Acció 1. Incrementar el coneixement del personal investigador sobre els principis de la Carta Europea i la seua aplicació en la pràctica investigadora quotidiana

18/06/2024 | OPAQ
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

 

A1.1 Incloure la pàgina web sobre l’Estratègia HRS4R de la Universitat Jaume I en lloc molt visible i vinculat al Portal d’Investigació.

Al desembre de 2018 la rectora, Eva Alcón, va enviar una carta a la Comissió Europea signant l’adhesió de la Universitat Jaume I a la Carta Europea del Personal Investigador i el Codi de Conducta per a la seua contractació. Així s’iniciava un procés de diagnòstic de les pràctiques en la contractació i carrera professional del personal investigador de la Jaume I que es va materialitzar en l’elaboració d’un Pla d’Acció, amb una proposta de millora i apropament de les nostres pràctiques als quaranta principis de la Carta. Aquesta proposta va rebre el suport de la Comissió Europea a l’agost de 2020 amb la concessió a la Universitat del Segell d’Excel·lència en la Contractació de Recursos Humans.

Des d’aquella data s’ha continuat treballant en la implementació del Pla d’Acció i en la seua divulgació entre la comunitat universitària, entre altres, a través de la pàgina web i la posada en funcionament dels grups de treball previstos per al seu desenvolupament: Ètica, Contractació, Formació, Transferència i Comunicació.

L’objectiu era implementar amb èxit les accions de millora contingudes en el Pla d’Acció en la seua primera fase fins a l’auditoria intermèdia de la Comissió Europea a l’agost de 2022.

Enllaç a web:  https://www.uji.es/investigacio/hrs4r/

Enllaç a vídeo: http://www.svideo.uji.es/svideo_flash/mpeg4/Reunio-FCS-HRS4.mp4

A1.2 Difondre els principis de la Carta i les seues implicacions entre els centres, departaments, instituts i grups d’investigació, amb reunions periòdiques.

En aquest marc, els dies 28 i 30 d’abril de 2021 es van realitzar les sessions de presentació als investigadors i investigadores de la Universitat Jaume I de la Carta Europea del Personal Investigador i el Codi de Conducta per a la seua contractació i del nivell de consecució del Pla d’Acció de l’UJI. Van ser quatre sessions presidides per Jesús Lancis, vicerector d’Investigació i Transferència, i presentades per Iván Barreda, vicerector adjunt de Planificació i Qualitat, en les quals van participat representants del 40 % dels grups de recerca de l’UJI, a més dels responsables dels centres, direccions de departament i de centre.

Una de les sessions va ser gravada i posada a disposició del personal investigador mitjançant la pàgina web, per a les persones que no van poder assistir a les reunions en viu.

Enllaç a vídeo: http://www.svideo.uji.es/svideo_flash/mpeg4/Reunio-FCS-HRS4.mp4

A1.3 Incloure els principis de la Carta en els cursos de formació en competències i habilitats investigadores, així com en la jornada de benvinguda de l’Escola de Doctorat.

Jornada de Benvinguda de l'Escola de doctorat

A1.4 Implicar el personal dels serveis rellevants en la implantació de la Carta, amb reunions informatives i/o cursos de formació.

S'ofereixen sessions al personal d'administració i serveis de l'UJI, així per exemple, el 9 de juliol de 2021, es va celebrar una reunió amb el personal de l'Oficina de Cooperació en Investigació i Desenvolupament Tecnològic (OCIT) i el 22 de setembre amb el personal de Recursos Humans.

En l'últim trimestre de 2022 es va planificar un curs de formació sobre la Carta Europea del Personal Investigador i la implementació del Pla d'Acció per al personal tècnic de gestió i d'administració i serveis de l'UJI, especialment per a aquells serveis amb majors implicacions en la implantació de les accions. Així mateix, en juny de 2024, des de Formació del PTGAS s'ha convocat un nou curs de formació, dirigit al personal tècnic del Servei de Recursos Humans, OCIT, Escola de Doctorat, Biblioteca i Servei de Gestió Econòmica, impartit per Iván José Barreda Tarrazona i que es realitzarà al mes de setembre de 2024.
El nou pla de formació en l’activitat investigadora, que inclou formació en competències dels investigadors, com la Ciència en obert o els Plans de Gestió de dades, entre altres. En aquest pla es realitzarà l’oferta d’un curs sobre els principis de la carta i es vincularà a la formació del PTGAS.

Periòdicament, els comitès directiu y tècnic es reuneixen per a revisar la implantació de la carta y el seu desplegament. Així, per exemple, el passat 4 de setembre de 2023, es van reunir tots dos comitès per a fer un seguiment del Pla d'acció com es pot evidenciar en la següent notícia publicada en la web de la Universitat:

- L'UJI continua el treball per a consolidar el segell europeu d'excel·lència en la contractació d'investigadors