Perfil d'ingrés

26/11/2021 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Perfil recomanat:

Haver cursat un màster oficial o llicenciatura amb nivell 3 del MECES amb continguts en màrqueting, direcció de màrqueting, investigació de mercats, gestió o direcció d’empreses o organitzacions, gestió i tècniques d’investigació i anàlisi de dades. A tall d’exemple, es valoren, entre d’altres, el Master in Management (MIM), el Master in Business Administration (MBA), l’International Master in Business Administration (IMBA), màster en Direcció i Planificació del Turisme, màster en Gestió de la Qualitat, màster en Creació i Gestió d’Empreses de Base Tecnològica, màster en Internacionalització Econòmica, màster en Economia Social, Cooperatives i Entitats no Lucratives, o el màster en Ciències de Dades.

 

S’exigeix l’acreditació d’un nivell B2 tant d’espanyol com d’anglès. S’exigeix l’acreditació d’un nivell B2 d’espanyol per a qui no tinga l’espanyol com a llengua materna. Així mateix, s’exigeix l’acreditació d’un nivell B2 d’anglès per a l’estudiantat que no tinga l’anglès com a llengua materna. No obstant això, excepcionalment es valoraran les candidatures que no complisquen els requisits de l’idioma, atenent els mèrits aportats, en els següents supòsits, que s’han d’acreditar: i) posseir vinculació a un projecte d’investigació que no exigisca el coneixement de la segona llengua; ii) haver cursat en la segona llengua almenys un any d’estudis universitaris; iii) haver treballat almenys un any en una empresa usant la segona llengua, i iv) haver cursat el grau o màster universitari en castellà o anglès.

 

Quant als estudis de grau previs (necessaris per a haver cursat un màster oficial), no es requereix una formació específica, encara que són recomanables els títols de grau en què s’imparteixen matèries de màrqueting o afins (grau en Administració i Direcció d’Empreses, grau en Intel·ligència i Analítica de Dades, grau en Economia, grau en Negocis Internacionals, grau en Turisme, entre d’altres).

 

Així mateix, hi podrà tenir accés l’estudiantat que haja cursat estudis de llicenciatura amb nivell 3 del MECES, i es prioritzaran aquelles llicenciatures que posseïsquen, entre la seua oferta acadèmica, continguts afins al màrqueting (per exemple, llicenciatura en Ciències Econòmiques i Empresarials o llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses).

 

L’estudiantat que complisca els requisits anteriors podrà accedir al programa de doctorat. La comissió acadèmica del programa de doctorat s’encarregarà de comprovar el compliment dels requisits anteriors per a l’admissió del doctorand o doctoranda.

 

Complements formatius

Aquest programa de doctorat no contempla complements formatius en funció de la formació prèvia de l'estudiantat.

 

Informació proporcionada per: InfoCampus