Reduccions de jornada

26/04/2023 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

1. Les reduccions de jornada són incompatibles entre si, a excepció dels derivades de situacions de violència de gènere o terrorista i la reducció de jornada amb reducció de retribucions per grau de discapacitat o crònica malaltia que impedisquen realitzar la jornada laboral completa, que seran compatibles amb els restants.
2. En el cas que és tinga dret al gaudi simultani de diverses reduccions de jornada compatibles entre si, només podrà concedir-es'n una sense deducció de retribucions, i a la resta es'ls aplicarà la deducció proporcional que corresponga.
3. Si diversos treballadors de la Universitat tingueren dret a una reducció de jornada respecte a un mateix subjecte causant, podran gaudir d'aquest dret de manera parcial.
4. En aquests casos, els sol·licituds de reducció de jornada parcial hauran de presentar-se de forma simultània, tot indicant tant el nom global d'hores de reducció, com el nom concret que en gaudirà cadascun.
5. El gaudi de la reducció de manera parcial, serà ininterromput, és a dir, una vegada concedit només podrà modificar-se el règim pactat mitjançant nova sol·licitud i resolució de l'òrgan competent.
6. El personal acollit als reduccions de jornada veurà disminuïda proporcionalment la jornada que realitze en els dies amb jornada de durada especial per motiu de festes locals.
7. El personal que sol·licite deixar sense efecte una reducció de jornada no podrà començar a gaudir-ne una altra per la mateixa causa fins que transcórrega, com a mínim, un mes des que es va deixar sense efecte la reducció anterior. Constitueixes una excepció a aquesta norma els reduccions per víctimes de violència de gènere o terrorista.
8. El personal haurà d'informar el Servei de Recursos Humans amb quinze dies d'antelació de la data en què es reincorporarà a la seua jornada ordinària.
9. Les reduccions de jornada d'una hora diària que no generen deducció de retribucions no suposarà exempció de la realització de la jornada de vesprada.
10. En els supòsits en què el personal tinga dret a sol·licitar una reducció de jornada d'una hora diària sense deducció de retribucions, però sol·licite un nom d'hores de reducció superior, dirigirà la seua sol·licitud a la Gerència, la qual resoldrà totes dues reduccions descomptant l'hora diària al nom global d'hores de reducció sol·licitades.

 

Reducció de jornada per cura de persones que requereixen especial dedicació


1. És tindrà dret a la reducció de jornada fins a la meitat d'aquesta, amb disminució proporcional de retribucions:

a) Per raons de guarda legal, quan el personal tinga a càrrec seu algun infant de 12 anys o menor, persona major que requerisca especial dedicació, o persona amb un grau de discapacitat física, psíquica o sensorial igual o superior al 33% que no exercisca activitat retribuïda que supere el salari mínim interprofessional.
b) Per tindre a càrrec seu el cònjuge o parella de fet o un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat que requerisca especial dedicació.
c) Personal que, per tindre reconegut un grau de discapacitat o per raó de llarga o crònica malaltia, no puga realitzar la seua jornada laboral completa, extrem que haurà d'acreditar-se inicialment per la Unitat de Valoració Mèdica d'Incapacitats i, en aquells casos en què siga revisable, ratificar-se de manera anual per aquesta unitat.

2. El personal que, per naixement de filles e fills prematurs o per qualsevol altra causa, haja de romandre hospitalitzat a continuació del part, tindrà dret a reduir la seua jornada de treball fins a un màxim de dues hores, amb la disminució proporcional de les seues retribucions, sense perjudici del gaudi del permís d'absentar-es durant un màxim de dues hores diàries percebent els retribucions íntegres.
3. És podrà sol·licitar reducció de jornada d'una hora diària sense disminució de retribucions per els causes següents:

d) Per raons de guarda legal, quan el personal tinga a càrrec seu:
1. un menor que tinga 12 anys o menys i la família continue monoparental o monomarental,
2. algun infant que tinga 3 anys o menys,
3. un menor de 12 anys o menys que requerisca especial dedicació,
4. persona major que requerisca especial dedicació,
5. o persona amb un grau de discapacitat física, psíquica o sensorial igual o superior al 33% que no exercisca activitat retribuïda que supere el salari mínim interprofessional.
e) Per tindre a càrrec seu el cònjuge o parella de fet o un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat que requerisca especial dedicació.
f) Personal que, per tindre reconegut un grau de discapacitat o per raó de llarga o crònica malaltia, no puga realitzar la seua jornada laboral completa, extrem que haurà d'acreditar-se inicialment per la Unitat de Valoració Mèdica d'Incapacitats i, en aquells casos en què continue revisable, ratificar-se de manera anual per aquesta unitat.
g) Durant un termini màxim de 6 mesos, a comptar dónes de la data de finalització del permís corresponent, per adopció, acolliment o guarda amb finalitats d'adopció, d'un menor de més de 12 mesos, que per els seues circumstàncies i experiències personals degudament acreditades pels serveis socials competents, o que per provindre de l'estranger, tinguen especials dificultats d'inserció social i familiar.

 

Reducció de jornada per proximitat a l'edat de jubilació


Te dret a reducció de fins la meitat de la jornada, amb disminució proporcional de retribucions, el personal a qui li falte menys de zinc anys per a complir l'edat de jubilació forçosa. Sempre que resulte compatible amb el correcte funcionament dels serveis, és podrà autoritzar que la reducció de jornada s'acumule en jornades completes, sense que aquesta acumulació puga suposar, en cap cas, un període superior a sis mesos continuats en un període d'un any, a comptar dónes del dia del seu inici.
 

Reducció de la jornada per motius de salut


1. El Rectorat pot concedir, amb l'informe previ de la Gerència relatiu a la repercussió en els necessitats del servei, i amb el vistiplau de la persona responsable de la unitat o servei, reducció de jornada amb reducció proporcional dels retribucions a aquell personal que per raó de malaltia llarga o crònica no pot realitzar la jornada laboral completa. Aquest extrem l'ha de certificar la Unitat de Valoració d'Incapacitats.
2. Quan el personal és reincorpore al servei efectiu després de la finalització d'un tractament oncològic, podrà sol·licitar, durant el termini màxim d'un mes des de la data de l'alta mèdica, una reducció de fins al 25% de la jornada sense reducció d'havers. Aquest termini podrà ampliar-se'n un mes, més quan el personal justifique la persistència en el seu estat de salut dels circumstàncies derivades del tractament oncològic.
3. Els òrgans competents en matèria de personal concediran aquesta reducció quan s'hi afavorisca la plena recuperació funcional de la persona o s'eviten situacions d'especial dificultat o penúria en l'exercici del seu treball. La persona sol·licitant haurà d'acompanyar la documentació acreditativa de l'existència d'aquesta situació.

 

Reducció de la jornada per cura de cònjuge, parella de fet o familiar de primer grau


1. Quan per raons de malaltia molt greu calga atendre la cura del cònjuge, parella de fet o d'un familiar de primer grau, el personal tindrà dret a sol·licitar una reducció de fins al 50% de la jornada laboral, amb caràcter retribuït i pel termini màxim d'un mes.
2. Per al gaudi d'aquesta reducció és requereix informe del facultatiu que assisteix al pacient que determine que la malaltia és molt greu i la necessitat de cures per a atendre la persona malalta.
3. Aquesta reducció quedarà sense efecte, tot i que no haja transcorregut el termini màxim d'un mes, en cas d'alta o defunció del familiar.
4. En el cas que hi haguera més d'un beneficiari d'aquest dret pel mateix subjecte causant, podran gaudir-ne de manera parcial, respectant en tot cas el termini màxim.

 

Reducció per violència de gènere o terrorista


1. Els empleades víctimes de violència sobre la dóna, per a fer efectiu el seu dret a l'assistència social integral, tindran dret a la reducció d'un terç de la jornada sense reducció d'havers, o bé d'un 50% de la jornada, amb una reducció d'havers corresponent a la diferència entre el terç i la meitat d'aquella.
2. Els empleades víctimes de violència sobre la dóna, per tal de fer efectiu el seu dret a l'assistència social integral, tindran dret a la reducció de la seua jornada, amb disminució proporcional de la retribució, prèvia acreditació de la situació de violència exercida sobre dobles eles durant el temps que els serveis socials o de salut acrediten. Quan la reducció no supere una hora diària no generarà deducció dels retribucions.
 

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans