Servei de lloguer de vehicles amb conductor (transfer)

25/10/2023 | SCAG
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Acord marc per al servei de lloguer de vehicle amb conductor (transfer). Expedient SE/20/23

Aquest servei es presta des del 20/07/2023, per l'empresa Autoalcas, SLU, per a cobrir les necessitats de desplaçament per carretera del personal que determine la Gerència, estiga vinculat o no a la Universitat Jaume I, així com el servei de desplaçament de personal de repartiment perquè la documentació de correu intern o extern, així com, el material fungible arribe a la seua destinació. 


HORARI

El servei s'ha de desenvolupar preferentment de dilluns a divendres en horari de 8.00 a 22.00 hores, tret que ocasionalment puga ser requerit aquest servei en festius o caps de setmana.

El temps de resposta ha de ser el menor possible; com a màxim, no pot superar la mitja hora d'espera des de la reserva a l'empresa adjudicatària. 

El servei s'ha de realitzar dins del territori nacional.

CONDICIONS DEL SERVEI
  • Persones habilitades per a l'ús del servei de conductor (transfer)
Les persones usuàries del servei de conductor (transfer)  seran únicament les habilitades per la Gerència o Rectorat de la Universitat, sense que es puguen atendre peticions per persones diferents. 

La petició del servei s'ha de realitzar quan siga necessari, per la persona usuària del servei o per qui delegue aquesta, a través de l'SPI habitat per a això (SPI sol·licitud de servei de conductor-transfer). 

El servei s'ha de prestar en els dies requerits per la persona usuària, i s'ha de facturar a càrrec del seu pressupost, conforme a la imputació pressupostària indicada en l'SPI de sol·licitud del servei.
  • Detall de la prestació del servei de conductor (transfer)
Aquest servei consisteix en la recollida de la persona usuària en el punt indicat i el seu trasllat al punt de destinació. La prestació d'aquest servei inclou per dia dins del preu 200 km de recorregut total, per a una jornada de 8 hores de prestació, preferentment entre les 8.00 i les 22.00 hores.
 
Qualsevol jornada que excedisca de 8 hores i 200 km de recorregut, seran facturades a part com a hores i quilòmetres extraordinaris, excepte el que s'hagen ampliat en l'oferta pel licitador, per la qual cosa seran considerats com a extres a partir d'aquest nombre de quilòmetres.

A l'efecte de còmput de quilometratge i d'inici de jornada de la prestació es prendrà com a referència per al començament la seu del Rectorat de la Universitat Jaume I. 
El servei s'ha de sol·licitar amb una hora mínim d'antelació a l'hora prevista d'eixida del servei sol·licitat. S'establirà un període màxim d'espera de cortesia de 15 minuts, transcorreguts els quals es procedirà a la facturació del temps d'espera excedit, segons les tarifes addicionals ofertes per a la prestació del servei. Si la jornada excedeix de 8 hores de durada i un major nombre de quilòmetres oferts per dia, es facturarà a raó de les tarifes ofertes per dia. 

FACTURACIÓ
L'empresa Autoalcas, SLU facturarà els serveis prestats d'acord amb les tarifes contractades, a les diferents unitats orgàniques que li hagen encarregat el servei, de manera independent i particularitzada, conforme a l'SPI sol·licitat per a la prestació del servei

PREUS DEL SERVEI DE CONDUCTOR (TRANSFER)
El servei efectuat per cada dia sol·licitat per a la prestació, es facturarà segons els preus unitaris indicats.

DADES CONTACTE:
Empresa: Autoalcas, S.L.U.
Correu electrònic: info@autoalcas.com
Telèfon: 964 24 82 26 (oficina) - 670 06 51 32 (Pablo, encarregat empresa)
 
Informació proporcionada per: Servei de Contractació i Assumptes Generals