18/03/2024 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Còmput anual de dedicació

1. Cada dia amb fitxatge es registrarà la diferència horària entre les eixides i les entrades com a temps efectivament treballat. La cortesia en l'entrada o l'eixida no excedirà, en el còmput total diari, de 10 minuts.
2. El dia que una persona acollida en un programa de teletreball desenvolupe el seu treball en la modalitat no presencial, registrarà la dedicació pels mitjans que indique la Universitat. Es computarà un màxim de 7 hores per jornada de treball no presencial en el període ordinari, de 6,5 hores en el període d'horari reduït i de 5 hores en els dies laborables de la setmana de festes locals. No es podrà fer teletreball en el períodes d'activitat reduïda, en què l'única modalitat de treball és presencial.
3. La pausa diària computable com a treball efectiu no requereix fitxatge. El temps que excedisca significativament de trenta minuts en la pausa diària (o la quantitat que corresponga quan es gaudeix de reduccions de dedicació) no computa com a treball efectiu i cal gravar una incidència en la qual s'indique l'excés de temps gaudit per a sostraure'l del còmput de treball efectiu. Els excessos sobre el temps màxim de la pausa, si es produeixen, han de tenir caràcter excepcional i han de justificar-se en la incidència. Si la persona oblida gravar la incidència, la persona responsable de la unitat administrativa ho farà.
4. Qualsevol altra pausa de descans de duració significativa que tinga lloc fóra de les dependències de la unitat administrativa on la persona treballadora desenvolupa la seua activitat i que no s'haja gravat amb la corresponent eixida i entrada haurà de ser objecte d'incidència. Aquestes pauses, si es produeixen, han de tenir caràcter excepcional i han de justificar-se en la incidència. Si la persona oblida gravar la incidència, la persona responsable de la unitat administrativa ho farà.
5. El dia en què es faça tard, si la jornada habitual és al matí (o demà, si la jornada habitual és a la vesprada), s'ha de registrar expressament el descans per a menjar amb una eixida i una entrada. En el cas de les persones amb jornada al matí i vesprada, entre la part de la jornada al matí i l'a la vesprada hi haurà, també, un descans per a menjar gravat amb una eixida i una entrada.
6. Quan no es faça el registre d'eixida i entrada per a menjar, es descomptaran dues hores del còmput que resulte de les entrades i eixides del dia. L'aplicació del mecanisme de descompte automàtic del temps de descans per no fitxar eixida i entrada ha de ser excepcional al llarg de l'any.
7. L'assistència a cursos de formació del PTGAS podrà constituir excepció al registre de l'eixida i entrada per a menjar quan el seu horari siga adjacent o se solape amb l'hora d'inici o acabat de la jornada laboral de presència obligada, sense deixar temps per a la pausa del menjar.

La càrrega horària anual efectiva per a cada persona treballadora canvia en funció de la seua antiguitat, de les reduccions horàries de les quals gaudi i dels períodes en què materialitze les vacances i els permisos per assumptes propis. Amb l'antiguitat s'obtenen dies de vacances i d'assumptes propis addicionals d'acord amb la següent taula:

Antiguitat (anys)                0     15    18    20    24    25    27    30    33    36    39    42    45
Dies vacances                   22    23    23    24    24    25    25    26    26    26    26    26    26
Dies assumptes propis     6      6       8      8      9      9    10     11    12    13    14    15    16

El calendari anual determinarà la càrrega de treball objectiu de cada dia per a una persona amb dedicació completa i sense reduccions. La càrrega de treball objectiu anual és la suma de la càrrega de treball objectiu de tots els dies de l'any. Per a cada persona s'ajustarà la càrrega objectiva de cada dia en els períodes en què tinga reducció.
La diferència entre els fitxatges d'eixida i entrada de cada dia determina el treball efectiu realitzat en aqueix dia. El treball efectiu anual és la suma del treball efectiu de cada dia.
En cap cas es considerarà treball efectiu el temps transcorregut desprès de 10 hores des del primer fitxatge. L'oblit de fitxar eixida i entrada per a menjar sostraurà dues hores del treball efectiu.
L'excés significatiu de trenta minuts (o el temps que corresponga a la persona) en la pausa de treball efectiu s'ha de descomptar del treball efectiu.
La diferència entre els fitxatges d'eixida i entrada, corregida per la cortesia (5 minuts per fitxatge material), determina la base per al temps diari computat. És temps diari computat, també, la dedicació pròpia del dia en què es gaudeix de vacances, assumptes propis o inassistència al treball en els dies laborables de la setmana de Magdalena. També és computable el temps d'absència per raons justificades (visites mèdiques i unes altres) i el temps corresponent als dies de permís o baixa per malaltia.
En el cas de les jornades realitzades en règim de teletreball, no és possible computar més hores que la càrrega pròpia del dia i no s'aplica correcció per cortesia.
El temps computat anualment és la suma del temps computat en cada dia de l'any i ha de ser igual a la càrrega anual objectiva.
 

Períodes amb diferent règim d'activitat o dedicació

El calendari anual té diferents períodes diferenciats quant a l'organització de la jornada laboral i la dedicació diària:

a) el període ordinari, amb jornades diàries de 7,0 hores de mitjana,
b) el període amb horari reduït, amb jornades diàries de 6,5 hores de mitjana,
c) els tres períodes d'activitat reduïda, corresponents als dies laborables de les setmanes de Pasqua, Nadal i setmana inicial de l'any, amb una dedicació diària mitjana de 6,5 hores en els dos primers i de 7 hores en l'últim, i un règim d'assistència específic,
d) la setmana de festes locals, que determina un període amb horari diari mitjà de 5 hores durant cinc dies.

Període ordinari:

Les jornades del personal tenen un horari de presència obligada i una flexibilitat en l'entrada i eixida fins a completar la dedicació diària. La dedicació es computa anualment amb un objectiu horari que té una referència per a cada dia, amb controls trimestrals per al seu ajust.
En general, en el cas de serveis o unitats amb atenció al públic, es garantirà un horari d'atenció al públic de 9.00 a 14.00 hores. A les vesprades es procurarà, sempre que el nombre d'efectius ho permeta, oferir atenció al públic en un horari mínim de 16.00 a 18.00 hores. Amb caràcter general, i en el cas de serveis o unitats amb atenció al públic que compten amb personal en torn a la vesprada, es garantirà un horari d'atenció al públic a la vesprada de 15.30 a 20.00 hores en els dies en els quals es compte amb la seua presència i de 16.00 a 18.00 hores en aquells dies en què només es compte amb presència de persones treballadores de torn al matí perquè tenen assignada la vesprada obligatòria.
La persona responsable de la unitat vetlarà perquè el servei estiga atès presencialment el major nombre possible de vesprades, establint els torns adequats.

Personal amb jornada al matí

L'horari fix de presència en el lloc de treball per al personal amb jornada al matí en serveis administratius o unitats d'índole semblant serà, amb caràcter general, de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores. La cortesia en l'entrada o l'eixida no excedirà, en còmput total diari, de 10 minuts.
La resta del temps, fins a completar la jornada laboral i amb caràcter general, es farà en horari flexible des de les 7.45 fins a les 20.00 hores, amb un màxim de 10 hores de diferència entre la primera entrada i l'última eixida, incloent la pausa per a menjar. El temps gravat fora d'aqueix rang horari no s'acumularà al còmput de treball realitzat.
Amb caràcter general, s'ha de treballar una vesprada en la setmana. L'horari preferent per a la vesprada serà de 15.30 a 18.00 i hi haurà presència, almenys, de 15.30 a 17.30 hores. La vesprada obligatòria setmanal no podrà exigir-se en divendres excepte quan hi haja alguna activitat de caràcter extraordinari.
Queda exclòs de l'obligació de fer vesprades el personal que ocupe un lloc de treball amb complement específic inferior a E038 per al grup A1, a E023 per al grup A2, a E019 per als grups B i C1 i a E015 per al grup C2. El temps corresponent a la vesprada es distribuirà en els matins de la setmana.

Personal amb jornada a la vesprada

L'horari fix de presència en el lloc de treball per al personal amb jornada a la vesprada en serveis administratius o unitats d'índole semblant serà, amb caràcter general, de dilluns a divendres de 15.00 a 20.00 hores. La cortesia en l'entrada o l'eixida no excedirà, en còmput total diari, de 10 minuts.
La resta del temps, fins a completar la jornada laboral i amb caràcter general, es farà en horari flexible entre les 10.00 i les 15.00 i entre les 20.00 i les 22.00, amb un màxim de 10 hores de diferència entre la primera entrada i l'última eixida. El temps gravat fora d'aqueix rang horari no s'acumularà al còmput de treball realitzat.
Amb caràcter general, s'ha de treballar un matí en la setmana. L'horari preferent serà de 12.00 a 14.30 i hi haurà presència, almenys, de 12.30 a 14.30 hores. El matí obligatori setmanal no podrà exigir-se en dilluns excepte quan hi haja alguna activitat de caràcter extraordinari.
Queda exclòs de l'obligació de fer matins el personal que ocupe un lloc de treball amb comple- ment específic inferior a E038 per al grup A1, a E023 per al grup A2, a E019 per al grup C1 i a E015 per al grup C2. El temps corresponent al matí es distribuirà en les vesprades de la setmana.
En els períodes d'activitat reduïda, el personal amb jornada a la vesprada podrà fer la jornada en torn al matí.

Personal amb jornada al matí i vesprada

L'horari fix de presència en el lloc de treball per al personal amb jornada al matí i vesprada en serveis administratius o unitats d'índole semblant serà, amb caràcter general, de dilluns a divendres
d'11.00 a 14.00 hores i de 16.00 a 18.00 hores. La cortesia en l'entrada o l'eixida no excedirà, en còmput total diari, de 10 minuts.
La resta del temps, fins a completar la jornada laboral i amb caràcter general, es farà en horari flexible entre les 9.00 i les 11.00 hores, entre les 14.00 i les 16.00 hores, i entre les 18.00 i les 21.00 hores.
 
En els períodes d'activitat reduïda, el personal amb jornada al matí i vesprada podrà fer la jornada en torn al matí.

Període d'horari reduït:

És el període comprès entre les dates que es determinen en el calendari de cada any i que compren el període estival. En aquest període, la dedicació diària mitjana és de 6,5 hores.
Durant aquest període, el personal no té obligació de fer tard si té jornada al matí, o demà si té jornada a la vesprada, excepte en les unitats en què hi haja alguna activitat de caràcter extraordinari.

Personal amb jornada al matí 
L'horari fix de presència al matí i l'horari flexible d'entrada i eixida romanen inalterats.

Personal amb jornada a la vesprada

L'horari fix de presència a la vesprada i l'horari flexible d'entrada i eixida romanen inalterats.

Personal amb jornada al matí i vesprada

L'horari fix de presència al matí i a la vesprada i l'horari flexible d'entrada i eixida romanen inalterats.

 

Col·lectius amb tractaments específics de la jornada

Per al següents col·lectius, són aplicable les condicions específiques de jornada que s'indiquen a continuació i té caràcter supletori el text del cos d'aquest document.

Personal de les escales tècniques de producció audiovisual i xarxes socials

1. El personal de les escales relacionades amb la producció audiovisual i les xarxes socials queda exempt de l'horari d'assistència obligatòria aplicable al personal amb funcions administratives, però haurà de fer jornada amb un mínim de quatre hores. Qualsevol jornada amb una dedicació inferior a quatre hores es considera dia d'inassistència al treball (a pesar que es compute el temps de treball efectiu d'acord amb el registre horari) i ha de ser expressament autoritzat per la persona responsable del servei.
2. El personal té obligació de fer una vesprada setmanal en el període d'horari ordinari amb disponibilitat entre les 15.30 i les 18.00 i un mínim de dues hores. El dia en què es té assignada tard, la dedicació dins d'aqueix horari computa en una hora per hora treballada.
3. Les hores fetes per necessitats del servei es compensaran de la següent manera:
a) a raó d'una hora i mitja per hora en la franja de les 15.30 a les 18.00 hores de dilluns a dijous, sempre que no siga el dia a la vesprada obligatòria (en aquest cas, es computarà una hora per hora treballada),
b) a raó de dues hores per hora a partir de les 18.00 de dilluns a dijous, a partir de les 15.30 hores, els divendres i els dissabtes en qualsevol horari,
c) a raó de dues hores i mitja per hora en diumenge i festiu.
4. Cada set hores efectives gravades per necessitats del servei (sense aplicar el factor mul- tiplicatiu) dona dret en un dia d'inassistència al treball sense pèrdua del còmput acumulat (amb el factor multiplicatiu), que haurà de ser autoritzat per la persona responsable del servei.
5. Preferentment, el personal demanarà els dies d'inassistència per hores realitzades per exigències del servei en els períodes en què hi ha un menor impacte en l'activitat normal del servei: setmana de Nadal, primera setmana de l'any, Setmana Santa, setmana de Pasqua i els mesos de juliol, agost i principis de setembre.
6. L'excés horari ordinari acumulat fins al 31 de desembre de l'any anterior i els dies als quals es tinga dret per la realització d'hores per necessitats del servei, fins a un màxim de 140, es podran gaudir fins al 31 de desembre de l'any següent a aquell en el qual s'han generat.

Personal destinat en consergeries

1. Amb caràcter general, l'horari d'obertura als usuaris dels edificis amb atenció de consergeria és de 8.00 a 22.00 ininterrompudament de dilluns i divendres. Són excepció:

a)    El parc científic, que romandrà obert de 9.00 a 13.30 i de 15.30 a 17.30, de dilluns a divendres.
b)    Els edificis on hi ha activitat lectiva des de les 8.00 del matí. En aquests casos el personal de consergeries podrà començar la prestació del servei a les 7.30.

2.  En el període des que acaba l'activitat lectiva del curs i fins al final del mes de juliol, les consergeries només prestaran servei fins a les 21.00 i es procurarà que en la vesprada es reduïsca el nombre d'efectius al mínim necessari.
3. Els dissabtes, l'horari d'obertura de la consergeria de la Facultat de Ciències Humanes i Socials és de 9.00 a 14.00 hores. La resta d'edificis només obriran, amb el mateix horari de consergeria, quan hi haja activitat programada que no s'haja pogut situar en la Facultat de Ciències Humanes i Socials.
3. La consergeria s'atendrà en dissabtes amb el menor nombre d'efectius que assegure una cor- recta prestació del servei i es dimensionarà el nombre d'efectius en funció de les necessitats de cada edifici quan hi haja previsió d'una major necessitat de prestació de serveis.
4. El calendari establirà els dissabtes en els quals no hi haurà atenció en consergeria excepte quan hi haja alguna activitat programada.
5. Les persones destinades a consergeries amb torn al matí o tard estan exemptes de l'horari de presència obligada establit per al personal amb funcions administratives. Les persones responsables de cada edifici han de garantir la successió entre torns, l'hora d'obertura i el tancament dels edificis assignant franges horàries a cada persona, respectant la jornada al matí o vesprada del personal i, sempre que siga possible, respectant les preferències del personal. Quan no siga possible respectar les preferències de personal en l'establiment dels horaris, es garantirà l'equitat de l'assignació mitjançant un sistema de torns rotatius.
5. El personal al matí no tindrà obligació de fer una vesprada setmanal obligatòria sempre que el servei es puga prestar en condicions adequades. El mateix s'aplica al personal a la vesprada respecte de l'obligatorietat del matí setmanal. El personal amb jornada al matí i tard prestarà serveis presencialment de 9.00 a 13.30 i de 15.30 a 17.30, de dilluns a divendres.
6. La garantia d'obertura en dissabtes respectarà les preferències del personal i, quan no siga possible, es faran rotacions de tot el personal destinat en consergeries amb torn al matí o torn a la vesprada. Es recomana seguir un procediment de diàleg que:
a)    assigne a cada persona un nombre de dissabtes similar al llarg de l'any,
b)    permeta la cessió de dissabtes entre persones si així ho desitgen les persones cedent i cessio- nària,
c)    distribuïsca els dissabtes i destinacions assignades a cada persona prioritzant les preferències de cada persona quan no hi haja conflicte en la data i lloc triats i assegure la imparcialitat per a resoldre els conflictes que puguen sorgir.

7. L'enregistrament de cinc hores de treball en dissabte computa dues hores addicionals i dona dret a la inassistència al lloc de treball altre dia de l'any o a l'absència per idèntic nombre d'hores en un o més dies, respectant les necessitats del servei.

Períodes en què només hi ha atenció al públic en torn al matí
En els períodes en els quals la Universitat només fa atenció al públic al matí (com per exemple la setmana de Pasqua o la setmana de Nadal), el personal amb torn a la vesprada o jornada al matí ivesprada podrà ser requerit en torn al matí a l'efecte de repartir equilibradament la presència en consergeria entre les persones treballadores.

Personal de l'escala auxiliar bàsica de suport administratiu i un altre personal amb atenció al públic a la Biblioteca

Horari d'atenció al públic:
1. A la Biblioteca es garantirà l'atenció al públic de 8.00 a 22.00 hores ininterrompudament de dilluns a divendres, i els dissabtes de 9.00 a 14.00 hores. La persona responsable de la Biblioteca ha de garantir la successió entre torns, l'hora d'obertura i el 2. En el període sense activitat lectiva que determina el calendari acadèmic, a la Biblioteca sol s'atendrà el públic per al servei de préstec de llibres en horari al matí. Si el dia en el qual es passa de període lectiu a no lectiu és dimarts, dimecres o dijous, el personal amb jornada a la vesprada podrà continuar amb l'horari habitual aqueixa setmana.
3. L'horari de presència fixa aplicable al personal amb funcions administratives no és aplicable a aquest col·lectiu, sempre que es respecte l'horari d'atenció al públic amb el conjunt dels efectius. El personal amb dedicació al matí i el personal amb dedicació a la vesprada cobriran els horaris al matí i vesprada, respectivament. Si no és imprescindible per a la cobertura del servei, el personal d'aquest col·lectiu està exempt de fer tard obligatòria, si té torn al matí, i demà obligatòria, si té torn a la vesprada.
4. Amb caràcter general, els dissabtes ha de prestar servei el personal auxiliar de serveis bibliogràfics que estiga destinat en horari de 9.00 a 14.00 hores. El nombre d'efectius serà el mínim que determine la persona responsable de la Biblioteca. S'atendrà, preferentment, a les preferències del personal i, quan no siga possible, s'organitzarà un sistema que assegure l'equitat amb torns rotatius.
5. El calendari establirà els dissabtes en els quals no hi haurà atenció a la Biblioteca excepte si hi ha alguna activitat programada.
6. L'enregistrament de cinc hores de treball en dissabte computa dues hores addicionals i dona dret a la inassistència al lloc de treball altre dia de l'any, respectant les necessitats del servei.

Personal d'escales tècniques de laboratoris i tallers docents i d'investigació

Personal amb jornada al matí i jornada a la vesprada i registre de la jornada
1. Les persones amb llocs de treball adscrits als laboratoris docents o tallers o amb activitat relacionada amb aquests, estan exemptes de l'horari de presència obligada establit amb caràctergeneral. No obstant això, tenen la mateixa obligació de registrar la seua jornada que la resta de PTGAS.
2. Amb caràcter general, el personal amb torn al matí cobrirà els horaris docents al matí i el personal amb torn a la vesprada cobrirà els horaris docents a la vesprada. No obstant això, caldrà assegurar la presència del personal per a atendre completament la planificació docent, incloent els períodes previs i posteriors en les pràctiques, quan siga oportuna, per a assegurar la preparació i el manteniment adequats dels laboratoris. Els horaris docents es confeccionaran amb criteris que tinguen en compte el torn del personal, minimitzant tant com siga possible l'ús d'horaris a la vesprada per a persones treballadores amb torn al matí i viceversa.
3. El personal podrà fitxar l'entrada a les 7.00 els dies en què tinga preparació del laboratori perquè hi ha sessió de pràctiques a les 8.00.
4. Quan la diferència entre la primera sessió de pràctiques i l'última d'una jornada siga superior a 9 hores sense que hi haja una pausa de tres hores o més entre dues sessions de pràctiques, l'excés de les 9 hores es computarà com a hores realitzades a requeriment de la Universitat.
5. La confecció dels horaris de pràctiques de laboratori haurà de tenir en compte factors com per exemple tenir el màxim respecte possible als torns del personal, i evitaran, en la mesura de les possibilitats, les jornades que vagen més enllà de la duració d'una jornada ordinària de treball, és a dir, de set hores diàries. Se suggereix que cada àmbit nomene una persona d'aquest col·lectiu que el represente en la supervisió del procés de confecció d'horaris.
6. El personal en torn al matí assistirà els grups d'investigació en horari al matí i el personal en torn a la vesprada assistirà els grups d'investigació en horari a la vesprada.

Gaudi de les hores realitzades per exigència de la Universitat:
El límit de dies d'inassistència al treball per gaudi de les hores realitzades per exigència de la Universitat per al personal vinculat als laboratoris és de dotze dies laborables per any. El gaudi d'aquests dies es realitzarà, preferentment, en els períodes no lectius i, en cap cas, en dies en els quals la persona té assignades pràctiques o activitats relacionades amb la realització d'exàmens o altres proves d'avaluació de l'estudiantat.

Personal adscrit al Servei d'Esports

Horari d'atenció als usuaris i usuàries:
1. Les instal·lacions del Servei d'Esports obriran de 8.00 a 22.00 hores, de dilluns a divendres, i l'ús esportiu i docent de les instal·lacions esportives finalitzarà a les 21.30. Quan hi haja activitat lectiva a les 8.00, el personal podrà gravar l'entrada des de les 7.00.
2. El Servei d'Esports garantirà l'atenció als usuaris i usuàries de 9.00 a 14.00 hores els dissabtes. Quan hi haja competicions esportives o activitats específiques es determinarà l'horari adequat.
3. En els períodes d'activitat reduïda, el Servei d'Esports obrirà en horari al matí amb el personal mínim necessari per a fer costat a l'accés dels usuaris i usuàries a les instal·lacions esportives.

Jornades en torn al matí i torn a la vesprada:
1. Les persones amb lloc de treball adscrit al Servei d'Esports estan exemptes de l'horari de presència obligada establit amb caràcter general, però la persona responsable del servei determinaràels quadrants adequats per a garantir la cobertura del servei en l'horari complet d'atenció al públic amb les millors condicions de prestació de servei, respectant els torns al matí i vesprada i escoltant les preferències del personal.
2. El personal adscrit al Servei d'Esports pot realitzar jornades en dissabte fins a un màxim de dotze l'any. La dedicació setmanal de dilluns a divendres s'ajustarà en funció d'aquest condicionant i de les necessitats del servei.
3. L'enregistrament de cinc hores de treball en dissabte computa dues hores addicionals i dona dret a la inassistència al lloc de treball altre dia de l'any o a l'absència per idèntic nombre d'hores en un o més dies, respectant les necessitats del servei.

 Compensacions per treball amb desplaçament de grup esportiu per a participar en competicions i organització d'esdeveniments:
1. En aquest punt ordenem les compensacions pel treball consistent en l'acompanyament d'equips esportius que inclouen desplaçaments o la celebració d'esdeveniments com a organitzador o organitzadora per encàrrec de la persona responsable del servei.
2. Quan l'activitat tinga lloc entre setmana es computaran les hores equivalents a una jornada amb la càrrega pròpia del període en què tinga lloc l'activitat, sense necessitat de fitxatge, i es meritarà el dret a percebre una assistència quan la dedicació efectiva excedisca del temps computat, segons manifestació de la persona responsable del servei.
3. Quan l'activitat tinga lloc en dissabte o diumenge s'aplicarà el factor correctiu adequat a l'assistència (50% addicional), es computarà una jornada d'assistència (novament, amb duració de jornada en funció del període i sense necessitat de fitxatge) i es generarà el dret en un dia d'inassistència al treball.
4. Cada pernoctació generarà el dret en un dia d'inassistència al treball. Quan l'hora de tornada d'un desplaçament siga posterior a les 0.00 de l'endemà al d'eixida, es generarà el dret en un dia d'inassistència al treball.

Personal d'escales tècniques de gestió cultural i de suport tècnic a l'activitat cultural

1. Exempció d'horari fix de presència obligada.
2. El personal d'escales tècniques de gestió cultural i de suport tècnic a l'activitat cultural no està subjecte a l'horari de presència obligada, a pesar que aquest és preferent en l'organització de la seua activitat, procurant que l'assistència al lloc de treball tinga lloc entre les 8.00 i les 15.00 hores i, dins d'aquest horari, prioritzant la franja de 9.00 a 14.00 hores.

Compensació horària per presència obligada en actes fora de l'horari convencional:
L'activitat que requerisca presència dels tècnics de dilluns a divendres a partir de les 19.00 i dissabtes fins a les 15.00 es fitxarà amb els codis 7 i 8 i es compensarà a raó de 1,5 hores per hora.
L'activitat que requerisca presència dels tècnics per raó de la realització d'espectacles o altres activitats culturals a partir de les 15.00 de dissabte i al llarg de diumenge es fitxarà amb els codis 7 i 8 i es compensarà a raó de 2 hores per hora treballada.
 
L'aplicació d'aquestes hores al còmput horari es farà seguint el model desenvolupat en el cos de la normativa de jornada i horari, però elevant a 10 el nombre de dies de no assistència amb càrrec a aquest comput horari (a raó d'una hora per hora treballada). La compensació dels quatre dies addici- onals es farà, preferentment, en els dies de la primera setmana de l'any, sempre que no es perjudique la normal prestació del servei.
L'excés horari ordinari acumulat fins al 31 de desembre de l'any anterior i els dies als quals es tinga dret per la realització d'hores per necessitats del servei, fins a un màxim de 140, es podran gaudir fins al 31 de desembre de l'any següent a aquell en el qual s'han generat.

 

Regularització de saldo horari d’un any a dia 31 de desembre

El saldo positiu de treball ordinari fet en l’any es posarà a zero el dia 31 de desembre i s’aplicarà el següent procediment per a determinar quin saldo d’hores fetes per necessitats de la Universitat es traspassa a l’any següent:

a) S’agruparan les hores computades en tres blocs:
•    A: hores traslladades de l’any anterior a l’any actual per saldo positiu en l’any anterior.
•    B: hores ordinàries computades en l’any actual.
•    C: hores computades en l’any actual per necessitats del servei.
b) Les hores del bloc A no es traslladen al saldo de l’any següent.
c) Si el bloc C té valor zero, no es traspassaran hores a l’any següent.
d) Si el bloc C té valor positiu i la suma B + C excedeix la càrrega anual corresponent a la persona treballadora (que es determina en el calendari laboral d’eixe any), es traspassaran a l’any següent les hores resultants de restar a la suma B + C la càrrega anual, sense excedir un límit superior de C hores.

Si la persona presenta un defecte de saldo horari per a completar la càrrega de treball de l’any, cada dia d’assumptes propis no gaudit o de vacances no gaudit computarà a raó de 7 hores per dia i es reduiran fins arribar a un saldo neutre o positiu, començant pels dies de vacances.
Si després de la correcció del punt anterior, la persona presenta un saldo neutre o positiu, podrà fer ús dels dies d’assumptes propis restants fins el 28 de febrer de l’any següent.
Si després de la correcció del primer punt, la persona presenta un saldo negatiu, es procedirà al descompte d’havers per l’import que corresponga a les hores no realitzades en l’any.
 

Jornades amb excés horari per necessitats del servei

1. Quan, per raó d'una acumulació temporal de tasques, la persona responsable d'una unitat sol·licite a una persona un excés sobre el còmput normal de la jornada en horaris no convencionals, les hores addicionals es fitxaran amb codis especials i no es remuneraran. La persona responsable del servei haurà d'autoritzar aquestes hores i motivarà amb precisió la seua necessitat, que mai podrà estar justificada de manera genèrica.
2. Les hores realitzades per necessitats del servei són aquelles que sol·licita la persona responsable del servei per a la realització de tasques extraordinàries o per a atendre càrregues de treball puntuals i sobrevingudes fora del rang horari convencional. Es registren amb codis especials i han de ser sol·licitades expressament i motivadament per la persona responsable del servei. La realització d'aquestes hores no ha de ser una alternativa a la correcta planificació de la càrrega ordinària de treball amb la flexibilitat horària al llarg de l'any.
3. Amb caràcter general, les dedicacions addicionals per necessitats dels servei hauran d'autoritzar- s'expressament abans de la seua realització. Amb caràcter excepcional, es podran autoritzar fins a dos dies hàbils després de la seua realització quan el treball obeïsca a causes imprevisibles, sempre que es faça constar en l'autorització la raó que va impossibilitar la previsió.
4. Si la persona té torn al matí, només es podran fitxar hores addicionals en horari a la vesprada. Els dies que no té dedicació a la vesprada per la seua jornada ordinària, aquest fitxatge amb codis especials tindrà lloc a partir de les 15.30. El dia que la persona té dedicació a la vesprada per la dedicació ordinària, el fitxatge amb codis especial tindrà lloc a partir de les 18.00.
5. La persona responsable del servei podrà autoritzar de manera autònoma fins a quaranta hores anuals d'excés horari per necessitats del servei per a cada persona treballadora, que sempre hauran d'estar expressament justificades per una acumulació temporal de treball. Les hores per damunt d'aquest límit seran comunicades, amb la corresponent justificació, a la Vicegerència amb competències en recursos humans. La Vicegerència pot no autoritzar-les si la justificació és insuficient o si s'aprecia una distribució de la flexibilitat horària anòmala al llarg de l'any. En cap cas s'autoritzaran més de vuitanta hores d'aquest tipus en un any.
6. Aquestes hores computaran immediatament a l'efecte del compliment horari anual en funció de si tenen lloc de dilluns a divendres o en cap de setmana:

a)    per dues hores per hora treballada si es fan de dilluns a divendres,
b)    per dues hores i mitja per hora treballada si es fan en dissabte o diumenge.

7. En cap cas s'acceptarà la realització d'aquestes hores si la persona responsable del servei no detalla en el formulari l'activitat o activitats que justifiquen la seua necessitat. Aquest detall haurà de ser concret i específic, mai una descripció genèrica o una fórmula de tràmit.
8. En cap cas serà suficient l'autorització d'una persona que no és qui ostenta la responsabilitat del servei. Quan un servei necessite la participació de persones d'un altre servei, el farà a través de la persona responsable de la unitat administrativa a la qual pertany la persona treballadora.
9 . Les persones que tenen un complement específic igual o superior a E045 computaran qualsevol hora treballada per una hora, sense aplicar factors multiplicatius.
 

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans