Serveis del LARP

14/02/2022 | IUPA
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El LARP realitza estudis en compliment amb les Bones Pràctiques de Laboratori (BPL) en l'àmbit dels productes fitosanitaris i biocides. Aquests estudis són contractats per promotors nacionals i internacionals l'objectiu final dels quals és l'autorització d'aquests productes o la inclusió de les seues substàncies actives en la llista comunitària de substàncies autoritzades. En el laboratori es realitzen les fases analítiques dels estudis de residus utilitzant metodologia analítica moderna basada, principalment, en l'ús de tècniques cromatogràfiques acoblades a espectrometria de masses. Addicionalment, el LARP compta amb personal format per a la gestió completa d'estudis que inclouen tant fases de camp com fases de laboratori.

Les principals activitats que realitza són:

  • Estudis de validació de mètodes analítics propis o bé validació independent de mètodes desenvolupats per altres laboratoris (ILV)
  • Estudis de determinació de residus en mostres de productes vegetals
  • Estudis de determinació de residus en mostres de productes animals
  • Estudis de determinació de residus en mostres d'aigües, sòls, sediments i organismes aquàticss
  • Determinació de residus en estudis d'exposició de l'operador
  • Estudis d'estabilitat de la substància activa en les mostres
  • Estudis de residus desprendibles
  • Estudis de càlcul de dosi de formulat
  • Gestió global d'estudis
  • Assessorament i formació en Bones Pràctiques de Laboratori aplicades a laboratoris d'anàlisi.

El LARP realitza el seu treball en compliment amb la normativa en vigor, tant nacional com europea així com, de conformitat amb els documents guia publicats per l'OCDE.

BPL-Àmbit nacional: RD 1369/2000, RD 2043/1994, Ordre14 d'abril de 2000
BPL-Àmbit Europeu: Directiva 2004/9/CE, Directiva 2004/10/CE

En relació amb la realització d'estudis amb productes fitosanitaris es consideren els següents documents:

Reglament (CE)  No 1107/2009, Reglament  (UE) No 283/2013, Reglament (CE) 396/2005
Documents guia relatius a la validació de mètodes d'anàlisi de residus; SANCO/825/00 rev 8.1, SANCO/3029/99 rev.4, EPA OPPTS 860.1340 

 

Informació proporcionada per: Institut Universitari de Plaguicides i Aigües