tutela tutela.

  vencimiento venciment.

  vicio de forma vici de forma.

  visto bueno 1. vist-i-plau. 2. vist i plau.

  votación 1. votació. 2. votación nominal votaciónominal. 3.votación ordinaria votació ordinària. 4. votación secretavotació secreta.5. votación tácita votació tàcita.voto 1. vot. 2. voto afirmativo vot afirmatiu. 3.voto decalidad vot de qualitat. 4. voto negativo vot negatiu. 5.voto nulo votnul. 6. voto particular vot particular. 7. voto secretovot secret.


  Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia
  Data de modificació: --
  Informació i consultes: Bústia UJI | Polítiques generals i de campus
  Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16