Llicències sense retribució

29/03/2023 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Llicències per interès particular


1. El Rectorat podrà concedir, previ informe de la Gerència relatiu a la repercussió en les necessitats del servei, llicències sense retribució al personal d'administració i serveis. La duració no serà inferior a 15 dies i la duració acumulada no podrà, en cap cas, excedir els sis mesos cada tres anys.
2. Aquesta llicència tindrà la consideració de serveis efectivament prestats a l'efecte d'antiguitat i consolidació de grau personal. De la consideració anterior s'exclou el còmput de les vacances anuals i els permisos per assumptes particulars. En aquest supòsit haurà de descomptar-se de les vacances anuals i del permisos per assumptes particulars el temps proporcional de la llicència sense retribució gaudida.

 

Llicència per malalties de familiars


1. En el cas que un familiar en línia directa o col·lateral fins a segon grau, per consanguinitat o afinitat, o que es trobe legalment sota el seu guarda o custòdia, patisca malaltia greu o irreversible que requerisca una atenció continuada, podrà sol·licitar-se aquesta llicència amb una duració màxima d'un any.
2. Aquesta llicència tindrà consideració de serveis efectivament prestats a l'efecte d'antiguitat i consolidació de grau personal. De la consideració anterior s'exclou el cas del còmput de les vacances anuals i del permís d'assumptes particulars.
3. Als efectes indicats, la malaltia haurà de ser acreditada suficientment amb els necessaris informes mèdics.

 

Llicència per a perfeccionament professional per interès particular


1. El Rectorat podrà concedir al personal d'administració i serveis, previ informe de la Gerència relatiu a la repercussió en les necessitats del servei, llicències sense retribució per a perfeccionament professional per interès particular d'una duració no superior a tres mesos a l'any, sempre que el contingut estiga directament relacionat amb el lloc de treball o la carrera professional en l'administració. La duració no serà inferior a 15 dies.
2. Aquesta llicència tindrà consideració de serveis efectivament prestats a l'efecte d'antiguitat i consolidació de grau personal. De la consideració anterior s'exclou el cas del còmput de les vacances anuals i del permís d'assumptes particulars. En aquest supòsit haurà de descomptar-se de les vacances anuals i dels permisos per assumptes particulars el temps proporcional de la llicència sense retribució gaudida.
 

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans