17é PREMI CIUTAT DE CASTELLÓ PER LA PAU VICENT MARTÍNEZ GUZMÁN

13/03/2024 | cufp
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

 

L'ajuntament de Castelló de la Plana organitzarà una nova edició de Premi Ciutat Castelló per la Pau Vicent Martínez Guzmán.

 

Podran presentar proposta raonada de candidatures centres culturals i d'investigació per la pau, universitats i altres institucions i personalitats. Les candidatures proposades hauran d'acreditar entre els seus mèrits la màxima exemplaritat i demostrar de manera fefaent la transcendència internacional de la seua obra lligada al foment de la cultura de la pau, la transformació pacífica dels conflictes, la cooperació al desenvolupament, la solidaritat, la sostenibilitat i la convivència. El jurat no prendrà en consideració les candidatures que no complisquen amb aquests requisits essencials.

 

Registre:

Per a registrar una candidatura, és necessari omplir el formulari oficial de proposta que està disponible en el següent enllaç: catàleg de tràmits; subvencions; Convocatòria de Premis Ciutat de Castelló; descarregar imprès. A més de l'imprès, es requereix proporcionar:

 

1. Un informe raonat de la motivació i de l'interès del projecte candidat.

2. Una memòria anual amb els objectius i les principals activitats dutes a terme.

3. Els estatuts de l'entitat candidata.

 

L'imprès de proposta es podrà presentar de manera telemàtica o física.

Presentació telemàtica

A través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Castelló de la Plana https://sede.castello.es/info.0; catàleg de tràmits; subvencions; Convocatòria de Premis Ciutat de Castelló; tramitació electrònica.

S'haurà d'adjuntar un únic arxiu amb l'informe raonat, la memòria curricular, els estatuts de l'entitat i tots els suports institucionals o personals que es consideren oportuns.

Presentació física

En la mateixa direcció d'enllaç que s'ha esmentat anteriorment, es pot descarregar l'imprès que cal lliurar en la Junta de Districte seleccionada. S'hauran de presentar l'informe raonat, la memòria curricular, els estatuts de l'entitat i tots els suports institucionals o personals que es consideren oportuns degudament enquadernats en un únic volum. El lloc de presentació serà en les juntes de districte de la ciutat de Castelló.

També es podrà utilitzar qualsevol dels mitjans de presentació i enviaments establits en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, indicant en qualsevol cas “17.º Premi Ciutat de Castelló per la Pau Vicent Martínez Guzmán”.

 

Data límit:

El termini de presentació de candidatures començarà l'endemà al de la publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província (d'ara en avant BOP) i finalitzarà una vegada transcorreguts els 30 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació esmentada.

 

Premi i jurat:

S'estableix un únic premi amb una dotació de CINC MIL EUROS (5.000,00 €), condicionada a l'existència de crèdit en el Pressupost municipal de 2024 i subjecta a les retencions fiscals corresponents.

La persona responsable de la candidatura guanyadora serà convocada, amb la deguda antelació, a l'acte públic de proclamació dels Premis Ciutat de Castelló, que se celebrarà durant l'any 2024. A aquest acte haurà d'assistir obligatòriament per a rebre el premi i la seua dotació.

L'Ajuntament de Castelló de la Plana nomenarà un jurat, que estarà format per: la regidora delegada d'Educació i Cultura, com a presidenta; un/a funcionari/a de la Secció de Ciutat Educadora d'aquest Ajuntament, com a secretari/a, i els/les següents vocals: un/a membre del Consell Municipal de Cultura i tres especialistes en la matèria.

S'intentarà que la composició del jurat siga paritària, és a dir, tant el nombre d'homes com de dones no podrà ser inferior al 40%.

Correspondrà a la presidenta del jurat organitzar i dirigir les deliberacions i les votacions que es produïsquen. El sistema de votació s'establirà de manera que promoga fins al final l'elecció successiva dels candidats preferits per la majoria del jurat. El vot s'expressarà sempre en sentit positiu.

El jurat, si ho considera oportú, podrà sol·licitar un informe de tècnics o experts que complemente o aclarisca els mèrits de qualsevol candidatura. El premi s'atorgarà a la candidatura que obtinga el major nombre de vots del jurat. En cas d'empat, decidirà el vot de la presidenta. El premi no podrà ser atorgat a títol pòstum. Es tindran en compte aquells continguts, implícits o explícits, que promoguen l'eliminació de desigualtats i eviten la discriminació per raons de gènere, naixement, raça, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

La decisió del jurat serà inapel·lable des del punt de vista de la seua comesa tècnica.

El premi no podrà adjudicar-se de forma fragmentada i podrà quedar desert, si així ho considera el jurat.

S'aplica a aquest premi la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, de conformitat amb el que es disposa en la disposició addicional 10.ª d'aquest text legal.

La participació en aquesta convocatòria implica el ple coneixement i l'acceptació de totes les seues bases.

En cas de reclamació o conflicte seran competents els tribunals amb jurisdicció sobre la ciutat de Castelló de la Plana.

 

Informació proporcionada per: Càtedra UNESCO de Filosofia per a la Pau