Llistes de correu electrònic de l'UJI

Última modificació: 01/04/2016 | Font: SCP

Criteris de les llistes de correu de l'UJI moderades pel SCP

La Universitat Jaume I disposa de diverses llistes de distribució de correu electrònic que permeten l'enviament de missatges massius per aquest canal a tots els col·lectius de la comunitat universitària. Aquestes llistes estan moderades pel Servei de Comunicació i Publicacions d'acord amb els següents criteris:

 • Les llistes de distribució massiva (uji, pas, pdi, alumnat...) són canals de comunicació interna i, com a tals, la seua gestió depèn del Servei de Comunicació i Publicacions, responsable de la gestió de la imatge i la comunicació de la Universitat Jaume I.
 • La restricció en l'ús de les llistes té com a funció evitar la saturació del canal i que, per tant, deixe de ser operatiu.
 • Els criteris pels quals es regeixen les llistes són, en ordre de prioritat:
  • L'interès general per a les persones receptores.
  • El contingut informatiu, no d'opinió.
  • El caràcter institucional de la persona emissora.
  • El caràcter intern del contingut.

Segons aquests criteris, i en els casos que així ho considere oportú, el Servei de Comunicació i Publicacions podrà no distribuïr determinats missatges per aquests canals i, si escau, oferir altres vies de difusió.

Per a qualsevol dubte o suggerència podeu enviar un missatge de correu electrònic a l'adreça comunicacio@uji.es

Normes que han de complir els missatges enviats:

 • Els missatges han de ser enviats a l'adreça x@uji.es. Substituint "x" pel nom de la llista corresponent.
 • És obligatori que els missatges porten un títol que identifique el contingut del mateix en el camp del subject.
 • Ha de quedar molt clara la identitat de la persona emissora del missatge, a banda de l'adreça de correu electrònic, per la qual cosa es recomana que apareguen les dades al final del missatge, en la seua signatura.
 • El missatge ha d'enviar-se exactament igual com es vol que ho reben les persones destinatàries.
 • No es poden adjuntar arxius als missatges enviats a aquestes llistes. La millor opció és penjar la informació a la web i enviar per correu electrònic l'adreça on trobar-la, o incloure-la en el propi cos del missatge.
 • S'han de complir les normes d'ús de la xarxa informàtica de la Universitat Jaume I que poden trobar-se a l'adreça http://ujiapps.uji.es/organs/ouag/sg/docs/politiques/gen/resum/
 • El Consell de Direcció, en la seua sessió núm. 38/2015, de 17 de novembre, va acordar els següents criteris d'ús de les llengues en comunicacions internes col.lectives mitjançant correu electronic:
   
  • Correus adreçats exclusivament a l’estudiantat
   Donat que tenim un creixent número d’estudiantat provinent de fora de les comunitats catalano-parlants, aquests correus estaran escrits en valencià, en primer lloc, i en castellà, en segon lloc. També podran estar escrits en anglès, en cas de que les persones destinatàries puguen ser, de manera prioritària, l'estudiantat estranger.
    
  • Correus adreçats a PDI i PAS
   Donat que tot el PAS es ja coneixedor del valencià i el professorat també el necessita per a la seua promoció, els correus adreçats a aquests destinataris estaran escrits exclusivament en valencià.
    
  • Correus adreçats a tota l’UJI
   Aquest correus estarán escrits en valencià en primer lloc i en castellà en segon lloc. En cas necesari, també podran traduir-se al l’anglès quan el destinatari prioritari siga estranger. Sempre que siga possible, s’enviaran per separat correus al col-lectiu de l’estudiantat i del professorat i PAS.
    
  • Atenent a circumstàncies especials, podran variar-se puntualment els criteris anteriors.

Llistes de correu electrònic de l'UJI

1. Llistes generals

uji@uji.es (S'envia a tota la comunitat universitària: PAS, PDI, ALUMNAT, becaris i becàries FPI i instituts universitaris, universitat per a majors, personal jubilat (seniors) i membres de SAUJI).
pas@uji.es (S'envia a tot el personal d'administració i serveis-PAS).
pdi@uji.es (S'envia a tot el personal docent i investigador-PDI).
alumnes@uji.es(S'envia a tot l'alumnat de l'UJI: Grau, doctorat, màsters oficials i propis i intercanvi entrant).

2. Llistes de correu per centres

dep-fchs@uji.es (Departaments de la Facultat de Ciències Humanes i Socials)
dep-fcje@uji.es (Departaments de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques)
dep-estce@uji.es (Departaments de la Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals)
dep-fcs@uji.es (Departaments de la Facultat de Ciències de la Salut)

alumnes-estce@uji.es (Alumnat Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals)
alumnes-fcs@uji.es (Alumnat Facultat de Ciències de la Salut)
alumnes-fchs@uji.es (Alumnat Facultat de Ciències Humanes i Socials)
alumnes-fcje@uji.es (Alumnat Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques)

pas-cd@uji.es (PAS de l'Edifici de la Biblioteca)
pas-aco@uji.es (PAS de l'Edifici d'Escomeses)
pas-rec@uji.es (PAS de l'Edifici de Rectorat i Serveis Centrals)
pas-esp@uji.es (PAS del Servei d'Esports)
pas-estce@uji.es (PAS de l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals)
pas-fcs@uji.es (PAS de la Facultat de Ciències de la Salut)
pas-fchs@uji.es (PAS de la Facultat de Ciències Humanes i Socials)
pas-fcje@uji.es (PAS de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques)
pas-itc@uji.es (Personal de l'Institut de Tecnologia Ceràmica)

pdi-estce@uji.es (PDI de l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals)
pdi-fcs@uji.es (PDI de la Facultat de Ciències de la Salut)
pdi-fchs@uji.es (PDI de la Facultat de Ciències Humanes i Socials)
pdi-fcje@uji.es (PDI de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques)

3. Llistes de correu per a l'alumnat

3.1 Generals

alumnes@uji.es (Tot l'alumnat de l'UJI)
alumnes12@uji.es (Alumnat matriculat en 1r i 2n cicle)
alumnes-graus@uji.es (Alumnat matriculat en els graus)

3.2 Estudis de primer i segon cicle

iin@uji.es - Enginyeria Industrial
iif@uji.es - Enginyeria Informàtica
der@uji.es - Llicenciatura en Dret

3.3 Estudis de grau

gae@uji.es - Grau en Administració d'Empreses
gca@uji.es - Grau en Comunicació Audiovisual
gcs@uji.es - Grau en Criminologia i Seguretat
gd@uji.es - Grau en Dret
ge@uji.es - Grau en Economia
geamr@uji.es - Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural
gee@uji.es - Grau en Enginyeria d'Edificació
gedidp@uji.es - Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes
geel@uji.es - Grau en Enginyeria Elèctrica
gei@uji.es - Grau en Enginyeria Informàtica
gem@uji.es - Grau en Enginyeria Mecànica
geq@uji.es - Grau en Enginyeria Química
geti@uji.es - Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
gean@uji.es - Grau en Estudis Anglesos
gfc@uji.es - Grau en Finances i Comptabilitat
ghp@uji.es - Grau en Història i Patrimoni
ghi@uji.es - Grau en Humanitats: Estudis Interculturals
gi@uji.es – Grau en Infermeria
gmc@uji.es - Grau en Matemàtica Computacional
gm@uji.es - Grau en Medicina
gmi@uji.es - Grau en Mestre o Mestra d’Educació Infantil
gmp@uji.es - Grau en Mestre o Mestra d’Educació Primària
gp@uji.es - Grau en Periodisme
gps@uji.es - Grau en Psicologia
gprp@uji.es - Grau en Publicitat i Relacions Públiques
gq@uji.es - Grau en Química
grlrh@uji.es - Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans
gti@uji.es - Grau en Traducció i Interpretació
gt@uji.es - Grau en Turisme

3.4 Altre alumnat

erasincoming@uji.es - Alumnat d'Erasmus entrant
erasixents@uji.es - Alumnat d'Erasmus ixent
est@uji.es - Estudiantat d'intercanvi entrant
totsixents@uji.es - Estudiantat d'intercanvi ixent
upm@uji.es Universitat per a Majors

4. Llistes de correu per a l'alumnat de postgrau

General:

doc@uji.es – Alumnat dels programes de doctorat de l’UJI
postgrau@uji.es - Alumnat dels màsters i cursos de postgrau propis i màsters oficials de l’UJI
postgraupropi@uji.es - Alumnat dels màsters propis i cursos d’especialització de l’UJI
postgrauoficial@uji.es - Alumnat dels màsters oficials de l’UJI

Màsters oficials:

Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals

 • mcc@uji.es - Màster Universitari en Ciència, Tecnologia i Aplicacions dels Materials Ceràmics 
 • mdf@uji.es - Màster Universitari en Disseny i Fabricació  
 • mee@uji.es - Màster Universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat  
 • masterei@uji.es – Màster Universitari en Enginyeria Industrial
 • masterfa@uji.es - Màster Universitari en Física Aplicada 
 • masteriba@uji.es – Màster Universitari en Investigació i Biotecnologia Agràries
 • mmc@uji.es - Màster Universitari en Matemàtica Computacional
 • mpr@uji.es - Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals  
 • masterpic@uji.es - Màster Universitari en Protecció Integrada de Cultius (Interuniversitari) 
 • masterqaf@uji.es - Màster Universitari en Química Aplicada i Farmacològica 
 • mqs@uji.es - Màster Universitari en Química Sostenible (Interuniversitari) 
 • masterqtmc@uji.es - Màster Universitari en Química Teòrica i Modelització Computacional (Interuniversitari) 
 • msi@uji.es - Màster Universitari en Sistemes Intel·ligents  
 • mtc@uji.es - Màster Universitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades (Interuniversitari) 
 • mgt@uji.es - Master's Degree in Geospatial Technologies (Interuniversitari)  

Facultat de Ciències Humanes i Socials

 • masterciel@uji.es - Màster Universitari en Comunicació Intercultural i Ensenyament de Llengües (CIEL) 
 • mei@uji.es - Màster Universitari en Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en Contextos Multilingües (MELACOM) 
 • mep@uji.es - Màster Universitari en Estudis Internacionals de Pau, Conflictes i Desenvolupament
 • mastered@uji.es - Màster Universitari en Ètica i Democràcia (Interuniversitari) 
 • masterhacv@uji.es - Màster Universitari en Història de l’Art i Cultura Visual (Interuniversitari) 
 • masterhihmo@uji.es - Màster Universitari en Història i Identitats Hispàniques en la Mediterrània Occidental (Segles XV-XIX) (Interuniversitari)
 • masteriaef@uji.es - Màster Universitari en Investigació Aplicada en Estudis Feministes, de Gènere i Ciutadania (@ distancia) 
 • masteriti@uji.es - Màster Universitari en Investigació en Traducció i Interpretació (Interuniversitari, @ distancia) 
 • masterelit@uji.es– Màster Universitari en Llengua Anglesa per al Comerç Internacional/ Master’s Degree in English Language for International Trade 
 • mic@uji.es - Màster Universitari en Noves Tendències i Processos d'Innovació en Comunicació  
 • masterprofsec@uji.es - Màster Universitari en Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes
 • masterp@uji.es - Màster Universitari en Psicopedagogia 
 • mtm@uji.es - Màster Universitari en Traducció Medicosanitària (@distància)

Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques

 • mastera@uji.es - Màster Universitari en Advocacia 
 • mcd@uji.es - Màster Universitari en Cooperació al Desenvolupament (Interuniversitari) 
 • mgc@uji.es - Màster Universitari en Gestió de la Qualitat (Interuniversitari) 
 • master-gfca@uji.es - Màster Universitari en Gestió Financera i Comptabilitat Avançada   
 • mig@uji.es - Màster Universitari en Igualtat i Gènere en l'Àmbit Públic i Privat (Interuniversitari, @distància) 
 • mmi@uji.es - Màster Universitari en Màrqueting i Investigació de Mercats  (Interuniversitari)
 • msr@uji.es - Màster Universitari en Sostenibilitat i Responsabilitat Social Corporativa (Interuniversitari, @distància)   

Facultat de Ciències de la Salut

 • mce@uji.es - Màster Universitari en Ciències de la Infermeria 
 • mif@uji.es - Màster Universitari en Intervenció i Mediació Familiar
 • mpt@uji.es - Màster Universitari en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans  
 • masterpgs@uji.es - Màster Universitari en Psicologia General Sanitària
 • mps@uji.es - Màster Universitari en Psicopatologia, Salut i Neuropsicologia  
 • masterrpsmc@uji.es - Màster Universitari en Rehabilitació Psicosocial en Salut Mental Comunitària

Màsters propis:

Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals

Facultat de Ciències Humanes i Socials:

 • masterfgrt@uji.es – Màster en Finançament i Gestió de Recursos Turístics
 • masterhimi@uji.es – Màster en Història de les Independències en el Món Iberoamericà

Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques

 • masterba@uji.es – Master of Business Administration (MBA)
 • mrh@uji.es - Màster en Direcció Professional de Recursos Humans 
 • mdt@uji.es – Màster en Dret i Gestió del Transport 

Facultat de Ciències de la Salut

5. Llistes de correu del PDI per estudis

5.1 Estudis de primer i segon cicle

pdi-der@uji.es - Llicenciatura en Dret
pdi-iif@uji.es - Enginyeria Informatica
pdi-iin@uji.es - Enginyeria Industrial

5.2 Estudis de grau

pdi-gae@uji.es - Grau en Administració d'Empreses
pdi-gca@uji.es - Grau en Comunicació Audiovisual
pdi-gcs@uji.es - Grau en Criminologia i Seguretat
pdi-gd@uji.es - Grau en Dret
pdi-ge@uji.es - Grau en Economia
pdi-geamr@uji.es - Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural
pdi-gedidp@uji.es - Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes
pdi-gee@uji.es - Grau en Enginyeria d'Edificació
pdi-geel@uji.es - Grau en Enginyeria Elèctrica
pdi-gei@uji.es - Grau en Enginyeria Informàtica
pdi-gem@uji.es - Grau en Enginyeria Mecànica
pdi-geq@uji.es - Grau en Enginyeria Química 
pdi-geti@uji.es - Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
pdi-gean@uji.es - Grau en Estudis Anglesos
pdi-gfc@uji.es - Grau en Finances i Comptabilitat
pdi-ghp@uji.es - Grau en Història i Patrimoni 
pdi-ghi@uji.es  - Grau en Humanitats: Estudis interculturals
pdi-gi@uji.es – Grau en Infermeria 
pdi-gmc@uji.es - Grau en Matemàtica Computacional
pdi-gm@uji.es - Grau en Medicina
pdi-gmi@uji.es - Grau en Mestre o Mestra d'Educació Infantil
pdi-gmp@uji.es - Grau en Mestre o Mestra d'Educació Primària
pdi-gp@uji.es - Grau en Periodisme
pdi-gps@uji.es - Grau en Psicologia
pdi-gprp@uji.es - Grau en Publicitat i Relacions Públiques
pdi-gq@uji.es - Grau en Química
pdi-grlrh@uji.es - Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans
pdi-gti@uji.es - Grau en Traducció i Interpretació 
pdi-gt@uji.es - Grau en Turisme

5.3 Estudis de postgrau

pdipostgrauoficial@uji.es - Màsters universitaris oficials

pdi-mastercom@uji.es - Màster Universitari en Noves Tendències i Processos d'Innovació en Comunicació
pdi-mce@uji.es - Màster en Ciències de la Infermeria
pdi-mps@uji.es - Màster en Psicopatologia, Salut i Neuropsicologia 
pdi-mpt@uji.es - Màster en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans 

 

6. Llistes de distribució de premsa

 • premsa@uji.es  - Llistat genèric de mitjans de comunicació
 • premsa_morvedre@uji.es - Llistat que s’envia als mitjans de comunicació del Camp de Morvedre.
 • premsa_gastronomia@uji.es - Llistat que s’envia als mitjans de comunicació especialitzats en gastronomia.
 • premsa_ciencia@uji.es  - Llistat que s’envia als mitjans de comunicació especialitzats en divulgació científica.
 • premsa_cv@uji.es  - Llistat que s’envia als mitjans de comunicació de la Comunitat Valenciana.

 

7. Altres llistes

NOTA: Aquesta informació s'està actualitzant, disculpeu les molèsties (Abril 2016).
Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16