Servei de Gestió Econòmica

02/12/2019 | SGE
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

 

 

Presentació

 

El Servei de Gestió Econòmica  (SGE) és el responsable de:

  • Impulsar l'elaboració del pressupost de la Universitat.
  • Dirigir la gestió del pressupost de la Universitat.
  • Gestionar la tresoreria de la Universitat.
  • Dirigir i coordinar l'elaboració de la part econòmica de les justificacions a las entitats que aporten fons a l'UJI.
  • Coordinar el funcionament de les unitats de gestió en l'àmbit de la gestió econòmica.
  • Gestionar l'arxiu del documents comptables.

Pel que fa a l'elaboració del pressupost, el Servei de Gestió Econòmica intervé en aquest procés fins que s'aprova i es fa públic. Posteriorment, s'encarrega de promoure, tramitar i comptabilitzar totes les modificacions pressupostàries necessàries per a gestionar el pressupost.

Des del punt de vista de la gestió pressupostaria, és el responsable de dirigir la gestió del pressupost, així com de gestionar tots els ingressos de la Universitat i de gestionar les despeses que tenen la consideració de centralitzades.

A tal efecte, es consideren despeses de  gestió centralitzada les següents:

  • Les despeses associades als crèdits assignats al Rectorat, vicerectorats, Secretaria General, Gerència, Consell Social i les despeses dels òrgans que depenen d'aquests.
  • Les despeses associades a la reparació, conservació i manteniment dels edificis, instal·lacions, consums, pòlisses d'assegurances, manteniments d'equips informàtics, etc.
  • Altres despeses en les quals la gestió global resulta més avantatjosa per a la Universitat, com ara les despeses de personal (capítol I del pressupost), de les indemnitzacions per raó del servei que s'han d'abonar a personal de la Universitat per nòmina, de les beques, les despeses finançades amb fons europeus de desenvolupament regional (FEDER), etc.

Quant a la gestió de la tresoreria, el Servei de Gestió Econòmica és l'encarregat de planificar els fluxos de cobraments i pagaments que es deriven de la activitat econòmica de la Universitat.

En relació a justificacions de projectes, i sempre en l’àmbit econòmic, el SGE s’encarrega d’assessorar els responsables dels projectes i d’elaborar la part econòmica de les justificacions de tots aquells convenis, contractes i projectes relacionats amb la docència i la investigació i també aquells de caràcter institucional, fins al seu enviament.

En el cas que l'entitat que concedeix el projecte no accepte totalment o parcialment la justificació presentada, el SGE coordina i prepara, juntament amb el responsable del projecte i, si escau, també amb l’assessoria jurídica, les al·legacions o recursos corresponents.

D’altra banda, encara que les unitats de gestió depenen de la Gerència, el SGE té encomanada la tasca de coordinar-les funcionalment amb l’objecte d’unificar procediments i homogeneïtzar el seu funcionament.

Finalment, el SGE té encomanada la tasca referent a l'arxiu dels documents comptables.

 

Directori

Organigrama

 

Projectes en marxa

 

Digitalització de la documentació, justificants de despeses i documents relacionats

El 2013 el SGE, amb la necessària col·laboració del Servei d'Informàtica, va iniciar la tasca de digitalitzar les factures i altres documents justificatius de despeses, en una primera fase experimental, amb l'objectiu final que tota la documentació estiguera en format digital, amb la finalitat d'evitar les còpies, la circulació de factures pels diferents serveis o la circulació de documentació per a la seua fiscalització i aprovació per part dels òrgans competents.

El 2015 es posa en marxa una segona fase del projecte, on aquesta tasca s'ha estès a totes les unitats de gestió, al Servei de Contractació i Assumptes Generals, i al Servei de Recursos Humans.

Per a facilitar la labor de digitalització, s'ha creat un enllaç en e-ujier perquè els diferents serveis o unitats que tramiten beques, puguen adjuntar als corresponents expedients de despesa (RC) els documents de convocatòries, resolucions, modificacions, etc. Aquest enllaç està disponible ací.

 

Integració i automatització dels procediments d'ingrés a la Universitat

Des de 2013, el SGE es va proposar unificar i automatitzar al màxim els processos de gestió d'ingressos, tant per matrícula o taxes com per altres activitats pròpies de la Universitat, com ara els cursos, congressos, seminaris, i altres on s'exigeix per a poder participar-hi l'abonament d'un preu.

Amb l'ajuda indispensable del Servei d'Informàtica, es va dissenyar un procediment únic per a l'alta de noves activitats o preus. Aprofitant aquesta unificació es va voler afegir un nou sistema de pagament, que la tecnologia actual permetia, i també amb demanda per part dels usuaris, i que no podíem deixar de banda. AMb aquesta finalitat es va contractar una empresa externa per a desenvolupar la passarel·la de pagaments, tant per TPV físic com virtual.

 

Desenvolupament del punt general d'entrada de factures electròniques i introducció de la signatura electrònica

Com que la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, obligava tots els proveïdors de serveis de les administracions publiques a posar a la disposició d'aquestes la factura dels serveis en format electrònic, a partir del 15 de gener de 2015, es va veure l'oportunitat d'integrar la nova forma de rebre factures amb el procés ja iniciat de digitalització i signatura electrònica de documents. 

Més informació  

Informació proporcionada per: Servei de Gestió Econòmica