25/03/2024 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Permís per defunció

1. Per defunció d’un familiar dins del primer grau de consanguinitat o afinitat, el personal pot gaudir d’un permís de fins a quatre dies hàbils consecutius, o de fins a sis dies hàbils consecutius si el fet causant té lloc a més de cent quilòmetres de la localitat de residència, a partir del primer dia no festiu posterior al fet causant. Si és familiar de segon grau, per consanguinitat o afinitat, el personal pot gaudir d’un permís de tres dies hàbils consecutius, o de cinc dies hàbils consecutius si el fet causant té lloc a més de cent quilòmetres de la localitat de residència.
2. La documentació acreditativa que haurà d’aportar-se es la següent:

  • Document justificatiu de la defunció, accident o malaltia del familiar.
  • Document que acredite el grau de parentesc.
  • Si escau, document que acredite que el fet té lloc a més de 100 kilòmetres del lloc de residència.

Mitjançant IGLU

 

Permís per accident o malaltia greu d’un familiar

1. Per accident o malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que necessite repòs domiciliari de cònjuge, parella de fet o familiars fins el primer grau de consanguinitat o afinitat, així com de qualsevol persona distinta de les anteriors que convisca amb el funcionari o funcionària i que requerisca la seua cura efectiva, el personal pot gaudir d’un permís de cinc dies hàbils. Quan es tracte de familiars de segon grau, per consanguinitat o afinitat, el permís serà de quatre dies hàbils.
2. Es concedirà permís per malaltia greu quan hi haja hospitalització o la gravetat de la malaltia siga acreditada per un servei mèdic competent.
3. En els supòsits de malaltia greu, hospitalització en institució sanitària o hospitalització domiciliaria de llarga durada, aquests dies de permís podran utilitzar-se seguits o alternats, a petició de la persona interessada. El permís podrà ser concedit cada vegada que s’acredite una nova situació de gravetat.
4. Si l’hospitalització és inferior als dies en què es té permís per malaltia greu i no es presenta certificat de gravetat, el permís es reduirà als dies que, efectivament, el familiar haja estat hospitalitzat.
5. La documentació acreditativa que haurà d’aportar-se es la següent:

  • Document justificatiu de la defunció, accident o malaltia del familiar.
  • Document que acredite el grau de parentesc.

6. Els dies de permís seran comptadors a partir del primer dia no festiu des del fet que genera el dret.

Mitjançant IGLU

 

Permís per trasllat de domicili habitual

1. El personal podrà gaudir d’un permís d’un dia natural per trasllat del seu domicili habitual, aportant justificant acreditatiu (certificat d’empadronament).
2. Si el canvi de domicili és a una altra localitat, el permís s’estendrá fins a dos dies naturals consecutius.

Mitjançant IGLU

 

Permís per funcions sindicals

Es concediran permisos per a realitzar funcions sindicals o de representació del personal en els termes que legalment es determine.

Mitjançant IGLU

 

Permís per concurrència a proves definitives d’aptitud o exàmens finals

1. Per a concórrer a exàmens finals i altres proves definitives d’aptitud, el personal podrà gaudir de permís durant els dies de celebració sempre que s’aporte el justificant acreditatiu de participació on conste el centre, lloc, data i horari de realització de la prova.
2. A l’efecte d’aquest permís s’entén per proves definitives d’aptitud o exàmens finals aquelles tendents a l’obtenció d’un títol acadèmic o professional, així com les proves selectives en l’àmbit de l’ocupació pública. S’entenen inclosos en aquest permís els exàmens parcials sempre que tinguen caràcter eliminatori. No s’inclouen exàmens o proves d’aptitud d’un altre caràcter.

Mitjançant IGLU

 

Permís per a realització d’exàmens prenatals o per a sotmetre’s a tècniques de fecundació o reproducció assistida

1. Es concedirà permís retribuït a la persona gestant per a assistir a sessions de preparació al part i la realització d’exàmens prenatals, amb la corresponent justificació de conformitat amb la legalitat vigent, sempre que es justifique que no poden realitzar-se fora de la jornada de treball.
2. S’haurà d’aportar document justificatiu de la realització d’exàmens prenatals o tècniques de preparació al part dins de la jornada laboral, així com document que acredite l’assistència.
3. Tanmateix es concedirà permís per a sotmetre’s a tècniques de fecundació o reproducció assistida pel temps indispensable per a la realització d’aquestes pràctiques, prèvia justificació de la necessitat.

Mitjançant IGLU

 

Permís per cura de lactant

Aquest permís es concedirà en les condicions i termes prevists en l’article 48.f del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

Sol·licitud mitjançant Registre

 

Permís per maternitat biològica

Aquest permís es concedirà en les condicions i termes prevists en l’article 49.a del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

Informació relativa al permís

 

Permís per maternitat biològica en que el fill o filla ha de romandre hospitalitzat després del part

1. En els casos de part prematur i en aquells en què, per qualsevol altra causa, el nounat o nounada haja d’estar hospitalitzat o hospitalitzada a continuació del part, aquest permís s’ampliarà per tants dies com el nounat o nounada es trobe hospitalitzat o hospitalitzada, amb un màxim de tretze setmanes addicionals.
2. Durant el gaudiment d’aquest permís es podrà participar en els cursos de formació que convoque l’administració.
3. En els casos de part prematur i en aquells en què el nounat o nounada haja d’estar hospitalitzat o hospitalitzada a continuació del part, el treballador o treballadora podrà absentar-se dues hores diàries retribuïdes, mentre dure aquesta situació i prèvia justificació.
4. S’haurà d’aportar fotocòpia de la partida de naixement del fill o filla que genera el dret al permís i document que acredite l’hospitalització del fill o filla o de la seua condició de prematur o prematura.

 

Permís per interrupció de l’embaràs

En cas d’interrupció de l’embaràs, la persona gestant té dret a sis dies naturals i consecutius des del fet causant, sempre que no es trobe en situació d’incapacitat laboral.

Mitjançant IGLU

 

Permís per matrimoni o unió de fet

1. El personal té dret a un permís de 15 dies naturals i consecutius, per raó de matrimoni o inscripció en el Registre d’Unions de Fet de la Comunitat Valenciana o qualsevol altre registre públic oficial d’unions de fet, que poden acumular-se al període de vacances o assumptes propis i podran ser gaudits en els sis mesos següents al fet.
2. El personal que gaudisca d’aquest permís per inscripció en un registre d’unions de fet no podrà gaudir-lo novament en cas de contraure matrimoni posteriorment amb la mateixa persona.
3. Es tindrà dret a un dia de permís per al dia de la celebració del matrimoni o la unió de fet, que seran dos si té lloc a més de 375 quilòmetres del domicili habitual. Per altra banda, el personal té dret a un dia de permís el mateix dia de la celebració del matrimoni o unió de fet de qualsevol dels pares o mares, pares polítics o mares polítiques, germans o germanes, germans polítics o germanes polítiques, fills o filles, fills o filles de la parella, néts o netes i avis o àvies. En ambdós casos, el permís podrà ser de dos dies naturals consecutius si la celebració té lloc a més de 375 quilòmetres des de la localitat de residència del treballador o treballadora.
4. Haurà d’aportar-se fotocòpia compulsada del llibre de família o de la inscripció registral corresponent.
5. Els dies de permís seran comptadors a partir del primer dia no festiu des del fet que genera el dret.

Mitjançant IGLU

 

Permís del progenitor diferent de la mare biològica per naixement, guarda amb finalitats d’adopció, acolliment o adopció d’un fill o filla

1. Sense perjudici del que es disposa en el apartats següents, aquest permís es concedirà en els termes i condicions previstos en l’article 49.c del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, amb una durada de 16 setmanes.
2. El permís es podrà gaudir a jornada completa o parcial. Si s’opta per la jornada parcial, cal que es demane amb quinze dies d’antelació i s’acompanye amb un informe de què no es veu afectat el servei al que està adscrita la persona interessada. El període de gaudi serà proporcional a la jornada, que no pot ser inferior a la meitat.
3. Prèvia renúncia del pare o mare biològics, aquest permís podrà gaudir-lo el o la cònjuge o parella de fet.
4. Haurà d’aportar-se fotocòpia compulsada del llibre de família o de la inscripció del naixement en el Registre Civil.

Informació relativa al permís

 

Permís per adopció, acolliment de menors o guarda amb finalitats d’adopció

1. Sense perjudici del que es disposa en els apartats següents, aquest permís es concedirà en els termes i condicions previstos en l’article 49.b del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
2. Aquest permís s’ampliarà en dues setmanes en els supòsits d’adopció o acolliment de menors que, per les seues circumstàncies i experiències personals o que, per provindre de l’estranger, tinguen especials dificultats d’inserció social i familiar, degudament acreditades pels serveis socials competents.
3. El gaudi del permís per adopció o acolliment internacional de fins a dos mesos de durada, podrà fraccionar- se o ser continuat, en funció de la tramitació que es requerisca al país d’origen de la persona adoptada.

Informació relativa al permís

 

Permís per deure inexcusable

1. Per un deure inexcusable. Es tindrà dret per al compliment d’un deure inexcusable, de caràcter públic i personal, el temps indispensable.
2. S’entendrà per deure de caràcter públic i personal:

  • Citacions de jutjats, tribunals de justícia, comissaries o qualsevol altre organisme oficial.
  • Compliment de deures ciutadans derivats d’una consulta electoral.
  • Assistència a reunions dels òrgans de govern i comissions dependents d’aquests quan deriven estrictament del càrrec electiu de regidor, regidora, diputat o diputada.
  • Assistència com a membre de les sessions d’un tribunal de selecció o provisió, amb nomenament d’autoritat pertinent.
  • Compliment d’obligacions que generen a la persona interessada una responsabilitat d’ordre civil, social o administrativa.

Mitjançant IGLU

 

Permís per deures relacionats amb la conciliació de la vida familiar i laboral

1. Per deures relacionats amb la conciliació de la vida familiar i laboral. El personal podrà acudir durant la seua jornada laboral, per necessitats de menors o persones majors, tant de primer grau per consanguinitat com per afinitat, o de persones amb diversitat funcional, psíquica o sensorial al seu càrrec, i del seu o la seua cònjuge, a consultes tractaments i exploracions de tipus mèdic, o a reunions de coordinació dels centres d’educació especial o consultes de recolzament addicional en l’àmbit sociosanitari, durant el temps indispensable per a la seua realització, prèvia comunicació si és una visita programada, aportant la deguda justificació, i amb justificació posterior si és una atenció d’urgència.
2. En el cas de malaltia d’un fill o filla menor, sense necessitat d’hospitalització. Es podrà concedir quan siga necessària l’assistència personalitzada per acreditació de la malaltia pel facultatiu o facultativa competents i sempre que ambdós pares o mares treballen. Si el certificat mèdic no indica una durada del període d’atenció al menor, aquesta no podrà superar els tres dies sense que s’aporte una nova certificació mèdica.

Mitjançant IGLU

 

Permís per assumptes propis o particulars

1. El personal de la Universitat podrà gaudir de fins a 6 dies per assumptes particulars cada any natural, i per any natural de prestació de serveis, independentment dels considerats en el calendari com a festius i períodes especials. El personal amb sis o més triennis podrà gaudir fins a 2 dies addicionals i d’un dia addicional per cada trienni a partir del huitè.
2. El personal podrà gaudir d’aquests dies a la seua conveniència, prèvia comunicació d’aquests als responsables de la seua unitat amb antelació suficient, excepte per raó justificada, i tenint en compte que la seua absència no cause una especial dificultat en el normal desenvolupament del treball.
3. Aquests dies podran gaudir-se fins al 15 de febrer de l’any següent.
4. Els dies de permís es podran acumular als dies de vacances, tot tenint en compte que les distintes unitats queden ateses amb suficients garanties per a prestar el servei públic.
5. El personal que haja de realitzar una vesprada o un matí a la setmana, podrà substituir cadascun dels dies d’assumptes particulars per tres vesprades o matins consecutius, respectivament, si amb això no s’altera el funcionament del servei.
6. El personal amb jornada partida podrà substituir un màxim de dos dies d’assumptes particulars per tres vesprades cadascun d’ells, si amb això no s’altera el funcionament del servei.

Mitjançant IGLU

 

Permís per cura de fill o filla menor afectat de malaltia greu

1. Quan el fill o filla menor d’edat estiga afectat per qualsevol altra malaltia greu que implique un ingrés hospitalari de llarga durada i requerisca la necessitat de cura directa, continuada i permanent, el personal podrà gaudir d’una reducció de jornada d’entre la meitat i el huitanta per cent (que podrà arribar al 99 % en fases crítiques del tractament). En qualsevol cas caldrà aportar un informe del servei públic de salut o òrgan administratiu sanitari de la comunitat autònoma o, si escau, de l’entitat sanitària concertada corresponent.
2. La durada del permís serà de fins un mes, que podrà ser prorrogat per períodes de dos mesos quan subsistisca la necessitat de cura directa, continuada i permanent del menor, que s’acreditarà mitjançant declaració del personal mèdic del servei públic de salut o òrgan administratiu sanitari corresponent, i fins que el menor complisca els díhuit anys.
3. Es podrà gaudir d’aquest permís sempre que ambdós progenitors, adoptants o acollidors de caràcter preadoptiu o permanent treballen i l’altre progenitor o progenitora no gaudisca del permís retribuït o prestació pel mateix concepte. En cas contrari, sols es tindrà dret a la reducció de jornada, amb la consegüent reducció de retribucions. Tanmateix, en el supòsit de que ambdós pares o mares presten serveis en el mateix òrgan o entitat, aquesta no podrà limitar el seu exercici simultani per raons fonamentades en el correcte funcionament del servei.
4. El permís es suspendrà quan es done alguna d’aquestes causes:
a) que el menor complisca díhuit anys;
b) fi de la necessitat de cura directa, continuada i permanent del menor o la menor;
c) causar baixa en el règim de la Seguretat Social;
d) reincorporació a l’activitat laboral;
e) realització de qualsevol treball o activitat incompatible amb la reducció de jornada;
f) defunció del menor o de la menor;
g) defunció del beneficiari o beneficiària de la prestació;
h) reconeixement d’altres prestacions, com ara jubilació, incapacitat permanent, maternitat, paternitat, risc durant l’embaràs o la lactància natural, i incapacitat temporal.
5. Per al personal laboral s’actuarà d’acord amb el que disposa el Reial decret 1148/2011, de 29 de juliol, per a l’aplicació i desenvolupament, en el sistema de la Seguretat Social, de la prestació econòmica per cura de menors afectats per càncer o altra malaltia greu.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans