Exempcions i bonificacions de taxes Estudis de Màster Universitari

16/11/2020 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

En el moment d'efectuar la matrícula telemàticament aquesta té la consideració de matrícula ordinària.

Les exempcions i bonificacions del pagament dels preus públics per matrícula són les que s'especifiquen a continuació.

Cal justificar documentalment qualsevol de les exempcions i bonificacions sol·licitades en el termini establit a aquest efecte. Així mateix, aquesta documentació haurà d'estar en vigor.

 • Beca: l'estudiantat està exempt del pagament de les taxes corresponents als crèdits matriculats per primera matrícula.
   
 • Família nombrosa o Monoparental general: l'estudiantat ha de pagar el 50% de les taxes corresponents als crèdits matriculats i de les taxes administratives.
   
 • Família nombrosa o Monoparental especial: l'estudiantat està exempt del pagament de les taxes corresponents als crèdits matriculats i de les taxes administratives.
   
 • Família nombrosa de països estrangers: l'estudiantat està exempt del pagament de les taxes corresponents, de conformitat amb la normativa vigent.
   
 • Persones amb discapacitat o assimilats: les persones afectades per una discapacitat igual o superior al 33% estan exemptes del pagament de les taxes corresponents als crèdits matriculats i de les taxes administratives.
   
 • Víctimes de bandes armades i elements terroristes: L'estudiantat està exempt del pagament de les taxes corresponents als crèdits matriculats i de les taxes administratives. També poden sol·licitar l'ajuda els seus cònjuges no separats legalment i els fills.
   
 • Víctimes d'actes de violència sobre la dona. L'estudiantat està exempt de pagar les taxes corresponents als crèdits matriculats i de les taxes administratives. També poden sol·licitar l'ajuda els fills i filles al seu càrrec menors de 25 anys, de conformitat amb la normativa vigent.
   
 • Persones que hagen estat sotmeses al sistema de protecció de menors o al sistema judicial de reeducació en algun període dels tres anys anteriors a la majoria d'edat. L'estudiantat està exempt de pagar les taxes corresponents als crèdits matriculats i de les taxes administratives. 
   
 • Persones que estiguen en situació d'exclusió sòcial i aquesta s'acredite per l'òrgan competent en matèria de benestar social de l'ajuntament de residència. L'estudiantat està exempt de pagar les taxes corresponents als crèdits matriculats i de les taxes administratives.
   
 • Els beneficiaris de la prestació de l'ingrés mínim vital als quals se'ls reconega aquesta condició entre els mesos de juny i desembre de 2020 estaran exempts del pagament dels preus públics per serveis acadèmics universitaris per a la realització d'estudis conduents a l'obtenció de títols de caràcter oficial durant el curs 2020-2021.
   
 • L’obtenció de matrícula d’honor en una o en diverses assignatures corresponents a uns mateixos estudis de màster dóna lloc, en el curs immediatament posterior, a una bonificació en la matrícula equivalent a l’import del nombre de crèdits d’aquestes assignatures. Aquesta bonificació s’aplicarà sobre l’import del crèdit per primera matrícula.
   
 • Quan s’haja de realitzar per segona vegada la matrícula del treball de final de màster, s’aplicarà la tarifa per crèdit de primera matrícula, el segon any i per una sola vegada, sempre que l’estudiantat no haja presentat el treball de final de màster.
Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Estudis i Formació Permanent