Memòria de l'Oficina de Promoció i Avaluació de la Qualitat. Curs 2021/22

28/12/2023 | OPAQ
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir
 • Gestió de la Qualitat

 • Promoció de la Qualitat

Gestió de la Qualitat
Les actuacions que ha realitzat l’Oficina de Promoció i Avaluació de la Qualitat (OPAQ) es presenten en els apartats següents:

Promoció de la Qualitat

 

Sistemes de gestió de la qualitat

1. Segons la norma ISO 9001:2015

Durant el curs 2021-22 s’ha treballat en la renovació de la certificació de la Biblioteca i el Servei d’Esports, les auditories internes s’han realitzat en febrer i maig de 2022 respectivament i les auditories de renovació externes per part d’AENOR a l’abril i juny de 2022.

2. Sistema de garantia interna de qualitat dels títols

Dissenyat d’acord amb les directrius del programa AUDIT de l’ANECA.

El maig de 2009 l’UJI va obtenir l’avaluació positiva del disseny del sistema.

Estructura del sistema:

 • Manual de qualitat
 • Manual de procediments
 • Indicadors
 • Accions de millora
 • Registres dels processos
 • Activitats

El sistema de garantia interna de la qualitat dels títols ha evolucionat cap a un nou model AUDIT 2018, que presenta algunes diferències respecte al model anterior:

 • Nom nou: sistema d’assegurament intern de la qualitat (d’ara endavant SAIQ).
 • Participació activa de l’estudiantat, coordinació docent, tractament de queixes, ocupabilitat, modalitats d’impartició.
 • Nova directriu 8:
  • Auditories internes periòdiques.
  • Coneixement del sistema per part de la comunitat universitària.
  • Òrgan de revisió i millora del sistema.

La Universitat ha treballat per la certificació de la implantació del sistema d’assegurament de la qualitat.

 • S’han revistat diversos procediments del sistema amb els serveis responsables dels processos.
 • El 6 d'octubre de 2021 va tindre lloc la preauditoria del Sistema d'Assegurament Intern de QualiTat de l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals per part d'ANECA.
 • Es va posar en marxa un pla de millores front a les desviacions detectades.
 • El 24 de febrer de 2022 va tindre lloc l’auditoria de certificació del Sistema d’Assegurament Intern de Qualitat de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals per part d’ANECA.
 • El 25 d’abril de 2022 l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals va rebre el certificat d’implantació del Sistema d’Assegurament Intern de Qualitat.

3. Seguiment de títols

El procés de rendició de comptes de les titulacions està en el moment intermedi des de la seua implantació, abans de la renovació de l’acreditació, regulat pel Reial decret 822/2021 i les posteriors modificacions (tres anys des de la implantació efectiva dels estudis per a totes les titulacions).

Es tracta d’una avaluació basada en l’evidència que analitza la implantació dels processos, les dades, els resultats i les millores. Comprova si les titulacions s’implanten conforme a allò que s’estableix en la memòria de verificació.

Actualment, totes les titulacions de grau, màster i doctorat de la Universitat han passat per aquest procés de seguiment almenys una vegada, a excepció de les titulacions d’implantació recent.

Superada la renovació de l’acreditació, només cal realitzar el seguiment si l’agència avalua la titulació amb recomanacions d’obligat compliment en la valoració global.

Aquest procés es coordina des de l’OPAQ i es realitza en col·laboració amb altres serveis, com ara, l’Oficina d’Estudis, OIPEP, SGDE, RRHH, etc.

En l’any 2022 s’ha realitzat l’avaluació amb el programa de seguiment d’un Programa de Doctorat, atès que la resta de titulacions han rebut avaluacions favorables sense recomanacions d’obligat compliment. Així, el programa de Doctorat en Ciències Biomèdiques i Salut ha avaluat els resultats consolidats des de la seua implantació i ha rebut informe favorable per part de l’AVAP.

4. Renovació de l’acreditació de títols

És el procés de rendició de comptes dels títols quan ha finalitzat el termini establert en el Reial decret 822/2021 i les posteriors modificacions.

Igual que el seguiment de titulacions, és una avaluació basada en l’evidència.

Actualment, totes les titulacions de grau, màster i doctorat que compleixen els criteris per a ser avaluades han superat aquest procés.

Aquest curs s’han avaluat 11 graus, 1 màster i 3 programes de doctorat. Aquestes titulacions són les següents:

 • Grau en Mestre/a d’Educació Infantil
 • Grau en Mestre/a d’Educació Primària
 • Grau en Història i Patrimoni
 • Grau en Humanitats: Estudis Interculturals
 • Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes
 • Grau en Enginyeria Mecànica
 • Grau en Enginyeria Química
 • Grau en Enginyeria Informàtica
 • Grau en Matemàtica Computacional
 • Grau en Enginyeria Elèctrica
 • Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
 • Màster Universitari en Enginyeria Industrial
 • Programa de doctorat en Educació
 • Programa de doctorat en Psicologia
 • Programa de doctorat en Història i Estudis Contemporanis

Aquestes avaluacions s’han completat durant aquest curs i, en tots els casos, s’ha rebut informe favorable per part de l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (AVAP). En aquest procés, l’OPAQ col·labora amb l’Oficina d’Estudis i les titulacions en el seguiment del SAIQ i l’anàlisi de resultats, així com en l’impuls de noves accions de millora.

5. Segells internacionals de qualitat

Els segells internacionals de Qualitat són certificacions internacionals de qualitat atorgades per l’ANECA (Programa SIC) en l’àmbit de les enginyeries (EUR-ACE) i de les informàtiques (EURO-INF).

En l’any 2021-22 es continua amb la implantació del segell en les 5 titulacions de grau:

Segell EUR-ACE:

 • Grau en Enginyeria Elèctrica: segell vigent fins al 24 de gener de 2023.
 • Grau en Enginyeria Mecànica: segell vigent fins al 24 de gener de 2023.
 • Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials: segell vigent fins al 24 de gener de 2023.
 • Grau en Enginyeria Química: segell vigent fins al 24 de gener de 2023.

Segell EURO-INF:

 • Grau en Enginyeria Informàtica: segell vigent fins al 15 de desembre de 2022.

També es gestiona amb l’ANECA la tramitació de la renovació del segell per a dues d’aquestes titulacions: Enginyeria Química, amb el segell EUR-ACE, i Enginyeria Informàtica, amb el segell EURO-INF.

 

Acreditació institucional

És un procés que es regula en el Reial decret 640/2021, de 27 de juliol, de creació, reconeixement, autorització i acreditació d’universitats i centres universitaris i acreditació institucional de centres universitaris, i per la Resolució, de 3 de març de 2022, de la Secretaria General d’Universitats, per la qual es dicten instruccions sobre el procediment per a l’acreditació institucional de centres d’universitats públiques i privades.

Requisits:

 • Haver renovat l’acreditació inicial d’almenys la meitat dels títols oficials de grau i màster (l’UJI ho compleix).
 • Comptar amb la certificació de la implantació del sistema d’assegurament intern de qualitat (en cada centre).

Tasques que s’han de realitzar per la certificació del SAIQ:

1. Revisar el SAIQ per a adaptar-lo al nou model 2018

A escala estructural: revisar / crear l’estructura organitzativa de qualitat dels centres. La figura de coordinació de la qualitat de centre creada el curs anterior ha funcionat perfectament, igual que la comissió de qualitat de cada centre.

A escala documental: revisar els requisits i procediments per actualitzar-los / simplificar-los / suprimir-los. Durant el curs 2021-22 la subcomissió creada per a realitzar aquesta tasca ha revisat i aprovat diversos procediments com per exemple un manual de qualitat personalitzat per a cada centre.

Podem considerar que el SAIQ de l’UJI ja es troba adaptat al nou model.

2. Complir amb tots els procediments un temps i deixar evidència, sobretot dels relacionats amb la revisió dels títols, indicadors, etc., amb la implicació reforçada del centre i també amb la formalització d’accions de millora.

 • El 6 d’octubre de 2021 va tindre lloc la preauditoria del Sistema d’Assegurament Intern de Qualitat de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals per part d’ANECA.
 • Es va posar en marxa un pla de millores front a les desviacions detectades.
 • El 24 de febrer de 2022 va tindre lloc l’auditoria de certificació del Sistema d’Assegurament Intern de Qualitat de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals per part d’ANECA.
 • El 25 d’abril de 2022 l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals va rebre el certificat d’implantació del Sistema d’Assegurament Intern de Qualitat.

3. Sol·licitar l'acreditació institucional de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals. L’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals va obtindre l’acreditació institucional del seus graus i màsters en juny de 2022.

Mesurament de resultats

1. Enquestes que aporten informació al sistema de garantia interna de qualitat dels títols realitzades durant el curs 2021/22:

 • Amb caràcter anual i amb l’estudiantat (de grau, de màster i/o de doctorat) com a grup d’interès:
 • Satisfacció amb la gestió acadèmica dels graus (1a i 2a matrícula)
 • Satisfacció amb la gestió acadèmica dels màsters (1a matrícula)
 • Satisfacció amb la gestió acadèmica dels màsters (final de curs)
 • Satisfacció amb el programa de doctorat
 • Satisfacció amb el procés d’avaluació de la qualitat de la tesi doctoral
 • Satisfacció de l’estudiantat entrant d’intercanvi
 • Satisfacció de l’estudiantat ixent per motius d’estudi
 • Amb caràcter biennal i amb el professorat com a grup d’interès:
 • Satisfacció amb el programa de doctorat (tutors/es i directors/es)

2. Enquestes de qualitat de servei i satisfacció dels usuaris i usuàries realitzades durant el curs 2021/22:

 • Amb caràcter anual:
 • Seguiment de la preinscripció en els graus de l’UJI
 • Seguiment de la preinscripció en els màsters de l’UJI
 • Promoció de l’oferta acadèmica dels títols de grau de l’UJI
 • Promoció de l’oferta acadèmica dels títols de màster de l’UJI
 • Satisfacció amb la Bústia de consultes, queixes, suggeriments i felicitacions
 • Eficàcia de les accions formatives del PAS
 • Satisfacció amb els proveïdors externes
 • Qualitat de servei i satisfacció amb les unitats d’administració i gestió de l’UJI
 • Amb caràcter biennal:
 • Satisfacció laboral del personal de l’UJI (PDI i PAS)

3. Altres processos de mesurament de resultats realitzats durant el curs 2021-22:

 • Enquesta U-Multirank i Ranking CYD (9a edició) per a l’estudiantat de l’àmbit de la biologia, física, enginyeria informàtica, enginyeria civil, enginyeria elèctrica, enginyeria industrial/producció, enginyeria mecànica, química, matemàtiques, enginyeria química, enginyeria ambiental i enginyeria de materials (en el cas de l’UJI es va participar amb l’estudiantat dels següents àmbits: Enginyeria Informàtica, Enginyeria Elèctrica, Enginyeria Industrial/Producció, Enginyeria Mecànica, Química, Enginyeria Química i Enginyeria Ambiental).
 • Enquesta sobre el desenvolupament sostenible a la Universitat Jaume I del grup d’investigació format per les professores Teresa Vallet (AERT), Maria Luisa Flor i Iluminada Fuertes (FACES), dirigida a tota la comunitat universitària.
 • Enquesta sobre els motius d’abandonament de la titulació triada, dirigida a l’estudiantat que abandona els estudis i promoguda des del Vicerectorat d’Estudis.

Avaluació de l'activitat docent

Antecedents:

 • El procés d’avaluació de l’activitat docent del professorat de l’UJI es va iniciar durant el curs 1994-95, mitjançant la realització d’enquestes a l’estudiantat.
 • Objectiu del procés: proporcionar informació que permeta la millora contínua de l’activitat docent.
 • L’UJI s’adhereix al programa Docentia de l’ANECA en la convocatòria de l’any 2007. En el mes de juliol de 2009 rep la valoració positiva del model Docentia-UJI per part de l’ANECA.
 • En els cursos 2009-10 fins al 2013-14 es desenvolupa el model de manera experimental, al mateix temps que es modifica i millora.
 • En el mes de maig de 2015 s’aprova la Normativa d’avaluació de l’activitat docent del professorat, que es realitza amb el model d’avaluació Docentia-UJI.
 • L’avaluació de la docència del curs 2014-15 va ser la primera amb els resultats basats amb aquest model.
 • En el mes de setembre de 2015 es realitza la visita del comitè per a la certificació del model. En el mes d’octubre el model queda certificat per un termini de cinc anys.
 • Es tracta d’un programa d’avaluació anual, s’avaluen tres dimensions, té en compte diferents fonts d’informació i s’integra dins de la mateixa plataforma de gestió per processos.
 • Durant el curs 2018-19 es fan modificacions en el model. Les més importants són la utilització d’enquestes telemàtiques de manera generalitzada, una major discriminació de categories d’acompliment docent i una major definició de les conseqüències del resultat de l’avaluació.
 • Durant el curs 2019-20 s’apliquen els canvis del model d’avaluació. Per a això, es modifica el sistema de gestió d’enquestes telemàtiques. El canvi va permetre la realització de les avaluacions docents en aquest curs 2019-20, atesa la situació viscuda des del mes de març de 2020.
 • Al final del curs 2019-20 s’automatitza l’enviament d’escrits de felicitació al professorat excel·lent, de manera que es guarda el seu escrit en el portafirmes.
 • Atesa la situació provocada per la COVID-19, des del mes d’abril de 2020, s’automatitza l’enviament de certificats d’avaluació docent al professorat. En aquest cas, el certificat també es pot recuperar en qualsevol moment des del portafirmes.
 • Al juny de 2020 s’envia l’informe d’autoavaluació per a la renovació de la certificació del model Docentia.
 • Al juny de 2021 va tindre lloc la visita (virtual) de la comissió per a la renovació de la certificació del model Docentia-UJI, i es va obtindre la renovació del model per ANECA i AVAP amb una validesa de dos anys.
 • Al juliol de 2022 ANECA va aprovar el pla de millores del model Docentia UJI que pretén aconseguir una major discriminació entre el professorat, obtenir informes de responsables per a tot el professorat avaluat i augmentar el pes de l’estudiantat al model, amb això la renovació del model té una renovació de tres anys addicionals.

Docentia-UJI:

 • Avaluació de l’activitat docent.
 • Tres dimensions.
 • Quatre categories d’exercici docent.
 • Integrat en gestió per processos, com a part de l’AUDIT.
 • Enquestes a l’estudiantat com una de les fonts d’informació.

Actualment s’està treballant en els aspectes següents:

 • Modificació del model Docentia-UJI i la seua normativa, per a l’adaptació amb el pla de millores presentat a ANECA.
 • Un nou qüestionari adaptat al Marc de Desenvolupament Acadèmic Docent.

 

Rànquings i suport a la qualitat de la informació quantitativa institucional

Des de l’OPAQ, aquest curs 2021-22, s’ha donat suport en les tasques següents:

 • Realitzar processos interns d’extracció, validació i integració de dades institucionals amb caràcter transversal, principalment: 
 • Sistema integrat d’informació de les universitats (Ministeri i Conselleria de la GVA).
 • Estadística de la universitat espanyola en xifres (CRUE).
 • U-multirank internacional i rànquing universitats espanyoles (Fundación CYD).
 • Centralitzar i facilitar dades per a l’anàlisi institucional.
 • Suport documental i/o disseny en diferents catàlegs d’indicadors com ara el Pla d’acció de govern, objectius dels serveis-unitats...
 • Desenvolupament de la gestió en l’aplicació informàtica interna UJI d’indicadors.
 • Mantenir el catàleg d’indicadors del complement d’activitat professional.
 • Participar en estudis puntuals que requereixen informació estadística centralitzada institucionalment, on l’OPAQ fa d’interlocutor amb els organismes i/o destinataris externs a la Universitat.

 

Carta europea de l'investigador

L’estratègia HRS4R integra un conjunt d’actuacions dissenyades per la Comissió Europea per a afavorir l’adhesió d’universitats i institucions d’investigació, així com els organismes finançadors de la recerca, als principis de la Carta europea de l’investigador i el Codi de conducta per a la contractació d’investigadors.

A l’agost de 2020, la Universitat Jaume I va obtenir el reconeixement d’Excel·lència en l’Estratègia de Recursos Humans en la Investigació, concedit per la Comissió Europea per un primer període de dos anys.

Durant el curs 2021-22 s’ha continuat amb la implantació d’aquest procés, dirigit pel Vicerectorat d’Investigació i Transferència i gestionat per l’OPAQ. També s’ha continuat treballant en la implantació del Pla d’acció al qual la Universitat es va comprometre, que consta de quinze accions que han sigut desplegades en la Universitat amb la implicació de diferents serveis, comissions, grups de treball i per descomptat, amb la participació del personal investigador.

També s’ha realitzat l’avaluació intermèdia de la implantació del Pla d’acció i s’ha informat a la Comissió Europea dels primers resultats d’aquesta, la qual ha sigut avaluada favorablement.

A més a més, s’ha treballat en la difusió del procés mitjançant la pàgina web amb l’actualització de les accions de millora implantades i la divulgació de notícies relacionades amb el procés, que es poden consultar en els tres idiomes des de la pàgina web https://www.uji.es/investigacio/hrs4r.

 

Promoció de la qualitat

El personal de l’OPAQ, durant aquest curs, ha impartit i ha rebut formació en matèria de qualitat.

Pel que fa a la formació impartida, s’han realitzat dos cursos, un dirigit al PAS amb el títol “Els programes de qualitat: un enfocament pràctic”, i un curs dirigit al PDI amb càrrecs acadèmics dins del programa de formació directiva amb el títol “Els programes de qualitat: novetats legislatives”. En aquest últim curs, van participar professors i professores amb responsabilitat en la direcció de departaments, coordinació de màster oficial i vicedeganats i vicedireccions de grau. El curs es va realitzar al mes de juliol de 2022 a la Facultat de Ciències Humanes i Socials i van participar unes 40 persones aproximadament.

La difusió de la qualitat s’ha continuat implementant mitjançant l’actualització de la pàgina web de l’OPAQ. S’ha millorat l’accés a la pàgina amb nous continguts i imatges. Amb caràcter periòdic s’ha publicat la informació més rellevant en matèria de qualitat entre els usuaris i usuàries, i s’ha facilitat informació completa i detallada de les diferents activitats desenvolupades per l’oficina.