Accés a l’assistent de preinscripció. Procediment. Curs 2024/2025 Màster Universitari. Preinscripció.

10/04/2024 | SGDE
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Procediment d’admissió i matrícula

La preinscripció és el procediment competitiu de sol·licitud i admissió pel qual s’ordenen les sol·licituds i s’adjudiquen les places oferides per a un determinat curs acadèmic.

La sol·licitud de preinscripció s’ha de fer de forma electrònica, a través de l’assistent de preinscripció per a la qual cosa és necessari disposar d’un nom d’usuari i contrasenya vàlids. 

Obtenció de nom d’usuari i contrasenya. Pel que fa a la disposició d’aquestes credencials hi ha tres possibles situacions:

  • Tinc nom d’usuari i contrasenya: inicieu el procés de preinscripció en l’assistent de preinscripció.
  • No recorde el nom d’usuari i/o la contrasenya: recupereu el nom d’usuari i la contrasenya en aquest enllaç. En el termini de 24 hores com a màxim des de la sol·licitud, o el dia laborable següent si és dia festiu, rebreu un SMS amb instruccions per a recuperar el nom d’usuari i la contrasenya.
  • No tinc nom d’usuari ni contrasenya: podeu obtenir un nom d’usuari i contrasenya vàlids amb les vostres dades (NIF, nom i cognoms, adreça de correu electrònic, telèfon mòbil) en aquest enllaç.

Més informació i ajuda

L’alumnat es pot preinscriure en un màxim de quatre màsters.

L’estudiantat ha de presentar la sol·licitud d’admissió a ensenyaments oficials de màster i, després de l’admissió en el màster corresponent, formalitzar la matrícula en la forma, terminis i amb els requisits que s’establisquen en les normes i instruccions d’admissió i matrícula que a aquests efectes s’aproven per a cada curs acadèmic.

Les sol·licituds d’admissió i matrícula que estiguen fora dels terminis oficials establerts, així com les modificacions en matrícules ja realitzades, han d’anar acompanyades d’un informe de la coordinació del màster en què s’exposen els motius que l’avalen. Després de l’anàlisi d’aquests, el vicerectorat amb competències en estudis pot autoritzar o denegar la sol·licitud i n’ha d’informar el Servei de Gestió de la Docència i Estudiants. Aquesta resolució es considerarà definitiva als efectes administratius.

La data de preinscripció no és un factor determinant, per la qual cosa el fet de sol·licitar la preinscripció abans no genera cap dret ni preferència dins de la fase de preinscripció en la qual es participe.

Les persones pendents en alguna fase del procés poden participar en una altra reactivant la seua preinscripció mitjançant una sol·licitud.

Una vegada generada la sol·licitud definitiva de preinscripció ja no es pot modificar.

Reserva de places

Per tal d’assegurar la igualtat d’oportunitats d’accés, la Universitat Jaume I ha de reservar almenys un 5% de les places ofertades en el procés de preinscripció per a l’estudiantat que tinga reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%, així com per a l’estudiantat amb necessitats de suport educatiu permanents associades a circumstàncies personals de discapacitat, que en els seus estudis anteriors hagen precisat de recursos i suports per a la seua plena inclusió educativa. En aquest últim supòsit, correspon a la Unitat de Diversitat i Discapacitat (UDD) de l’UJI la valoració de cada cas per a l’emissió del corresponent informe sobre la procedència de formalitzar la preinscripció a un títol de màster de l’UJI per aquesta quota de reserva. L’estudiantat que vulga accedir a aquestes places ha d’annexar la documentació justificativa corresponent durant el procés de preinscripció.

Fases de preinscripció

Per a l’adjudicació de places, la Universitat Jaume I ha establert tres fases o períodes de preinscripció:

  • En la fase ordinària s’oferta la totalitat de places disponibles de cada màster.
  • En les fases extraordinàries s’obren únicament els màsters amb places vacants.

Les dates corresponents als processos administratius de cadascuna de les fases de preinscripció es poden consultar al web de l’UJI i a les Directrius Acadèmiques dels estudis de màster de la Universitat Jaume I del curs corresponent.

Informació proporcionada per: Servei de Gestió de la Docència i Estudiants