FAQ Cotització en Seguretat Social de les pràctiques externes (última actualització 15/03/2024)

15/04/2024 | OIPEP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La informació d'aquestes FAQ es complementa amb la Normativa publicada fins ara al respecte.


►Si tens qualsevol consulta no inclosa en aquestes FAQ pots escriure a cotizacion@uji.es
 

Quins canvis hi ha a partir de l’1 de gener de 2024 en la cotització de les pràctiques acadèmiques externes curriculars de títols oficials?

- Pots consultar ací la nova normativa sobre l'Alta en Seguretat Social de l'estudiantat en pràctiques

-  Reial decret llei 8/2023, de 27 de desembre, pel qual s'adopten mesures per a afrontar les conseqüències econòmiques i socials derivades dels conflictes a Ucraïna i Orient Pròxim, així com per a pal·liar els efectes de la sequera.

Article 80. Modificació del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre.
Un

11. No estaran compreses en l'àmbit d'aplicació d'esta disposició addicional les persones que durant la realització de les pràctiques a les quals es referix l'apartat 1 figuren en alta en qualsevol dels règims del sistema de Seguretat Social per l'acompliment d'una altra activitat, en situació assimilada a la d'alta amb obligació de cotitzar, o durant la qual el període tinga la consideració de cotitzat a l'efecte de prestacions, o tinguen la condició de pensionistes de jubilació o d'incapacitat permanent de la Seguretat Social, tant en la seua la modalitat contributiva com no contributiva. La situació assimilada regulada en esta disposició addicional no afectarà el dret a la percepció de les prestacions del sistema de la Seguretat Social. Així mateix, esta inclusió no donarà lloc a la modificació del títol pel qual es tinguera dret a la prestació per assistència sanitària excepte l'assistència sanitària derivada de contingències professionals.

Disposició transitòria desena. Norma per a l'aplicació de la disposició addicional cinquantena segona del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre. 

1. A les pràctiques formatives a què es referix la disposició addicional cinquantena segona del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, iniciades i no concloses abans del dia 1 de gener de 2024, els resultarà d'aplicació el règim jurídic previst en la citada disposició addicional únicament des d'esta data. 
2. S'establix un termini excepcional, que finalitzarà el dia 31 de març de 2024, per a comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat Social les altes i les baixes en la Seguretat Social corresponents a l'inici o finalització de les pràctiques formatives no remunerades a les quals es referix la referida disposició addicional cinquantena segona que tinguen lloc en el període comprés entre l'1 de gener i el 20 de març de 2024. 
 

Qui és responsable de donar d'alta l'estudiantat?

 • En el cas de les pràctiques remunerades, serà l’entitat cooperadora la responsable de donar d’alta a l’estudiantat.

  - L'ajuda l'ha de satisfer directament l'entitat cooperadora a l'estudiant de la forma que determine.
  - A partir del dia 01/01/2024, segons la normativa vigent,  les entitats espanyoles tenen obligació de donar d'alta en la Seguretat Social a l'estudiant/a (aquesta cotització té una bonificació del 95%: trobareu informació actualitzada al nostre web).
   
 • En el cas de les pràctiques curriculars no remunerades de títols oficials, qui cobreix les despeses de la cotització de l’estudiantat?

  - Segons la normativa vigent, a partir del dia 01/01/2024 és obligatori donar d’alta en la Seguretat Social l’estudiantat que realitza pràctiques en empreses o entitats espanyoles: en el cas de les pràctiques no remunerades, la Universitat Jaume I ha assumit aquesta obligació tant pel que fa al cost com a la gestió (trobareu informació actualitzada al nostre web). De manera excepcional, algunes entitats es comprometen per conveni a assumir aquestes responsabilitats.
  - Els coordinadors i coordinadores de pràctiques no us podran assignar cap oferta de pràctiques si prèviament la Universitat no disposa del vostre Número de la Seguretat Social (NUSS), pel que us recomanem que consulteu ja el NUSS o el sol·liciteu si no en teniu encara. 
 • Si és un grup d'investigació de l’UJI qui actua com a empresa, qui cubriria la cotizació de l'estudiant en pràctiques? 

-Els grups d’investigació no tenen personalitat jurídica pròpia, la entitat és la Universitat i per tant es fa càrrec de la cotització i la gestió de l’alta/baixa, la universitat.

- La universitat de destí ha d'assumir la gestió i el cost de la cotització a la Seguretat Social de l'estudiantat que realitze pràctiques en el marc del programa SICUE.


Com obtenir el NUSS?

► Vore exemple de Resolució d'Assignació de Número de la Seguretat Social 

Una vegada tingues la resolució amb el NUSS, l'has d'aportar a la Universitat a través d'aquesta aplicació.

Pots comprovar si la universitat ja disposa del teu NUSS en l'aplicació d'IGLU Dades personals

Tinc problemes per a obtenir el NUSS, què he de fer?

Escriu per a la teua consulta a cotizacion@uji.es

 

Compatibilitats/Incompatibilitats amb l'alta en la Seguretat Social (atur, prestacions, MUFACE,...)

 • La prestació i el subsidi seran compatibles amb la realització de pràctiques formatives, pràctiques acadèmiques externes incloses en programes de formació o programes de formació per a l'ocupació. 

  Reial decret llei 7/2023, de 19 de desembre, pel qual s'adopten mesures urgents, per a completar la transposició de la Directiva (UE) 2019/1158, del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de juny de 2019, relativa a la conciliació de la vida familiar i la vida professional dels progenitors i els cuidadors, i per la qual es deroga la Directiva 2010/18/UE del Consell, i per a la simplificació i millora del nivell assistencial de la protecció per desocupació. Article 282.

 • Podré continuar fent ús dels serveis de MUFACE? I en cas que no poguera, estaria inhabilitat durant el període en el qual faig les pràctiques o durant tot el curs acadèmic?

- Aquest tipus de consultes han de realitzar-se a l’entitat de qui dependen les tramitacions, per tant, heu d’adreçar-vos a MUFACE per tal d'obtenir una resposta ajustada a la vostra situació.

 • A quines prestacions té dret l'alumnat amb alta en la SS? 

- Els alumnes amb l'alta a SS tenen dret mentre estiguin d'alta a prestacions econòmiques per incapacitat temporal derivada de contingències professionals (inclòs accident in itinere) i naixement i cura de menor, risc durant l'embaràs o durant la lactància natural. Si les pràctiques són remunerades, a més té dret a prestacions per incapacitat temporal derivada de contingències comunes.
 


En quins casos no hi ha cotització?

 •  Quan les pràctiques externes es superen mitjançant activitats substitutòries de les pràctiques: TAD, exempció o reconeixement de pràctiques externes extracurriculars ja realitzades.

 • Alumnes que cursen estudis a distància des de fora d'Espanya i fan les pràctiques fora d'Espanya (principi lex loci laboris).

 • Alumnes estrangers que cursen estudis en universitats espanyoles en el marc de programes de mobilitat internacional com a estudiantat entrant en programes d’intercanvi d’estudis (no és el cas d’estudiantat entrant en programes de mobilitat nacional, com SICUE, als quals sí que els correspon cotitzar en la Seguretat Social i s’encarregarà l’UJI com a universitat d’acollida).

 • Alumnes espanyols que cursen les pràctiques a l’estranger en universitats estrangeres en el marc de programes de mobilitat internacional com a estudiantat ixent en programes d’intercanvi d’estudis. NOTA: no és el cas d’estudiantat ixent en programes de mobilitat nacional, com SICUE, ni d’estudiantat que realitza pràctiques a l’estranger en el programa de mobilitat internacional Erasmus + Pràctiques, als quals sí que els correspon cotitzar en la Seguretat Social (en el cas de SICUE s’encarregarà la universitat d’acollida, en el cas d’Erasmus+ Pràctiques s'encarregarà l’UJI).

 •  Article 80. Modificació del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre.

 No estaran compreses en l'àmbit d'aplicació de la DA 52 que regula les pràctiques curriculars (és a dir, no procedeix l'alta en SS) totes aquelles persones que:

- Figuren en alta en qualsevol dels règims del sistema de Seguretat Social (treballadors, funcionaris, autònoms, altres pràctiques formatives) per l'acompliment d'una altra activitat, en situació assimilada a la d'alta amb obligació de cotitzar, o durant la qual el període tinga la consideració de cotitzat a l'efecte de prestacions.

Nota: RÈGIMS DEL SISTEMA DE SEGURETAT SOCIAL

RÈGIM GENERAL (inclosos empleats de llar, agrari compte alié, toreros i artistes)
TREBALLADORS PER COMPTE PROPI O AUTÒNOMS
TREBALLADORS DE LA MAR
FUNCIONARIS PÚBLICS, CIVILS I MILITARS
ESTUDIANTS

   - Tinguen la condició de pensionistes per jubilació.

   - Tinguen reconeguda la incapacitat permanent de la Seguretat Social, tant en modalitat contributiva com no contributiva. 

   - A més, s'ha aclarit que la situació de persona assimilada a treballadora de les persones donades d'alta per este motiu, no afectarà el dret de percepció de les prestacions del Sistema de la Seguretat Social, ni donarà lloc a la modificació   del    títol pel qual estinguera dret a la prestació per assistència sanitària (excepte el cas de contingències professionals).

Nota: SITUACIONS ASSIMILADES A L'ALTA AMB OBLIGACIÓ DE COTITZAR

La situació legal de desocupació, total i subsidiat, i la d'atur involuntari una vegada esgotada la prestació contributiva o assistencial, sempre que en tal situació es mantinga la inscripció com a aturat en l'oficina d'ocupació.
La situació del treballador durant el període corresponent a vacances anuals retribuïdes que no han sigut gaudides amb anterioritat a la finalització del contracte.
El trasllat del treballador per l'empresa fora del territori nacional.
La subscripció de conveni especial en els seus diferents tipus.
Els períodes de presó patits a conseqüència dels supòsits contemplats en la Llei 46/1977, de 15-10, d'Amnistia, en els termes regulats en la Llei 18/1984, de 8 de juny.
la situació d'incapacitat temporal que subsistisca, una vegada extingit el contracte.

 

Com afecten les modificacions en el Projecte Formatiu en l’alta a la Seguretat Social?

- Cada modificació de la data d’inici i data fi i del calendari (dies concrets en què es porten a terme les pràctiques) suposa una variació de les dades que s’han de comunicar a la SS pel que NO s’admetran modificacions que afecten a eixes qüestions si no és per causa de força major degudament acreditada.
 

Pràctiques internacionals

 • Matriculació en una universitat espanyola d'una persona resident fora d'Espanya que realitza pràctiques en línia des del seu país de residència. Es qüestiona si una persona, resident fora d'Espanya, però matriculada en una Universitat espanyola, que realitza les corresponents pràctiques en línia des del seu país de residència, quedaria inclosa en el nostre sistema de Seguretat Social per aplicació de la disposició addicional cinquantena segona del TRLGG. 

- Com a regla general, la inclusió en el sistema de la Seguretat Social espanyol dels treballadors per compte d'altri -o dels assimilats a treballadors per compte d'altri, tractant-se de persones que realitzen pràctiques no remunerades- requerix la residència a Espanya. Esta residència ha de tindre la qualificació de legal, en el cas d'estrangers residents al nostre país. Si bé esta regla general admet excepcions, com és el cas de les persones treballadores desplaçades a l'estranger al servici d'empreses que operen en territori espanyol, o el dels treballadors fronterers, tals excepcions no resulten d'aplicació en el supòsit consultat.

- En conseqüència, d'acord amb la regla general recollida en l'article 7 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, els alumnes que, fins i tot estant matriculats en una universitat espanyola, residisquen a l'estranger i realitzen les seues pràctiques en línia des dels seus respectius països de residència, no complixen el requisit de residència a Espanya i, per tant, han de quedar exclosos de l'àmbit d'aplicació de la disposició addicional cinquantena segona.

 • Alumnes residents a Espanya, en situació irregular. Alumnes que no disposen de permís de treball ni de NIE.

- Les persones estrangeres que es troben a Espanya en situació irregular, no podran quedar incloses dins de l'àmbit subjectiu d'aplicació de la disposició addicional cinquantena TRLGSS, ni ser donades d'alta en el sistema per cap altra via, ja que manquen d'un requisit essencial per a això, com és la residència legal en territori nacional.

Qüestió diferent és el supòsit d'alumnes estrangers que, residint a Espanya legalment, no disposen de permís de treball o de NIE. En el primer cas, procedix assenyalar que el permís de treball no resulta exigible en el cas de la realització de pràctiques no remunerades a l'empara de la disposició addicional cinquantena segona TRLGSS, ja que l'alta en la Seguretat Social d'estos alumnes no es realitza en qualitat de treballadors sinó d'assimilats a treballadors per compte d'altri. Finalment, si l'alumne, de manera transitòria, no disposara de NIE, podrà admetre's el passaport com a document acreditatiu de la seua identitat i procedència, si bé haurà d'assumir el compromís de sol·licitar-lo, si és el cas, i aportar-lo tan prompte com dispose d'ell.