Acció 12. Desenvolupar i implementar un reglament per al personal investigador i el personal tècnic de suport a la investigació

28/09/2023 | OPAQ
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

A12.1 Crear un grup de treball amb personal apropiat per a elaborar el reglament.

El 20 de desembre de 2021 es reuneix per primera vegada el grup de treball OTM-R, que presideix el Vicerector d'Investigació i Transferència. El grup està format per 18 persones, a més de la presidència: el vicerectorat de Professorat, dos vicerectorats adjunts, el de Planificació i Qualitat i el de Revisió Normativa i Simplificació, la Vicegerència, els caps del Servei de Recursos Humans i l'Oficina per a la Cooperació en Investigació i Desenvolupament Tecnològic, personal tècnic d'aquests serveis i 4 representants del personal investigador, amb representació dels instituts d'investigació i de tots els centres de la Universitat.

A12.2 Elaborar el reglament amb la participació dels diferents membres de la comunitat universitària.

El grup OTM-R ha treballat en la “Normativa per a la contractació de personal investigador i personal tècnic o directiu de suport a la investigació en la Universitat Jaume I de Castelló”.

A causa dels canvis reguladors nacionals actuals pendents de la modificació de la Llei de la Ciència, la versió final del document s'ha retardat fins que s'adapten als últims canvis legals.

El procediment inclou les modalitats contractuals existents, el règim fiscal, el procediment de selecció, les característiques del comitè de selecció, el procés de contractació i els drets i obligacions de les parts intervinents.

No obstant això, s'han revisat les convocatòries per a la contractació de personal investigador per a adaptar-les als principis de la Carta i el Codi, fins que el protocol definitiu OTM-R puga aprovar-se i implementar-se oficialment.

A12.3 Aprovar el reglament d’acord amb els drets i obligacions recollits en el conveni laboral per al personal de les universitats públiques valencianes, promogut per l’administració autonòmica, Generalitat Valenciana.

Reglament per a la contractació de personal investigador i personal tècnic o gestor de suport en tasques d'investigació i innovació de la Universitat Jaume I de Castelló, s'ha redactat d'acord amb la normativa vigent. 

A12.4 El reglament ha de recollir, entre altres coses, el procediment de contractació, les condicions laborals, els drets d’aquest col·lectiu, la seua representació en els òrgans de decisió i es contemple la seua participació en activitats de formació.

El grup OTM-R ha treballat en la “Normativa per a la contractació de personal investigador i personal tècnic o directiu de suport a la investigació en la Universitat Jaume I de Castelló”.

El reglament esmentat en la subacció anterior, inclou les modalitats contractuals existents, el règim retributiu, el procediment de selecció, les característiques del comité de selecció, el procés de contractació i els drets i obligacions de les parts intervinents.

Veure: Normativa de contractació