Modalitats de pagament Matrícula

07/06/2021 | SGDE
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Les taxes administratives (assegurança escolar, obertura d’expedient, certificat d’estudis d’accés i carnet) es paguen separadament de l’import dels crèdits matriculats i no es poden fraccionar. Aquest import es pot pagar mitjançant un rebut, targeta o domiciliació bancària.

Per al pagament de l’import dels crèdits, l’estudiantat pot elegir alguna de les següents modalitats:

  • Un únic pagament: el pagament de l’import dels crèdits de la matrícula es fa en una sola vegada mitjançant un rebut, targeta o domiciliació bancària a l’inici del curs.
  • Fraccionat en dos terminis: es pot fraccionar el pagament de l’import dels crèdits de la matrícula en dos terminis d’igual quantitat. El primer s’ha de pagar a l’inici del curs i el segon en la segona quinzena de gener. Aquests pagaments es poden realitzar mitjançant targeta o domiciliació bancària.
  • Fraccionat en vuit terminis: l’import mínim per a poder sol·licitar aquest fraccionament és de 200 euros. En el primer i segon termini, s’ha de pagar el 20%, de l’import total dels crèdits. En la resta de terminis s’ha de pagar el 10%, de l’import dels crèdits. Aquests pagaments es poden realitzar mitjançant targeta o domiciliació bancària.

Per als pagaments amb rebut o amb targeta, en el moment de cada pagament, s’enviarà un correu electrònic mitjançant el qual es podrà accedir a un enllaç per a realitzar el pagament.

Els pagaments amb domiciliació bancària s’envien directament al compte bancari facilitat en la matrícula. En el cas que algun dels pagaments siga tornat pel banc, la reclamació d’aquest import es cobrarà per rebut o per targeta.

L’estudiantat sol·licitant de beca no ha de pagar l’import dels crèdits de primera matrícula fins que es resolga la sol·licitud de la beca. Una vegada resolta la beca, en cas que siga denegada, si s’ha fraccionat el pagament, el nombre de terminis en els quals es pot fraccionar aquest pagament es calcularà d’acord amb la data de la resolució de la beca.

Informació proporcionada per: Servei de Gestió de la Docència i Estudiants