Flexibilitat d’horari per motius relacionats amb la conciliació de la vida personal, familiar i laboral

29/03/2023 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

1. Prèvia autorització de la Gerència, i subjecte a l’horari d’obertura i tancament dels edificis, es podrà concedir, amb caràcter personal i temporal, la modificació de l’horari establert amb caràcter general per motius directament relacionats amb la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, i en el cas de famílies monoparentals.
2. En particular, el personal podrà gaudir d’una flexibilitat en la part fixa del seu horari d’una hora diària si té al seu càrrec persones majors de 65 anys que requerisquen una atenció especial, fills o filles de 14 anys o menors, o xiquets o xiquetes en acolliment, preadoptiu o permanent, de la dita edat. També gaudiran d’aquest dret les persones que tinguen a càrrec directe un familiar amb malaltia greu o amb discapacitat igual o superior al 65 % de minusvalidesa fins al segon grau per consanguinitat o afinitat.
3. A més, es podrà concedir flexibilitat horària de la part fixa del seu horari de dues hores diàries als qui:

  • tinguen a seu càrrec, per raons de guarda legal, un menor amb discapacitat, per la conciliació amb els horaris del centre educatiu ordinari d’integració i d’educació especial, així com altres centres on el fill o la filla amb discapacitat reba atenció;
  • empleades públiques víctimes de la violència de gènere, per fer assistència social integrada.

Sol·licitud de flexibilitat horària

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans