Criteris d'admissió al programa i places

17/07/2023 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Criteris específics

  1. Haver cursat el Màster Universitari en professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes i el Màster en Psicopedagogia o qualsevol altre màster relacionat amb l'àmbit educatiu, la pedagogia, les didàctiques específiques o la investigació educativa o Llicenciats en Pedagogia o Psicopedagogia. 
  2. Estar en possessió del Diploma d'Estudis Avançats (DEA), obtingut d'acord amb el que es disposa en el RD 778/98, o haver aconseguit la suficiència investigadora segons el regulat pel RD 185/85, en tots dos casos hauran d'haver sigut cursats en l'àmbit educatiu, de la psicopedagogia o d'altres titulacions que disposen en el seu currículum d'assignatures de marcat caràcter educatiu o didàctic.
  3. També podran ser admesos les persones que estiguen en possessió d'un títol de màster en l'àmbit educatiu obtingut d'acord amb els sistemes educatius aliens a l'espai europeu d'educació superior, sense necessitat de la seua homologació, però prèvia comprovació que el títol acredita un nivell de formació equivalent als corresponents títols espanyols de màster universitari i que faculta en el país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat.

L'adequació d'aquests títols serà determinada per resolució del vicerector de la Universitat Jaume I de Castelló, després de ser informada favorablement per la Comissió Acadèmica del Doctorat.

Les persones que complisquen els requisits anteriors podran accedir al programa de doctorat. La verificació del compliment dels requisits establits i el procés d'admissió serà dut a terme per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Educació.

La composició de la Comissió Acadèmica d'aquest Programa de Doctorat, en compliment de la Normativa dels Estudis de Doctorat, regulats pel RD 99/2011, en la Universitat Jaume I (aprovada pel Consell de Govern núm. 19, de 26 de gener de 2012) (article 7) és la següent: el coordinador o coordinadora del programa (amb 2 sexennis) i set doctors o doctores.

En cas que les sol·licituds que complisquen els requisits superen el nombre de places oferides, els criteris de selecció són els següents (La comissió no baremarà cap mèrit del CV que no estiga degudament justificat amb els documents acreditatius que s'aporten en l'aplicació de preinscripció):

Currículum, que tindrà un pes total del 100% de la nota final.

  • Expedient acadèmic, fins a 70 punts
  • Experiència professional fins a 10 punts
  • Experiència investigadora vinculada amb l'àmbit educatiu: publicacions, beques de col·laboració o d'iniciació a la investigació, estades en altres universitats (Programes Erasmus), etc, fins a 10 punts
  • Coneixement de llengües d'interès científic (anglès i/o francès), nivell mínim B1, fins a 10 punts

Plantilla proposta del projecte de tesi

 

En el cas d'estudiantat amb necessitats educatives específiques derivades de discapacitat, la Universitat Jaume I compta amb una Unitat de Suport Educatiu (USE) que, d'acord amb el Pla d'Atenció a la Diversitat, proporcionarà els serveis de suport i assessorament adequats i avaluaran la necessitat de possibles adaptacions curriculars, itineraris o estudis alternatius.

 

Oferta de places

  • 10 places
Informació proporcionada per: InfoCampus