Presentació del Consell Social

06/04/2022 | Consell Social
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La Universitat pertany a la societat i té, en aquesta, el seu origen i el seu fi, per la qual cosa ambdues han d'estar unides, en una permanent interacció, a través del Consell Social.

El Consell Social de la Universitat Jaume I és el màxim òrgan de representació de la societat a la Universitat Jaume I, i exerceix les funcions que atribueixen al Consell Social de la Universitat la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, reformada per Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril, d'universitats i la Llei 2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, de consells socials de les universitats públiques valencianes.

El Consell Social està concebut perquè, mitjançant la participació social en la Universitat, aquesta tinga present la problemàtica real de la societat castellonenca, en la que està inserida en el desenvolupament de la seua alta missió docent i investigadora. I, al seu torn, perquè la societat castellonenca conega les necessitats de la seua universitat i de les potencialitats de desenvolupament i progrés que aquesta li ofereix.

D'aquest permanent i recíproc coneixement s'ha de derivar tant l'evidència, per part de la societat, que han d'aprovar-se a la Universitat els recursos precisos per al millor desenvolupament de la vida acadèmica i investigadora, com la canalització de la tasca universitària cap a la recerca de solucions per als problemes de la societat, i la utilització de tots els èxits que es deriven de l'activitat universitària, en benefici de tots.

Les tasques que el Consell Social té encomanades són: l'aprovació del pressupost general, així com la Programació Plurianual d'Inversions, la supervisió de les activitats de caràcter econòmic i del rendiment dels serveis de la Universitat, i tota la promoció en col·laboració de la societat en el finançament de la Universitat.

Per a la composició i organització, el Consell es regeix per la Llei 2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, de consells socials de les universitats públiques valencianes.

Està compost per:

El president, que és nomenat per decret del Consell de la Generalitat Valenciana.

El secretari, que és nomenat per ordre de la persona que ostente la titularitat de la conselleria competent en matèria d'universitats, a proposta del president.

La representació del Consell de Govern de la UJI al Consell Social està integrada per sis membres, dels quals són nats el rector, el secretari general i el gerent; els altres tres els elegeix el Consell, d'entre els seus membres, i nomenats per ordre de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport.

La representació dels interessos socials de la Comunitat Valenciana, nomenats per ordre de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, la formen els vocals designats entre personalitats de la vida cultural, professional, econòmica, laboral i social, de la manera següent:

  1. Dos designats per les Corts Valencianes.
  2. Tres designats per la persona que detén la titularitat de la Conselleria competent en matèria d'universitats.
  3. Un designat pel membre del Consell de la Generalitat competent en matèria d'investigació, desenvolupament i innovació tecnològica.
  4. Un designat per l'ajuntament en el terme municipal del qual es trobe ubicada la seu de la universitat.
  5. Un designat per la diputació provincial de la província on hi ha la universitat.
  6. Tres designats per les organitzacions sindicals més representatives en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
  7. Tres designats per les organitzacions empresarials més representatives a la Comunitat Valenciana.
  8. Un designat pel Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana.
  9. Un designat pels col·legis professionals de la Comunitat Valenciana, a través de l'organització intercol·legial que congregue el nombre més gran de col·legis professionals de la província on hi ha la universitat.
  10. Dos designats pel president del Consell Social d'entre membres que pertanyen a entitats legalment constituïdes, que representen els interessos professionals, econòmics, financers, culturals, educatius, artístics, científics, tècnics o d'antics estudiants.

[Composició del Consell Social]

Informació proporcionada per: Consell Social