Comissió d'Ètica i Responsabilitat Social Universitària

19/09/2018 | RSU
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El Claustre de la Universitat Jaume I va aprovar amb data de 10 de setembre de 2018 la següent composició de la Comissió d’Ètica i Responsabilitat Social Universitària (CERSU):

  • Estarà presidida pel rector/a o persona en qui delegue.
  • Assumirà la secretaria la secretària general.
  • Dos membres del PDI, elegits de forma paritària dins del mateix col·lectiu.
  • Dos membres del PAS, elegits de forma paritària dins del mateix col·lectiu.
  • Dos membres de l’estudiantat, elegits de forma paritària dins del mateix col·lectiu.
  • Direccions o presidències dels òrgans relacionats, com la Sindicatura de Greuges, la Unitat d'Igualtat i la Comissió Deontològica.

Quant a les competències d'aquesta comissió, el Claustre ha establert que tindrà un paper de supervisió i assessorament en temes relacionats amb el comportament ètic de la Universitat Jaume I i que revisarà la Memòria de Responsabilitat Social Universitària, que a partir d'ara s'incorporarà a la Memòria Acadèmica del curs.

Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Estudiantat i Compromís Social