Sistema de Dades d'Investigació

SDI
Última modificació: 13/05/2016 | Font: OCIT

A través del Sistema de Dades d'Investigació la Universitat Jaume I recull la informació sobre producció científica dels seus investigadors

 1. Procediment de gestió
 2. Relació d'ítems que poden ser introduïts al sistema i documentació acreditativa
 3. Processos que en fan ús

Procediment de gestió

 1. L'investigador lliura la documentació acreditativa de cada ítem a l'administració del departament.
 2. L'administració del departament introdueix les dades al sistema i tramet la documentació acreditativa a bustia_sdi@uji.es
 3. L'OCIT valida la informació

Relació d'ítems que poden ser introduïts al sistema i documentació acreditativa

01 Publicacions periòdiques amb comitè de selecció
 • Còpia de les pàgines de la publicació on conste: els autors, la filiació dels autors a la Universitat Jaume I, si escau, el títol del treball, el títol de la revista i l’ISSN i l'any de publicació.
 • En el cas de publicació electrònica la documentació referida al punt precedent es pot substituir per la impressió de la pàgina web on apareguen les dades esmentades més el URL.
 • En cas d’existir Digital Object Identifier (DOI) i subscripció UJI a la revista que en permeta la descàrrega, només cal indicar el DOI, sense haver d’enviar cap altre document.
 • (No s’admeten en aquest apartat monogràfics de revistes que recullen aportacions a congressos, que s’han d’introduir en l’apartat 04)
02 Llibres
 • Còpia de les pàgines de la publicació on conste: els autors/editors/traductors, la filiació a la Universitat Jaume I, si escau, el títol del llibre, l’editorial, el lloc d’edició, l’ISBN i l'any de publicació.

03 Capítols de llibre
 • Còpia de les pàgines de la publicació on conste: els autors, la filiació a la Universitat Jaume I si escau, el títol del llibre, el títol del capítol, l’editoral, el lloc d’edició, l’ISBN i l'any de publicació.
 • (No s’admeten en aquest apartat llibres que recullen aportacions a congressos, que s’han d’introduir en l’apartat 04)
04 Ponència a congressos
 • Documentació acreditativa de la celebració del congrés on conste: nom, data d’inici, lloc de celebració i comitè científic.
 • En cas de ponències invitades còpia de la carta d'invitació.

 • En cas de ponències i comunicacions publicades el llibre amb ISBN:
 • Còpia de les pàgines de la publicació on conste: els autors, la filiació dels autors a la Universitat Jaume I, si escau, el nom del congrés, el títol de la ponència o comunicació, l’ISBN, l’editorial, el lloc d’edició i l'any de publicació.

 • En cas de ponències i comunicacions publicades en revistes amb ISSN:
 • Còpia de les pàgines de la publicació on conste: els autors, la filiació dels autors a la Universitat Jaume I, si escau, el nom del congrés, el títol de la ponència o comunicació, el nom de la revista i l’ISSN i l'any de publicació.

 • En cas de ponències i comunicacions no publicades en llibre amb ISBN o revista amb ISSN:
 • Certificat de participació on conste: els autors, el nom del congrés, el títol de la ponència o comunicació.

 • Quan una ponència ja introduïda al SDI siga publicada, només cal aportar la documentació justificativa de la publicació, indicant la referència anterior que s’ha d’actualitzar
05 Patents externes
 • Còpia del títol de patent.
 • Si la patent està en explotació, còpia del títol de patent i certificat de l'empresa explotadora on es farà constar la data de posada en marxa de l'explotació.
 • Si la patent està llicenciada, còpia del títol de patent i certificat de l'empresa titular on es farà constar la signatura d'un acord de llicència amb referència a la data de signatura.
06 Accions d'investigació externes
 • Certificat de l'entitat finançadora o executora on es faça constar: el títol del projecte, la institució beneficiària, l'entitat finançadora, l'investigador principal, el programa al qual s'adscriu (si escau), la referència, la data d'inici i la data de finalització.
07 Direcció tesis en altres institucions acadèmiques
 • Certificat de la institució acadèmica on s'ha llegit la tesi amb indicació de: el nom de l'autor, el nom del director o codirectors, la data de lectura i la qualificació obtinguda i, si escau, el caràcter internacional de la tesi.

09 Participació en programes de doctorat externs
 • Certificat del director del programa de doctorat o de la universitat organitzadora on es faça constar: el títol del programa de doctorat, la data d'inici i de finalització de la col·laboració i el nombre de crèdits impartits.
 • (La participació com a professorat de màster només s’accepta si es justifica que el màster forma part indissoluble del doctorat)
10 Conferències invitades en altres centres d'investigació
 • Certificat del centre d'investigació on conste el títol de la conferència i la data d'impartició.
11 Comitès de congressos
 • Còpia del nomenament com a membre del comitè científic o organitzador del congrés on conste el nom del congrés, el caràcter nacional o internacional d'aquest, data d’inici i lloc de celebració.

12 Referee de publicacions periòdiques de caràcter científic
 • Document acreditatiu de l’actuació com a referee on conste: el nom de la revista, any d’avaluació i els treballs avaluats.
 • (Només cal aportar una actuació per revista i any)
13 Exposicions d'art
 • Certificat de l'entitat organitzadora on conste: el lloc de realització, la data d'inici i el caràcter individual o col·lectiu.
 • En el cas d'exposicions comissariades, el certificat l'ha d'emetre el comissari fent esment a les obres seleccionades de l'autor.
14 Obres musicals registrades amb estrena pública
 • Documentació acreditativa del registre i documentació justificativa de l'estrena, on conste la data i el lloc.
16 Estades d'investigadors invitats per a les quals l'UJI no ha obtingut finançament

(No es registraran estades inferiors a 1 mes)

 • Certificat de la seua activitat investigadora a l’UJI per part del director o la directora de la unitat responsable de la investigació desenvolupada (vegeu Programa del Personal Acadèmic Visitant)


Processos que en fan ús

 • Elaboració de memòries i informes sobre l'activitat investigadora de la Universitat Jaume I i dels seus Departaments, segons estableix l'article 137 punt d) dels Estatuts de la Universitat Jaume I.

 • Aplicació del barem per al repartiment entre els departaments i instituts dels pressupostos d'investigació de la Universitat Jaume I

 • Aplicació del barem per al càlcul d'incentius a la qualitat del professorat i el reconeixement de la tasca del PDI a temps complet de la Universitat Jaume I

 • Establiment de polítiques d'I+D i presa de decisions pels òrgans de govern de la Universitat Jaume I.

 • Curriculum Vitae Normalitzat (CVN)

 • Qualsevol altre ús que puga considerar-se adient per a la millora de la investigació i de la seua gestió.

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16