Principis bàsics de la protecció de dades de caràcter personal

Última modificació: 18/09/2017 | Font: SCP
  1. Política general de protecció de dades
  2. Ús i finalitats de les dades de caràcter personal
  3. Comunicació de dades
  4. Fitxers i tractaments de la Universitat Jaume I
  5. Responsables dels arxius
  6. Drets dels afectats
  7. Normativa reguladora de la protecció de les dades de caràcter personal

1. Política general de protecció de dades

La Universitat Jaume I té com a preocupació fonamental garantir la privacitat de les dades de caràcter personal dels membres de la seua comunitat i, en general, de tots els usuaris dels sistemes d'informació de la institució, i amb aqueixa finalitat s'han adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a protegir-les.

Les dades personals recollides, ja siga per mitjans telemàtics o per qualsevol altre, no s'utilitzaran per a cap altra finalitat que no siga la relacionada amb les activitats que la universitat porta a terme.

 

2. Ús i finalitats de les dades de caràcter personal

Les dades personals recollides per la Universitat Jaume I s'incorporen al fitxers o tractaments sota la seua responsabilitat i seran utilitzades per les finalitats pròpies de la Universitat Jaume I, difusió d'informació institucional i d'informació destinada a la formació i a la inserció laboral i professional dels membres de la comunitat universitària.

La Universitat també compta amb fitxers amb dades personals que tenen com a finalitat la realització d'estudis i investigacions científiques.

3. Comunicacions de dades

Tret d'aquells casos previstos per la llei, d'acord amb l'article 11.2 LOPD, no es fa cap comunicació de dades a tercers diferents de l'afectat sense el seu consentiment.

4. Tractaments de la Universitat Jaume I

Els fitxers amb dades de caràcter personal que són responsabilitat de la Universitat Jaume I es creen per resolució del Rector. Són fitxers de naturalesa pública i en la resolució es determina quin òrgan, unitat, grup d'investigació o persona física exercirà la responsabilitat interna del tractament, així com el nivell de les mesures de seguretat que cal aplicar a les dades.

5. Responsables dels fitxers

El responsable dels fitxers amb dades de caràcter personal és la Universitat Jaume I i, per resolució del Rector de 30 de gener de 2014, eixa responsabilitat l'exercirà la Secretaria General de la Universitat.

Els caps de cada servei o unitat que, per al compliment de les seues tasques administratives, necessiten tractar dades de caràcter personal, seran responsables interns dels arxius en l'àmbit de la seua funció i hauran de vetllar perquè el tractament s'ajuste en tot moment a allò previst en la llei així com assegurar-se de l'establiment i compliment de les disposicions de seguretat adients.

En el cas dels fitxers sota la responsabilitat de grups d'investigació, la responsabilitat interna l'exercirà l'investigador principal o persona a qui es designe en la resolució de creació del mateix.

Els responsables interns retran comptes a la Secretaria General, com a responsable dels fitxers de la Universitat, i seran els òrgans als quals hauran d'adreçar-se les persones interessades per exercir els drets d'accés, rectificació, oposició o cancel·lació. Els responsables interns dels fitxers o tractaments són determinats pel Rector en les disposicions de creació o modificació de cadascun d'ells.

6. Drets dels afectats

Qualsevol persona té dret a obtindre confirmació sobre si la Universitat està tractant dades personals que li concerneixen, o una resposta negativa en cas contrari.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seues dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seua supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguen necessaris per als fins per als quals van ser recollides.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades, en aquests casos únicament seran conservades per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seua situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seues dades. En aquests casos, la Universitat deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims, imperiosos, o per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

7. Normativa reguladora de la protecció de les dades de caràcter personal

Informació proporcionada per: Secretaria General
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16