Memòria de l'Oficina de Promoció i Avaluació de la Qualitat. Curs 2018/19

21/09/2020 | OPAQ
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Gestió de la Qualitat

Les actuacions que ha realitzat l’Oficina de Promoció i Avaluació de la Qualitat (OPAQ) durant aquest curs acadèmic 2018/19 es presenten en els apartats següents:

 

Consell de Planificació i Qualitat

Durant el curs 2018-19 es va crear el nou Consell de Planificació i Qualitat, el qual va ser aprovat pel Consell de Direcció celebrat el 18 de setembre de 2018 i que va substituir l’anterior Consell Assessor de Qualitat, creat en desembre de 2002.

Aquest Consell és un òrgan assessor del Rectorat de la Universitat Jaume I per a totes les qüestions relacionades amb la planificació i la qualitat.

Les directrius de funcionament i composició es poden consultar en la web de l’Oficina de Promoció i Avaluació de la Qualitat https://www.uji.es/serveis/opaq/base/qualitat-institucional/consell-qualitat/

Sistemes de gestió de la qualitat

1. Segons la norma ISO 9001

1.    Segons la norma ISO 9001:2015
Durant el curs 2018-19 s’ha treballat en la renovació de la certificació de la Biblioteca i el Servei d’Esports.


Biblioteca

 • Serveis d’adquisició, arxiu, consulta en sala i en xarxa, i préstec de material documental.
 • Certificat des de l’any 2004 (18/05/2004).
 • Adaptació a la nova Norma ISO 9001:2015 en setembre de 2018 (segon seguiment).
 • Última renovació de la certificació en abril de 2019. Data de vigència de la certificació: 18 de maig de 2022.

Servei d’Esports

 • Gestió de competicions esportives, d’activitats esportives d’ús lliure, d’activitat esportives organitzades i de cursos de formació esportiva.
 • Certificat des de l’any 2004. Renovació de la certificació i adaptació a la nova Norma ISO 9001:2015 en juliol de 2016.
 • Última renovació de la certificació en maig de 2019. Data de vigència de la certificació: 16 de juliol de 2022.

2. Sistema de garantia interna de la qualitat dels títols

Dissenyat d’acord amb les directrius del programa AUDIT de l’ANECA.
En maig de 2009 l’UJI va obtenir l’avaluació positiva del disseny del sistema.

Estructura del sistema:

 • Manual de qualitat
 • Manual de procediments
 • Indicadors
 • Accions de millora
 • Registres dels processos
 • Activitats

El sistema de garantia interna de la qualitat dels títols ha evolucionat cap a un nou model AUDIT 2018, el qual que presenta algunes diferències respecte al model anterior:

 • Nou nom: Sistema d’assegurament intern de la qualitat (SAIQ).
 • Participació activa de l’estudiantat, coordinació docent, tractament de queixes, ocupabilitat, modalitats d’impartició.
 • Nova directriu 8:
  • Auditories internes periòdiques.
  • Coneixement del sistema per part de la comunitat universitària.
  • Òrgan de revisió i millora del Sistema.

La Universitat ha optat per la certificació de la implantació del Sistema d’assegurament de la qualitat.

 • Des de l’OPAQ es va organitzar, al mes de gener de 2019, un curs d’auditories internes impartit per l’ANECA, en el qual va participar personal tècnic i professorat implicat en temes de qualitat de tots els centres.
 • Dos tècnics de l’OPAQ van actuar com a auditors observadors en l’auditoria interna de dues universitats.

Les implicacions de la certificació i implantació del SAIQ són:

 • En els processos de seguiment i renovació de l’acreditació no es revisa el criteri referent al SAIQ, ja que es considera apte.
 • El requisit és tenir-lo per a cada centre en vista a l’acreditació institucional.

Pel que fa a l’aplicació informàtica de suport al sistema: gestió per processos (GPP), aquest curs 2018-19 s’ha treballat amb el Servei d’Informàtica per a millorar la funcionalitat de l’aplicació tant en temes de gestió com de consulta.

Gestió:

 1. Revisió i actualització dels processos.
 2. Càlcul dels indicadors: fitxa de l’indicador i valor.
 • Realització d’activitats incloses en els processos.
 • Documentació i seguiment d’accions de millora.

Consulta:

 1. Documentació del sistema (manual i procediments).
 2. Valors i informació dels indicadors.
 3. Resultats de satisfacció dels grups d’interès.
 4. Informes de rellevància per a la revisió del títol.
 5. Informes de revisió anual del títol.
 6. Informes emesos per agències externes.
 7. Informes remesos per agències externes.
 8. Totes les acciones de millora implantades.

3. Seguiment dels títols

El procés de rendició de comptes de les titulacions està en el moment intermedi des de la seua implantació, abans de la renovació de l’acreditació, regulat pel Reial decret 1393/2007 i les posteriors modificacions (tres anys per a graus i dos anys per a màsters).
Es tracta d’una avaluació basada en l’evidència. Analitza la implantació dels processos, les dades, els resultats i les millores. Comprova si les titulacions s’implanten conforme al que s’estableix la memòria de verificació.
Actualment, totes les titulacions de grau i màster han passat per aquest procés almenys una vegada.
Superada la renovació de l’acreditació, només cal realitzar el seguiment si l’agència ho recomana per les debilitats detectades o a petició de la titulació. (Cap titulació). No seria necessari en centres amb AI.
Aquest procés es coordina des de l’OPAQ i es realitza en col·laboració amb altres serveis, com ara, l’Oficina d’Estudis, OIPEP, SGDE, RRHH, etc.

Els programes de doctorat (d’ara endavant PD) es troben en procés d’implantació. L’any 2018 els PD que van ser avaluats són:

 • PD en Psicologia (*)
 • PD en Informàtica (*)
 • PD en Tecnologies Industrials i Materials
 • PD en Ciències
 • PD en Història i Estudis Contemporanis
 • PD en Llengües Aplicades, Literatura i Traducció
 • PD en Economia i Empresa
 • PD en Dret
 • PD en Ciències de la Infermeria
 • PD en Estudis Internacionals en Pau, Conflictes i Desenvolupament
 • PD en Química Sostenible (interuniversitari amb la UPV, UVEG, UCLM i UNEX).

L’any 2019 participen dos programes:

 • PD en Educació.
 • PD en Ciències de la Comunicació.

En l’any 2020 es preveu l’avaluació amb el programa de seguiment de:

 • PD en Disseny, Gestió i Avaluació de Polítiques Públiques de Benestar Social.

4. Renovació de l’acreditació dels títols

Es tracta d'un procés de rendició de comptes quan ha finalitzat el termini establert en el Reial decret 1393/2007 i les posteriors modificacions (sis anys per a graus i doctorats, quatre anys per a màsters).
Com el seguiment de titulacions, és una avaluació basada en l’evidència.
Actualment, totes les titulacions de grau i màster han superat aquest procés.
En el cas dels programes de doctorat, s’han avaluat set programes de doctorat conforme al RD99/2011. La resta compta amb la possibilitat d’acollir-se a la recent moratòria.
En aquest procés, l’OPAQ col·labora amb l’Oficina d’Estudis i les titulacions en el seguiment del SGIQ i l’anàlisi de resultats, així com en l’impuls de noves accions de millora.

5. Segells internacionals de qualitat

Són certificacions internacionals de qualitat atorgades per ANECA (Programa SIC) en l’àmbit de les enginyeries i de les informàtiques. Des del curs 2016-17 a l’UJI.

Segell EUR-ACE:

 • Màster universitari en Disseny i Fabricació: segell vigent fins el 3 de març de 2020.
 • Grau en Enginyeria Elèctrica: segell vigent fins al 24 de gener de 2023.
 • Grau en Enginyeria Mecànica: segell vigent fins al 24 de gener de 2023.
 • Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials: segell vigent fins al 24 de gener de 2023.
 • Grau en Enginyeria Química: segell vigent fins al 24 de gener de 2023.

Segell EURO-INF:

 • Grau en Enginyeria Informàtica: segell vigent fins al 15 de desembre de 2022.

 

Acreditació institucional

- Reial decret 420/2015, de 29 de maig, de creació, reconeixement, autorització i acreditació d’universitats i centres universitaris.
- Resolució de 7 de març de 2018, de la Secretaria General d’Universitats, per la qual es dicten instruccions sobre el procediment per a l’acreditació institucional de centres d’universitats públiques i privades.

Requisits:

 • Haver renovat l’acreditació inicial d’almenys la meitat dels títols oficials de grau i màster. (L’UJI ho compleix).
 • Comptar amb la certificació de la implantació del seu sistema d’assegurament intern de qualitat. (En cada centre).

La tasca a realitzar per la certificació del SAIQ és la revisió del SAIQ per a adaptar-lo al nou model 2018:

 • A escala estructural: revisar/crear l’estructura organitzativa de qualitat dels centres. Ja s’ha nomenat la persona encarregada de la coordinació de la qualitat de cada centre i s’han format la Comissió de Qualitat de cada centre; a més s’ha explicitat una figura de coordinació de la qualitat en cada Comissió de Titulació.
 • A escala documental: revisar requisits i procediments per actualitzar-los/simplificar-los/suprimir-los.

Durant 2019 s’ha creat una subcomissió per a realitzar aquesta revisió, formada per:
Vicerector adjunt de Planificació i Qualitat.
Coordinadors i coordinadores de qualitat dels centres.
Tècnica de l’OPAQ.
Responsables dels processos quan s’estime necessari la seua participació.

Les principals funcions d’aquesta subcomissió són:

 • Definir política de qualitat i objectius de qualitat i revisar-los anualment.
 • Realitzar auditories internes.
 • Rebre la formació d’ANECA.
 • Crear equips d’auditors.
 • Comunicar i explicar a la comunitat universitària l’existència del SAIQ.
 • Formar els vicedegans i vicedeganes i vicedirectors i vicedirectores, i al personal d’administració dels centres.
 • Complir amb tots els procediments un temps i deixar evidència, sobretot dels relacionats amb la revisió dels títols, indicadors, etc., la nova implicació del centre i també amb la formalització d’accions de millora.


Mesurament de resultats

Enquestes que aporten informació al sistema de garantia interna de qualitat dels títols:

Per a l'estudiantat (amb caràcter anual):

 • Satisfacció amb la gestió acadèmica dels graus (1a i 2a matrícula).
 • Satisfacció amb la gestió acadèmica dels màsters (1a matrícula).
 • Satisfacció amb la gestió acadèmica dels màsters (final de curs).
 • Satisfacció amb el programa de doctorat.
 • Satisfacció de l’estudiantat entrant d’intercanvi.
 • Satisfacció de l’estudiantat ixent per motius d’estudi.
 • Ús dels mitjans de comunicació de l’UJI

Per al professorat (amb caràcter biennal):

 • Satisfacció amb el programa de doctorat.
 • Satisfacció amb l’activitat docent.

Enquestes de qualitat de servei i satisfacció dels usuaris i usuàries:

Amb caràcter anual:

 • Seguiment de la preinscripció en l’UJI.
 • Satisfacció amb la Bústia.
 • Eficàcia de les accions formatives del PAS.
 • Satisfacció amb els proveïdors externs.

Amb caràcter biennal:

 • Satisfacció amb la Biblioteca.
 • Satisfacció amb les activitats d’R+D+i. (Fi)
 • Satisfacció laboral.
  • Lideratge de la direcció.
  • Comunicació amb el personal.
  • Reconeixement del personal.
  • Polítiques mediambientals i de seguretat i salut laboral.
 • Satisfacció amb AlumniSAUJI, categoria Prèmium.

En l’actualitat s’està desenvolupant un nou procés d’avaluació de la qualitat de servei i satisfacció dels usuaris i usuàries de tots els serveis de la Universitat que implicarà a tota la comunitat universitària (PDI, PAS i estudiantat).

Altres processos extraordinaris de mesurament de resultats realitzats durant els cursos 2017-18 i 2018-19

Curs 2017-18:

 • Qüestionari d’estil de vida i salut a la Universitat Jaume I (per a l’estudiantat).
 • Enquesta per a avaluar la contribució social de les universitats públiques valencianes (per a estudiantat).
 • Enquesta de mobilitat (per a estudiantat, PDI i PAS).
 • 2a edició de l’enquesta sobre accés, condicions d’aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris de la Xarxa Vives (per a l’estudiantat).

Curs 2018-19:

 • Enquesta al personal investigador per a la Carta europea de l’investigador (per a PDI).
 • Enquesta U-Multirank i Ranking CYD (per a estudiantat).

 

Avaluació de l’activitat docent

Antecedents:

 • El procés d’avaluació de l’activitat docent del professorat en l’UJI es va iniciar durant el curs 1994-95, mitjançant la realització d’enquestes a l’estudiantat.
 • Objectiu del procés: proporcionar informació que permeta la millora continua de l’activitat docent.
 • L’UJI s’adhereix al programa Docentia de l’ANECA en la convocatòria de l’any 2007. En juliol de 2009 rep la valoració positiva del model Docentia-UJI per part de l’ANECA.
 • En els cursos 2009-10 fins el 2013-14 es desenvolupa el model de manera experimental, al mateix temps que es va modificant i millorant.
 • En maig de 2015 s’aprova la Normativa d’avaluació de l’activitat docent del professorat, que es realitza amb el model d’avaluació Docentia-UJI.
 • L’avaluació de la docència del curs 2014-15 va ser la primera amb els resultats basats amb aquest model.
 • En setembre de 2015 es realitza la visita del comitè per a la certificació del model. En octubre el model queda certificat per un termini de cinc anys.
 • Es tracta d’un programa d’avaluació anual, s’avaluen tres dimensions, té en compte diferents fonts d’informació, i s’integra dins de la mateixa plataforma de gestió per processos.

Docentia-UJI:

 • Avaluació de l’activitat docent.
 • Tres dimensions.
 • Quatre categories d’exercici docent.
 • Integrat en gestió per processos, com a part de l’AUDIT.
 • Enquestes a l’estudiantat com una de les fonts d’informació.

Actualment des de l’OPAQ es treballa en la modificació del programa:

 • Canvi en la definició de les categories.
 • Major discriminació del professorat excel·lent i del professorat insuficient.
 • Enquestes a l’estudiantat; passaran a ser totes telemàtiques.
 • Revisió de la certificació en 2020.


Rànquings i suport a la qualitat de la informació quantitativa institucional

Des de l’OPAQ, aquest curs 2018-19 s’ha donat suport en les següents tasques:

 • Realitzar processos interns d’extracció, validació i integració de dades institucionals amb caràcter transversal, principalment:
  • Sistema integrat d’informació de les universitats (Ministeri i Conselleria GVA).
  • Estadística de La Universitat Espanyola en Xifres (CRUE).
  • U-multirank internacional i rànquing universitats espanyoles (Fundación CYD).
 • Centralitzar i facilitar dades per a l’anàlisi institucional.
 • Suport documental i/o disseny en diferents catàlegs d’indicadors com ara el pla d’acció de govern, objectius dels serveis-unitats, ...
 • Desenvolupament de la gestió en l’aplicació informàtica interna UJI d’indicadors.


Carta europea de l'investigador (EURAXESS)

L’estratègia HRS4R integra un conjunt d’actuacions dissenyades per la Comissió Europea per a afavorir l’adhesió d’universitats i institucions d’investigació, així com els organismes finançadors de la recerca, als principis de la Carta europea de l’investigador i Codi de conducta per a la contractació d’investigadors.

Reuneix una sèrie de principis i exigències generals que especifiquen el paper, les responsabilitats i els drets del personal investigador i de les entitats que empren i/o financen personal investigador. El Codi de conducta per a la contractació d’investigadors, inclòs dins la Carta, consta d’una sèrie de principis i exigències generals que cal seguir per a contractar personal investigador.

Aquest document consta de 40 principis que, agrupats en quatre àmbits (aspectes ètics i professionals del personal investigador, la seua selecció i contractació, les condicions de treball i Seguretat Social i, finalment, la formació i carrera), té com a destinataris a tot el personal investigador, en qualsevol de les etapes de les seues carreres, i cobreix tots els camps d’investigació en els sectors públics i privats, amb independència de la naturalesa del lloc de treball (qualsevol classe de contracte, salari, beca, contractat a través d’un ajut, etc.) o del lloc que ocupe.

Durant el curs 2018-19 s’ha iniciat aquest procés, dirigit pel Vicerectorat d’Investigació i Transferència i gestionat per l’OPAQ. Es tracta d’analitzar la situació de l’UJI en el seu grau de compliment (el GAP anàlisi) dels principis de la Carta europea de l’investigador i de dissenyar les accions de millora a implementar (pla d’acció) per a tancar qualsevol desviació detectada. Així, durant aquest curs, s’han realitzat diverses fases del procediment com ara entrevistes amb els serveis implicats, el llançament d’una enquesta a tots els investigadors i investigadores, la creació d’una nova pàgina web per a donar publicitat i transparència al projecte d’obtenció del segell i finalment, s’han iniciat els primers contactes per a la realització de quatre grups de discussió, organitzats segons l’experiència investigadora dels i les participants, amb el personal investigador de la Universitat.