investigacio detall investigacio

El Tribut i els seus Procediments

Coordinació:

Dep. de Dret Públic

Nombre de doctors: 4

Àrees d'aplicació:

Les activitats investigadores s’han desenvolupat en el marc de projectes d’investigació competitius i en contractes amb entitats públiques i privades per a elaborar informes o dictàmens, a més d’accions d’aprofundiment en les línies d’investigació del grup. Els resultats de les investigacions a instància de part pertanyen a les entitats sol·licitants, mentre que el resultat de les publicades consten a la relació de publicacions dels distints membres del grup. A més, compta amb un curs d’expert o experta en Fiscalitat Pràctica, que s’imparteix a l’UJI, i un màster interuniversitari amb la Universitat de València que codirigeix el coordinador del grup, el màster Financer i Tributari-Assessoria Fiscal. El coordinador del grup ha format part de la comissió per a l’estudi de la reforma tributària, com a grup de treball adscrit a la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic (DOGV de 7/04/2016) i des de juliol de 2019 és el director de la Revista Española de Derecho Financiero (Civitas).