Dies exempts d’assistència al treball i períodes d'activitat reduïda

13/03/2024 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Dies festius

El personal té dret a:

a) 12 dies festius d’àmbit superior,
b) 2 dies festius d’àmbit local,
c) els dies exempts d’assistència al treball recuperables que determinen normes aplicables al personal del sector públic de la Generalitat Valenciana,
d) els dies exempts d’assistència al treball no recuperables que determinen normes aplicables al personal del sector públic de la Generalitat Valenciana.

Quan una festivitat coincidisca amb dissabte o diumenge, el dia festiu es podrà traslladar a altres dies de l’any, i tindrà preferència el dia d’obertura del curs i el dia de la festivitat de la Universitat.

Vacances

1. Cada persona treballadora té dret a vint-i-dos dies de vacances per cada any de treball. Gaudirà de dies de vacances addicionals en funció de la seua antiguitat:

15 anys: 1 dia addicional.
20 anys: 2 dies addicionals.
25 anys: 3 dies addicionals.
30 anys: 4 dies addicionals.
 
2. Quan no s'acredite un mínim de dotze mesos en la prestació de serveis dins de l'any natural, els dies de vacances es calcularan proporcionalment.
3. Per raons de racionalització de la despesa i d’estalvi energètic, la Universitat romandrà tancada en les tres setmanes centrals del mes d’agost. En conseqüència, les persones treballadores agafaran tants dies de vacances en eixe període com dies laborables hi ha en eixes tres setmanes. Atenent a la major rigidesa que aquest tancament introdueix en l’organització de les vacances de les persones treballadores, es vincula la tercera setmana de tancament d’agost a una compensació mitjançant inassistència de tres dies laborables de la setmana de Magdalena (dimecres, dijous i divendres), que tenen la càrrega horària pròpia de la setmana de festes locals.
4. La Gerència determinarà les unitats que per raons justificades han de mantenir la prestació de servei en el període de tancament d’agost, si escau. Les persones que hagen de realitzar jornades en aquest període tindran dret a gaudir els dies de vacances que els corresponguen en un altre moment de l’any, d’acord amb les necessitats del servei, a més del fitxatge de les hores amb els codis de la dedicació per exigència del servei i computaran el temps com hores treballades per necessitat del servei.
5. La persona treballadora podrà agafar els dies restants de vacances (en funció del total de dies de vacances que li pertoquen) al llarg de l’any natural, sense cap condicionament de continuïtat o separació de dies festius en compensació a les restriccions que imposa el tancament en agost, sempre que avise amb una antelació mínima de vint-i-quatre hores i no afecte el normal funcionament del servei, oficina o unitat on treballe.
6. Els dies de vacances computen tantes hores de treball com corresponguen als dies del seu gaudi.
7. El personal tindrà dret a:
a) L’endarreriment de les vacances si abans del començament o al transcórrer aquestes es produeix incapacitat laboral temporal. En aquests casos, i per contingències distintes de la maternitat, el període de gaudiment del període de vacances que reste es realitzarà d’acord amb les necessitats del servei, preferentment dins de l’any natural, i sempre que no hagen transcorregut més de díhuit mesos des del final de l’any en què s’han originat.
b) Un nou assenyalament per gaudir el temps de vacances preestablert en el cas de coincidència amb la situació de maternitat, paternitat o lactància.
c)  Acumular el període de vacances al permís de maternitat, paternitat i lactància, encara que haja expirat l’any natural a què correspon el període.

Dies de permís per assumptes particulars

1. Es poden gaudir fins a sis dies de permisos per assumptes propis a l’any. Cada dia de no assistència per gaudi de dia d’assumptes propis computa per la càrrega pròpia d’eixe dia.
2. A més dels sis dies, és té dret a dos dies addicionals des del dia següent al de compliment del sisè trienni, i a un dia addicional per cada trienni a partir del huitè.
3. Cada dia de permís per assumptes propis es pot utilitzar per lliurar tres vesprades (o matins, si el torn és de vesprada), sempre que no afecte les necessitats del servei. El gaudi de la inassistència de cada vesprada (o matí) computa com un terç de la càrrega corresponent a una jornada de treball.
4. Aquest dies es podran gaudir fins al 28 de febrer de l’any següent.
5. El personal distribuirà els dies de permís per assumptes propis a la seua conveniència, tenint en compte que el seu gaudi no pot afectar l’adequada atenció al servei públic, per la qual cosa requeriran autorització prèvia de la persona responsable de la seua unitat. La sol·licitud es farà a través de la plataforma IGLU i la denegació haurà de motivar el possible perjudici que s’ocasionaria a la Universitat amb la concessió.
6. En qualsevol cas, el personal té dret al gaudi dels dies per assumptes propis dins de l’any natural a què corresponguen i aquest dret no pot quedar condicionat per la necessitat d’autorització prèvia prevista al paràgraf anterior.

Períodes d'activitat reduïda

Es consideren períodes d’activitat reduïda:

a) els dies laborables de la primera setmana de l’any (dies laborables inclosos entre el dia de Cap d’Any i el dia de Reis, ambdós no inclosos),
b) el dies laborables de la setmana de Pasqua (de dimarts a divendres de Pasqua, ambdós inclosos),
c) els dies laborables de la setmana de Nadal (dies laborables compresos entre el dia de Nadal i el dia de la nit de Cap d’Any, sense incloure’ls).

El personal de l’UJI està exempt de l’obligació d’assistir al treball quatre dies de cadascun d’aquests períodes.
És excepció el personal que determine la Gerència, sempre per raons de necessitat que han d’estar justificades. Quan, a requeriment de la Gerència, una persona haja d’acudir un o més dies dels quatre que pot no assistir, podrà gaudir d’un dia addicional d’inassistència al treball per cadascun d’ells.
Les persones del torn de vesprada que hagen de fer activitat presencial en aquest període ho faran en torn de matí.
Cada persona treballadora ha de tenir en compte que la seua jornada diària durant la resta de l’any ha de modular-se per a disposar de crèdit horari suficient de manera que, en cas de no assistir en aquests períodes, no s’incórrega en un dèficit horari no planificat.

Període de la setmana de festes locals
1. La setmana de festes locals afecta els dies compresos entre el divendres anterior al dilluns de Magdalena i el dilluns posterior al darrer diumenge de festes locals, ambdós inclosos. La dedicació mitjana d’aquests dies, quan no siguen festius, és de cinc hores.
2. Dilluns i dimarts de Magdalena són festius i la Universitat roman tancada.
3. De dimecres a divendres, la Universitat roman tancada en compensació per la tercera setmana de tancament en agost per les mesures d’estalvi energètic, per la qual cosa no hi haurà assistència al treball. La dedicació mitjana d’aquests dies és de cinc hores, però el personal està exempt de fer-les.
4. La Gerència pot requerir la presència de personal si es dona una situació que cal resoldre amb urgència donat que és la setmana de festes locals i poden plantejar-se situacions imprevisibles en la
relació entre la Universitat i entitats públiques o privades d’altres àmbits geogràfics.

Personal amb jornada de matí

L’horari fix de presència el divendres anterior al dilluns de Magdalena i el dilluns posterior al darrer diumenge de les festes locals és de 9.00 a 14.00 hores.

Personal amb jornada de vesprada

L’horari fix de presència el divendres anterior al dilluns de Magdalena i el dilluns posterior al darrer diumenge de les festes locals és de 15.00 a 20.00 hores.

Personal amb jornada de matí i vesprada

L’horari fix de presència el divendres anterior al dilluns de Magdalena i el dilluns posterior al darrer diumenge de les festes locals és d’11.00 a 14.00 hores i de 16.00 a 18.00 hores.
 

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans