Tractaments institucionals de dades de caràcter personal amb finalitats de gestió i docència

Última modificació: 18/09/2017 | Font: SG

La següent taula inclou la relació de fitxers que han sigut creats per la Universitat Jaume I amb la finalitat institucional de gestió o de docència. El propòsit concret de les dades, els mitjans de tractament, les possibles comunicacions a tercers o encàrrecs de tractament són determinats en cada moment pel responsable intern corresponent, el qual assoleix les obligacions següents:

 • Assegurar la utilització de les dades personals segons les finalitats per a les quals van ser recollides.
 • Garantir la seguretat de les dades de caràcter personal, d'acord amb el que s'establisca a la normativa vigent, i executar les mesures necessàries d’índole tècnica i organitzativa corresponents.
 • Garantir als afectats el dret d’accés a les seues dades i també els altres que la llei els reserva i informar a la Secretaria General de les sol·licituds que reba per tal que aquesta puga adoptar la resolució que corresponga.
 • Obtindre, en els casos en els quals es preveja la necessitat de comunicar dades personals a tercers, les autoritzacions oportunes de la Secretaria General, a través del mecanisme intern establert, i tramitar els contractes d'encàrrec de tractament per part de tercers regulats en l'article 12 de la LOPD.
 • Col·laborar en les tasques d'auditoria i aplicar les mesures correctores que li siguen notificades.

 

FITXERS INSCRITS EN EL REGISTRE GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES DE L'AEPD:

 

 • Accés a la Universitat

  Gestió de l'accés a la Universitat.

 • Alumni SAUJI

  Gestió de programes desenvolupats conjuntament per la Societat d'Amics i Antics Alumnes de la Universitat Jaume I (SAUJI). Enviament d'informació acadèmica i d'activitats culturals de la universitat. Gestió de l'accés a serveis de la universitat. Accions de millora professional. Cobrament de quotes. Organització de trobades d'antics alumnes. Elaboració d'estadístiques i informes tècnics

 • Antic Alumnat

  Gestió i fidelització de l'antic alumnat de la universitat (programa Alumni SAUJI i altres desenvolupats conjuntament amb SAUJI). Enviament d'informació acadèmica i d'activitats culturals de la universitat. Inserció laboral i millora professional. Elaboració d'estadístiques i informes tècnics. Actes de graduació i trobades d'antics alumnes.

 • Atenció a la diversitat

  Orientació i suport acadèmic a persones amb discapacitat o necessitats educatives especials.

 • Cens Electoral

  Gestió del cens electoral de la Universitat Jaume I.

 • Càlcul de la petjada de carboni

  Identificació dels vehicles que circulen pel campus universitari amb la finalitat de calcular la petjada de carboni de cada vehicle i determinar el seu impacte ambiental dins del marc del projecte Living Labs en el qual participa la Universitat Jaume I.

 • Control d'acces a instalacions

  Control d'accés a instal·lacions de la Universitat amb accés restringit en funció del perfil de l'usuari (laboratoris, aules, despatxos, instal·lacions esportives...). Seguiment de l'ús de les instal·lacions per part dels usuaris i control del compliment de l'horari laboral per part del personal de la Universitat que ho utilitza.

 • Coordinació secundaria i innovació educativa

  Gestió de les activitats d'innovació educativa i relació amb els estudiants d'educació secundària per al desenvolupament d'activitats acadèmiques, culturals, científiques o de promoció de la imatge de la universitat

 • Curs olimpiada física COF

  Establir relació amb futurs estudiants de Ciències Experimentals i preparar la fase local de l'Olimpíada de Física

 • Escola d'Estiu

  – Organització de les activitats de l'Escola d'Estiu. – Gestió administrativa i econòmica de les activitats. – Planificació de l'alimentació. – Resposta front a emergències.

 • Estils de vida i salut

  Diagnòstic dels hàbits de salut dels estudiants universitaris amb la finalitat de establir accions de millora-Programa UJI-Habitat saludable

 • Externs

  Gestió de l'ús dels serveis universitaris per part de terceres persones.

 • Futurs estudiants

  Difusió de l'oferta formativa i cultural de la Universitat.

 • Gestió Acadèmica

  Gestió administrativa de l'expedient acadèmic de l'estudiantado de la UJI. Ús acadèmic de les dades de l'estudiantat, control d'assistència a classes, d'accés a instal·lacions, d'accés a recursos electrònics en línia, seguiment de qualificacions, comunicació amb l'estudiantat, gestió de les pràctiques i elaboració d'estudis i estadístiques.

 • Google Apps for Education

  Gestió de les dades explotades a través de la plataforma Google Apps for Education de la qual són usuaris els membres de la comunitat universitària

 • Gravació d'actes acadèmics

  Gravació d'intervencions en jornades, congressos i d'actes institucionals, acadèmics, científics, culturals o esportius

 • Grabació de Reunions

  Gravacions de les reunions d'òrgans col·legiats, comissions o grups de treball de la Universitat Jaume I.

 • Guia d'experts

  Oferir una guia d'accés públic perquè els mitjans de comunicació puguen identificar ràpidament a experts en una determinada matèria

 • Investigació

  Investigadora. Procediments administratius. Ensenyament universitari. Transferència de sol·licituds de beques al Ministeri d'Educació, Cultura i Esports i al Ministeri de Ciència i Tecnologia. Transferència de sol·licituds de beques a la Generalitat Valenciana. Notificació als sol·licitants de la denegació o concessió de la beca.

 • Logs

  Gestió i control de l'accés, ús i seguretat dels sistemes i serveis electrònics de la Universitat Jaume I. Acreditació de l'ús d'aplicacions de gestió, navegació per xarxes i de lliurament de missatges al personal laboral o funcionari de la Universitat a través del compte corporatiu de la Universitat. Acreditació de l'accés als sistemes de docència per part de l'estudiantado. Elaboració d'estadístiques i informes tècnics.

 • Mooc

  Gestió dels usuaris dels cursos en línia oberts i massius (MOOC), control d'accés a recursos electrònics en línia, seguiment de qualificacions, comunicació amb l'estudiantat.

 • Office 365

  Gestió de les dades explotades a través de la plataforma Microsoft Office 365 de la qual són usuaris els membres de la comunitat universitària

 • Orientació i Inserció Professional

  Orientació i promoció de la inserció laboral dels estudiants i titulats de la Universitat Jaume I. Intermediació laboral i gestió de l'agència de col·locació constituïda en la universitat a l'empara del que es disposa en el Reial decret 1796/2010, de 30 de desembre, pel qual es regulen les agències de col·locació. Recerca, anàlisi i estudi de la inserció laboral dels estudiants i titulats de la Universitat Jaume I.

 • Practica a l'UJI

  Registre dels alumnes d'ensenyament secundari que s'adscriuen al programa "Practica en la UJI" per a la gestió, desenvolupament i organització de les activitats d'aquest programa

 • Personal

  Gestió administrativa i econòmica del personal funcionari i laboral de la Universitat Jaume I. Difusió d'informació rellevant en matèria laboral, formativa o sindical. Control horari del personal. Elaboració d'informes, estadístiques i indicadors en matèria laboral.

 • Sod

  Gestió del sistema de préstec interbibliotecari

 • Servei sanitari

  Història clínica, seguiment i gestió de l'atenció a membres de la comunitat universitària per part del servei sanitari de la Universitat Jaume I.

 • Tercers

  Gestió administrativa i econòmica de les relacions amb terceres persones amb les quals s'efectuen transaccions econòmiques derivades de l'activitat de la Universitat.

 • Videovigilància

  Controlar l'accés a dependències que, per les seues característiques, es consideren susceptibles de ser especialment protegides

 • Voluntariat

  Gestió de les activitats de voluntariat desenvolupades per la Universitat Jaume I.

 • Voluntariat Lingüístic

  Contactar amb els voluntaris per a conformar les parelles lingüístiques i altres activitats pròpies del Voluntariat Lingüístic

 • VOX UJI

  Distribució de la publicació periòdica Vox-UJI

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16