Acció 14. Millorar les condicions laborals del personal investigador contractat

25/03/2024 | OPAQ
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

A14.1 Millorar les condicions laborals del personal investigador en el marc del conveni col·lectiu del personal laboral que promou l’administració autonòmica.

S'ha creat una tercera classificació professional en la Universitat, el Personal Investigador (PI). Aquesta nova classificació permet diferenciar entre investigadors amb responsabilitats docents i investigadors amb responsabilitats exclusives d'investigació. Aquesta nova classificació de personal inclou investigadors finançats per projectes d'investigació, ajudes competitives o finançats per convocatòries autofinançades de l'UJI i tècnics de suport a la investigació.

Aquesta iniciativa millora la contractació i les condicions de treball i permet resoldre diversos problemes tècnics en els procediments de contractació com ara: ser elegibles per a contractes indefinits després de les condicions establides en la reforma laboral. A més, els membres d'aquest col·lectiu podrien postular-se per a cobrir llocs de treball a temps parcial amb responsabilitats exclusivament docents. 

S'ha ficat en marxa el Reglament per a la contractació de personal investigador i personal tècnic o gestor de suport en tasques d’investigació i innovació de la Universitat Jaume I de Castelló que es va aprovar en el Consell de Govern celebrat el 30/03/2023.

El III Conveni col·lectiu del personal laboral de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana, que actualment s'ha signat per sindicats i universitats i que està pendent de publicació, recull tots aquests aspectes.

En una subacció diferent, s'han revisat i oficialitzat les convocatòries de contractes predoctorals i postdoctorals del Pla de Promoció de la Investigació per a complir amb els principis de la Carta i el Codi. 

A14.2 Millorar les condicions laborals del personal investigador amb la promoció d’actuacions específiques de riscos psicosocials dirigides al personal investigador de les categories R1 i R2.

El 16 de desembre de 2021 la Rectora informa en el Consell de Govern de l'elaboració d'un Pla de treball i atenció a la salut mental de joves investigadors amb l'objectiu de millorar el seu benestar emocional i facilitar la prevenció de problemàtiques de salut mental. Es proposen diverses línies d'actuació, entre altres, l'anàlisi de la salut mental del col·lectiu del personal investigador de l'UJI.

Notícia: https://ujiapps.uji.es/ade/rest/storage/dvtri3uq4dxudecgwtdwzsvdqpz7s9hd?url=/com/revista/base/2021/12/17/noticiesuji/16j/1217j16.pdf

El Pla parteix del treball coordinat entre el Vicerectorat d'Estudiantat i Compromís Social amb l'Escola de Doctorat i l'equip d'investigació de Psicologia de la Salut i el programa UJI Hàbitat Saludable i implica altres vicerectorats i serveis de la Universitat.

El resultat d'aquest pla de treball queda arreplegat en el següent protocol:

A14.3 Millorar les condicions laborals del personal investigador amb la promoció de mesures de protecció en matèria de conciliació familiar i laboral per al personal investigador que no perjudiquen aquelles persones que hagen de cuidar descendents o ascendents, donantlos facilitats per a poder conciliar la vida acadèmica i la familiar.

En matèria de conciliació familiar i laboral, a més de les recollides en la normativa vigent, la Universitat té algunes mesures implantades dirigides a facilitar la conciliació (flexibilitat, teletreball, permisos i excedències, entre altres). Es pot consultar el Calendari laboral del personal d'administració i Serveis.

Així mateix, el consell de govern en la seua reunió de data 28 de novembre de 2022, va aprovar el Reglament sobre llicències i permisos del Personal Docent i Investigador de la Universitat Jaume I de Castelló .

La pàgina web de transparència i la de Recursos Humans són els canals informatius per a donar-les a conèixer. 

A14.4 Millorar les condicions laborals del personal investigador amb la promoció de mesures de teletreball.

L'UJI també ha implementat una nova regulació del teletreball. Els investigadors amb o sense responsabilitat docent podran teletreballar en els casos que contempla la normativa: https://www.uji.es/upo/rest/contenido/913562240/raw?idioma=ca

A14.5 Millorar les condicions laborals del personal investigador de la categoria R1 amb l’increment de la seua durada fins al màxim permès de quatre anys segons l’Estatut del Personal Investigador en Formació en la convocatòria del Pla de Promoció de la Investigació.

En les convocatòries d'ajudes predoctorals per a la formació del personal investigador del Pla de Formació de la Investigació s'ha ampliat a 4 anys la duració del contracte, el màxim permès.

A14.6 Revisar les convocatòries de contractes predoctorals i postdoctorals del Pla de Promoció de la Investigació per a ajustar-les al compliment dels principis de la Carta i el Codi.

S'han revisat les convocatòries per a la contractació d'investigadors per a adaptar-les als principis de la Carta i el Codi, fins que el protocol definitiu OTM-R i el reglament per a la contractació del personal investigador puga aprovar-se i implementar-se oficialment.

A14.7 Enfortir els procediments de control sobre salut laboral en els laboratoris d’investigació.

El personal investigador, quan inicia les seues activitats investigadores o projectes, indica les condicions preventives en les quals les realitzarà en els laboratoris d'investigació a través del qüestionari de Procediments de seguretat i salut laboral en els laboratoris.

  • Procediment de seguretat i salut en els laboratoris - Qüestionari

Des de l'Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental (OPGM), conjuntament amb el personal investigador, es realitza una avaluació de riscos laborals per a adaptar les necessitats del projecte o activitat als procediments de protecció i control de la salut laboral en els laboratoris, que són avaluades pel personal de l'OPGM.