Criteris d'admissió al programa i places

18/06/2024 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Per a l’estudiantat de nova admissió: (aprovats per la Comissió Acadèmica del programa de doctorat)

 • Estar en possessió de grau en Infermeria o equivalent i màster universitari o equivalent en la branca d'Infermeria, sempre que s'hagen superat, almenys, 300 ECTS en el conjunt dels dos ensenyaments.
  • Nota mitjana del màster de 7 (en una escala de 0-10) 
 • Expedient acadèmic de la titulació d'accés i curriculum vitae (50%)
 • Coneixement d’anglès acreditat. Nivell B2 (10%)
 • Treball fi de màster acceptat com a publicació o un altre treball de recerca previ al TFM, o presentació de comunicació a congrés, o una altra activitat investigadora rellevant i amb evidència, relacionada amb la investigació sol·licitada (30%)
 • Dues cartes de referència, una de professorat i una altra de la supervisió o direcció d’Infermeria (10%)
 • L’estudiantat ha de ser seleccionat per la Comissió Acadèmica del programa prèvia acceptació del professorat investigador expert en el tema, de manera que:
  • Els objectius i metes de recerca de l’alumnat han de ser congruents amb les àrees del professorat expert i dels recursos institucionals.
  • L’alumnat ha d’establir un patró de productivitat científica mitjançant la col·laboració amb altre professorat investigador d’Infermeria i d’altres disciplines, en projectes científics que resulten de la presentació i publicació dels seus treballs.
  • L’estudiantat ha d’obtenir finançament mitjançant beques acadèmiques i de recerca internes o externes.

 

En el cas en que no es propose cap director o directora de tesis, serà condició necessària per a poder ser admés haver presentat una proposta del projecte de tesi en el qual s'exposen les línies bàsiques per a la recerca. 

 

Plantilla proposta del projecte de tesi

Les universitats reservaran, almenys, un 5 per 100 de les places oferides per a estudiants que tinguen reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100, així com per a estudiants amb necessitats educatives especials permanents associades a circumstàncies personals de discapacitat, que en els seus estudis anteriors hagen precisat de recursos i suports per a la seua plena normalització educativa

Oferta de places

 • 15 places
Informació proporcionada per: InfoCampus