Perfil d'ingrés

21/11/2023 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Perfil d'ingrés

Quant al perfil d’ingrés, el més habitual o recomanat és el d’alumnat que ha cursat almenys 60 crèdits de màsters universitaris en la branca d’enginyeria i arquitectura. Així mateix, també podrà ser admès alumnat que ha cursat almenys 60 crèdits de màsters en disseny en la branca d’arts i humanitats, així com provinents de la branca de ciències. En aquests últims casos, la Comissió Acadèmica, d’acord amb el perfil d’ingrés i el currículum del doctorand o doctoranda, decidirà els complements de formació que ha de cursar, contemplats en l’RD 99/2011 i recollits també en la Normativa dels Estudis de Doctorat de la Universitat Jaume I, i definirà la relació d’assignatures que ha de cursar de l’oferta acadèmica de postgrau de la Universitat. El nombre de crèdits assignats oscil·larà entre 3 i 15 crèdits ECTS, a decisió de la Comissió Acadèmica. En el cas que ens ocupa, referit al programa de doctorat de Tecnologies Industrials i Materials, hi ha màsters afins a l’esmentat programa: màster universitari en Disseny i Fabricació, màster universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat, màster universitari en Enginyeria Industrial. La informació detallada d’aquests màsters universitaris està accessible a través del Sistema d’Informació Acadèmica.

Amb caràcter general, tindrà accés al programa l’alumnat que ha cursat almenys 60 crèdits de màsters universitaris en la branca d’enginyeria i arquitectura. Així mateix, també pot ser admès alumnat que ha cursat almenys 60 crèdits en màsters en disseny (tant en la branca d’enginyeria i arquitectura com en la branca d’arts i humanitats) i en màsters de la branca de ciències.

En el cas de superació de les places oferides pel programa es realitzarà una baremació del curriculum vitae de les candidatures en què es tindrà en compte: expedient acadèmic del màster que dona accés al programa (70 %) i avaluació d’aspectes del curriculum vitae com ara publicacions on apareix com a autor o autora (10 %), participació en projectes públics i privats d’investigació (10 %), experiència laboral vinculada al màster que dona accés al programa (5 %) i idiomes (5 %).

 

Complements formatius

A l’alumnat que ha cursat màsters universitaris de la branca d’enginyeria i arquitectura no se li exigirà complements formatius. En relació amb l’alumnat de disseny que ha cursat màsters universitaris de la branca d’arts i humanitats o que ha cursat màsters de la branca de ciències, la Comissió Acadèmica, estudiant el perfil d’ingrés i el currículum del doctorand o doctoranda, decidirà els complements de formació que ha de cursar, contemplats en l’RD 99/2011 i recollits també en la Normativa dels Estudis de Doctorat de la Universitat Jaume I.

 

En concret, a l’alumnat amb perfil d’ingrés de disseny procedent de la branca d’arts i humanitats, la CAPD li assignarà els complements de formació entre les següents assignatures:

SDI213 Ecodisseny

SDI122 Disseny Assistit per Ordinador I (CAD I)

SDI123 Enginyeria Assistida per Ordinador I (CAU I)

SDI131 Disseny Assistit per Ordinador I (CAD II)

SDI132 Enginyeria Assistida per Ordinador I (CAU II)

SDI011 Metodologies de Disseny

SDI112 Innovació i Patents

SDI113 Disseny Conceptual Assistit per Ordinador

SDI224 Tendències i Promoció de Productes

 

En concret, a alumnat amb perfil d’ingrés de ciències procedent de la branca de ciències, la CAPD li assignarà entre aquestes assignatures els complements de formació:

SJF001 Gestió i avaluació de la sostenibilitat

SJF002 Aprofitament i valorització de residus

SJF005 Eficiència energètica en instal·lacions de climatització i ACS

SJF003 Viabilitat i Planificació de projectes

SJF006 Eines de certificació energètica

SJF011 Auditoria i gestió energètica

SJF004 Instal·lacions de climatització

SJF007 Eficiència en el transport de fluids

SJF008 Eficiència en instal·lacions elèctriques

SJF012 Emmagatzematge d'energia mitjançant fluids

SJF013 Eficiència en xarxes de gas i vapor

SJF014 Recuperació energètica en indústria. Opcions i tecnologies

SJF015 Eficiència energètica en refrigeració

SJF016 Arquitectura bioclimàtica

SJF017 Rehabilitació energètica

SJF018 Sostenibilitat urbana

SJF030 Construcció sostenible

SIM022 Materials d'emmagatzematge i conversió d'energia

SIQ005 *Modelització de *Sistemes *Discrets

IQ006 *Modelització de *Sistemes *Continus

SIQ007 *Anàlisi Estadística de *Sistemes

SIQ008 Simulació de Sistemes

SIQ012 *Teoria del *Senyal: *Anàlisi de Fourier i *Ondete

SIQ016 *Mètodes *Matemàtics en *Equacions en *Derivades *Parcials

SIQ029 *Mètodes *Avançats de *Programació Científica

SIQ033 *Mètodes *Avançats de la *Investigació Operativa

SIU044 *Metodologia i *Documentació Científica

SIU027 *Mineria de *Dades

SIY001 *Cromatografia de *Gasos i *Espectrometria de *Masses

SDI213 Ecodisseny

SDI122. Disseny Assistit per Ordinador I (*CAD I)

SDI123. Enginyeria Assistida per Ordinador I (CAU I)

SDI131. Disseny Assistit per Ordinador I (*CAD II)

SDI132. Enginyeria Assistida per Ordinador I (CAU II)

SDI011 – Metodologies de Disseny

SDI112 – Innovació i Paleses

SDI113 – Disseny *concecptual assistit per ordenador

SDI224 – Tendències i Promoció de Productes

SDI013 – Electrònica Bàsica

SDI312 – Transmissions i Sistemes de Guiat en Maquinària

SDI322 – Selecció i Control d'Accionaments Elèctrics

SDI323 – Accionaments Pneumàtics i Hidràulics

SDI324 – Automatització de Màquines

SJA003 – Electrònica Industrial i Instrumentació

SJA008 – Generació i Distribució d'Energia Elèctrica

SJA010 – Automatització i Control Avançat de Processos

SJA018 – Ampliació d'instal·lacions elèctriques

SJA011 – Sistemes Integrats de Fabricació

SJA016 – Disseny i Gestió de Sistemes de Producció

 

SDI: Màster Universitari en Disseny i Fabricació

SJF: Màster Universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat

SJA: Màster Universitari en Enginyeria Industrial

 

La informació detallada d'aquests màsters universitaris està accessible a través del Sistema d'Informació Acadèmica (SIA).

Informació proporcionada per: InfoCampus