Punt general d'entrada de factures electròniques a l'UJI

Última modificació: 18/07/2017 | Font: SGE

 

INTRODUCCIÓ I NORMATIVA

 

La Llei 25/2013, de 27 de desembre, (BOE de 28 de desembre de 2013) d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, obliga tots els proveïdors de serveis de les administracions públiques a posar a la disposició d’aquestes la factura dels serveis en format XML factura electrònica a partir del 15 de gener de 2015.


L’Ordre HAP/492/2014, de 27 de març (BOE de 29 de març de 2014), regula els requisits funcionals i tècnics del registre comptable de factures de les entitats de l’àmbit d’aplicació de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, esmentada.

L' acord de 28 de juliol de 2011, del Consell de Govern de la Universitat Jaume I, pel qual s’aprova el Reglament d’Administració Electrònica de la Universitat Jaume I (DOCV 6610 de 16/09/2011), amb la finalitat d’impulsar i potenciar l’administració electrònica. Regula l’ús dels mitjans electrònics en l’activitat administrativa universitària i en les relacions de la Universitat Jaume I amb els seus usuaris i usuàries mitjançant la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació.

La Universitat Jaume I , d'acord am l’Ordre HAP/492/2014, de 27 de març, ha donat d’alta les seues unitats organitzatives en el denominat DIR3 o directori comú d'unitats administratives gestionades per la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, que proporciona un inventari unificat i comú a tota l’administració de les unitats orgàniques/organismes públics, les seues oficines associades i unitats de gestió econòmica i pressupostària.

Aquesta codificació DIR3 dels diferents serveis i órgans de la Universitat Jaume I es troba en format Excel en aquest enllaç.

La codificació DIR3 consta  dels següents codis:
 
Òrgan Gestor :   codi de la unitat orgànica que origina la despesa
 
Unitat Tramitadora : codi de la unitat que s'encarrega de la tramitació de la comanda
 
Oficina Comptable : U04000001 Universitat Jaume I (sempre aquest)
 
 
 
PUNT GENERAL D'ENTRADA DE FACTURES ELECTRÒNIQUES DE LA UNIVERSITAT JAUME I

 

Per a la recepció de factures electròniques, la Universitat Jaume I ha optat per crear el seu propi punt general d'entrada de factures electròniques, encara que des de fa uns mesos també s'ha adherit a FACe (https://face.gob.es/es).

Resolució de 15 de juliol de 2015, del Rectorat de la Universitat Jaume I, per la qual s’aproven les instruccions sobre la factura electrònica, el registre comptable de factures i el punt general d’entrada de factures electròniques de la Universitat Jaume I.

 

L'accés al punt general d'entrada de factures electròniques de la UJI pot realitzar-se a través del següent enllaç: http://ujiapps.uji.es/seu/ ,utilitzant el certificat digital de la empresa, o sol.licitar Nom usuari y clau d'accés per mig d'un correu-e a l'adreça factures@uji.es : 

 

Una vegada dins de seu.uji.es, l'accés al registre electrónic de factures està a l'apartat marcat en groc Factura electrònica (Punt entrada)

 

Pantalla d'entrada a Seu Electrònica

 

A través del punt general d'entrada de factures electròniques es podran enviar a la Universitat Jaume I les factures, tant en format PDF com XML.

Així mateix, tal com estableix l’article 9 de l’Ordre HAP/492/2014, de 27 de març, es posa a la disposició dels proveïdors un enllaç per a la consulta de l’estat de les seues factures: apartat "Notificacions" de la mateixa pàgina.

 

PROCEDIMENT PER A REGISTRAR FACTURES

Per a accedir a aquest portal, hi ha dues opcions:
1. Accés amb nom d'usuari / clau : per als usuaris ja registrats amb anterioritat.

2. Accés amb certificat digital de l'empresa: est és la manera més ràpida per a aquells proveïdors que no s'hagen registrat i no posseïsquen usuari/ clau d'accés.

 

pantalla entrada portal

 

Si l’empresa ja està donada d’alta com a proveïdor, apareixeran a continuació la resta de dades. Si no ho està, cal donar-se d’alta (vore procediment). 

Si ja esteu d'alta en l'UJI, indiqueu una adreça electrònica per a futures comunicacions relatives a les factures enviades.
 

pàgina de registre de factures pels proveïdors

 

Seleccioneu el format de la factura: XML o PDF. També podeu adjuntar més documentació annexa a la factura.

 

possibilitat introduïr pdf ó xml

 

Si s’envia en un document XML, com que el fitxer conté els codis DIR3 de l'UJI segons s’ha indicat abans, no és necessari afegir-hi més informació.

Si s’envia la factura en un document PDF cal emplenar les dades generals i les dades del servei al qual va dirigida. La relació d'aquestos es pot trobar en aquest enllaç:

 

dades de la factura

 

PROBLEMES D'ACCÉS

 

Si sorgeixen problemes per a accedir a les pàgines anteriorment esmentades, en la pantalla d’entrada es troben les diferents opcions d’accés, consulta, o gestió del nom d’usuari i contrasenya.

Es poden consultar els problemes d’accés al telèfon d’atenció a l’usuari: +34 964 38 7400. 

També es poden trobar instruccions sobre aquest tema ací.

 

opcions del compte

 

Per a solucionar els possibles dubtes o incidències sobre altres qüestions, envieu un missatge electrònic a:

factures@uji.es

 

COM DONAR-SE D'ALTA COM A TERCER A L'UJI

En el cas de que el proveïdor no estiga d'alta a l'UJI, cal emplenar aquest aquest formulari (sol·licitud d’alta o de modificació de fitxa de terceres persones). 

Després s'ha d'enviar al Servei de Control Intern:

Servei de Control Intern. Universitat Jaume I
Edifici de Rectorat i Serveis Centrals
Campus del Riu Sec
12071 Castelló de la Plana
Tel. +34 964 72 88 75
Adreça electrònica: sci@uji.es 

 

 

 

Informació proporcionada per: Servei de Gestió Econòmica
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16