Presentació

La Llei de prevenció de riscos laborals, Llei 31/1995, de 8 de novembre, estableix en l’exposició de motius que «el propòsit de fomentar una autèntica cultura preventiva, mitjançant la promoció de la millora de l'educació en la matèria en tots els nivells educatius, involucra la societat en el seu conjunt i constitueix un dels objectius bàsics i d'efectes potser més transcendents per al futur dels perseguits per la present llei». Aquesta llei s'actualitza amb data 13 de desembre de 2003, quan es publica, en el Butlletí Oficial de l'Estat, la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció dels riscos laborals i amb la publicació del Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995 esmentada.

Al seu torn, el Reglament dels serveis de prevenció, Reial decret 39/1997, de 17 de gener, modificat pel Reial decret 337/2010, de 19 de març, regula les capacitats o aptituds necessàries per a l'exercici de l'activitat preventiva, així com la formació mínima exigible per al desenvolupament d'aquesta activitat i per a l'exercici d'aquestes funcions que es classifiquen en nivell bàsic, intermedi i superior en prevenció de riscos laborals.

Entitats col·laboradores:

Entitats col·laboradores

Informació proporcionada per: Unitat de suport educatiu
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16