11/10/2016 | IUPA
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El LARP disposa d'instal·lacions adequades per a la realització d'estudis en compliment amb les Bones Pràctiques de Laboratori, les quals permeten garantir la integritat de les mostres des de la seua entrada en el laboratori fins al seu anàlisi final i posterior arxiu. 

Dins de les instal·lacions es diferencien les següents àrees:

  • Laboratoris per al  tractament de mostres
  • Laboratoris per al maneig de productes de referència i d'assaig
  • Cambres frigorífiques per a la conservació d'especimenes
  • Instal·lacions d'arxiu BPL, tant de productes (mostres, productes de referència i d'assaig) com  de documentació
  • Laboratoris instrumentals d'anàlisi

En tots els estudis es fa ús d'instrumentació analítica moderna que es troba sotmesa a complets programes de manteniment, verificació i calibratge. Les tècniques instrumentals i els equips disponibles són els següents:

GC

Cromatografia de Gasos acoblada a espectrometría de masses en tandem (GC-MS/MS):

  • Cromatógraf de Gasos Agilent 6890 amb injector automàtic HP 7683 i espectròmetre de masses triple cuadrupolo Quattro Micro GC de Micromass  

 

LC

Cromatografia Líquida acoblada a espectrometria de masses en tandem (LC-MS/MS):

  • Cromatògraf Líquid d'Alliance 2695 de Waters amb detector de díodes (DAD) i espectròmetre de masses triple cuadrupol Quattro API Micro de Micromass amb interfases electrospray i APCI (Z-spray)
  • Cromatògraf Líquid de Waters  Acquity H-Class de Waters i espectròmetre de masses triple cuadrupol XEVO TQD amb interfase electrospray (Z-spray)
  • Cromatògraf Líquid de Waters  Acquity H-Class de Waters i espectròmetre de masses triple cuadrupol XEVO TQ-S 

Addicionalment, el IUPA disposa dins de les seues instal·lacions de les següents tècniques i equips:

temps de vol

Cromatografia Líquida i Cromatografia de Gasos acoblada a espectrometria de masses d'alta resolució:

  • Cromatògraf de Gasos Agilent 7890A, Cromatògraf Líquid Acquity de Waters i espectròmetre de masses de temps de vol XEVO G2 QTof

 

Informació proporcionada per: Institut Universitari de Plaguicides i Aigües