panoramica UJI

Programa de Doctorat en Educació

(Informació pendent de revisió).

Aquest programa de doctorat té per objecte la formació especialitzada en educació per a capacitar el doctorand o doctoranda per a desenvolupar investigacions educatives tant en l’àmbit formal com en el no formal. Permet abordar el fet educatiu de manera interdisciplinària i posa un èmfasi especial en la creació de vincles amb entitats i institucions nacionals i internacionals que faciliten la seua mobilitat i la investigació.

Contacte:

InfoCampus (Oficina d'Informació i Registre):  info@uji.es
Administració: Natividad Cabedo Gomar
Coordinació acadèmica: Odet Moliner García

Perfil d'ingrés

Perfil d'ingrés

El perfil d'ingrés recomanat es defineix entorn de tres aspectes:

 • Capacitat investigadora en l'àmbit de l'educació (capacitat per a utilitzar criteris pedagògics en les diferents pràctiques docents sent capaces de raonar críticament, capacitat per a utilitzar les bases de dades i els repertoris bibliogràfics propis de l'àmbit educatiu, capacitat per a organitzar i desenvolupar, amb rigor científic i l'ètica lligada al procés, un treball de recerca tenint en compte les normes científiques acceptades internacionalment).

 • Possessió dels coneixements que és possible adquirir a través d'un màster en l'àmbit educatiu o psicopedagògic (coneixements sobre les tendències de l'educació contemporània, coneixements sobre les diferents teories educatives i la seua relació amb les ciències afins, coneixements de didàctica general o didàctiques específiques, així com les qüestions estretament lligades a aquestes com ara diversitat, interculturalitat, desenvolupament docent, ciutadania, planificació de la resposta educativa, desenvolupament de programes i propostes socioeducativas, metodologies didàctiques, etc.).

 • Coneixement del castellà de nivell B2 o equivalent


Alguns i algunes professionals que cursaran aquest doctorat són docents en actiu per la qual cosa el perfil d'estudiantat "a temps parcial" serà tingut en compte en la possibilitat de desenvolupar la tesi en cinc anys, així com en la
planificació de les accions formatives, la qual cosa es reflectirà al llarg dels diferents apartats d'aquesta memòria.

Per tant, el perfil d'ingrés recomanat són els estudiants i estudiantes que provenen del màster universitari en Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes, el màster en
Psicopedagogia, o de qualsevol altre màster relacionat amb l'àmbit educatiu, la pedagogia, les didàctiques específiques o la recerca educativa.

Els perfils addicionals d'ingrés seran la resta d'estudiants que sense tenir formació prèvia relacionada amb l'àmbit educatiu, compleixen la normativa de requisits d'accés al doctorat d'acord amb establits en el Reial
decret 99/2011 de 28 de gener, així com els establits en l'article 11 de la Normativa dels estudis de doctorat, regulats pel RD 99/2011, a la Universitat Jaume I (aprovada pel Consell de Govern núm. 19, de 26 de gener de 2012). Aquests hauran de cursar els complements formatius següents: l'assignatura SAW006 (Planificació i Disseny de la Recerca Educativa) del màster en Psicopedagogia i la SAP003 (Processos i Contextos Educatius) del màster en Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes.

D'acord amb aquesta normativa, per a l'accés a un programa oficial de doctorat serà necessari estar en possessió d'un títol oficial de grau o equivalent i un títol oficial de màster universitari.


Així mateix, hi podran accedir les persones que complisquen algun dels següents requisits:

 • Estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol, o d'un altre país integrant de l'espai europeu d'educació superior, que habilita per a l'accés a màster d'acord amb l'establit en l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals, almenys 60, hauran de ser de nivell de màster.

 • Estar en possessió d'un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada de la qual, conforme a normes de dret comunitari, siga d'almenys 300 crèdits ECTS. Aquests titulats i titulades hauran de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació, llevat que el pla d'estudis del corresponent títol de grau incloga crèdits de formació en recerca, equivalents en valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de màster.

 • Els titulats i titulades universitaris que, prèvia obtenció de plaça en formació en la corresponent prova d'accés a places de formació sanitària especialitzada, hagen superat amb avaluació positiva almenys dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en Ciències de la Salut.

 • Estar en possessió d'un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers, sense necessitat de la seua homologació, prèvia comprovació per la universitat que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta en el país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ del qual estiga en possessió la persona interessada ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar ensenyaments de doctorat. El títol de doctorat així obtingut tindrà plena validesa a Espanya.

 • Podran ser admesos als estudis de doctorat conforme al RD 99/2011, els llicenciats i llicenciades, arquitectes o enginyers i enginyers, i titulats i titulades superiors de conservatori que estiguen en possessió del Diploma d'Estudis Avançats obtingut d'acord amb el que es disposa en el Reial decret 778/1998, de 30 d'abril, o havien assolit la suficiència investigadora regulada en el Reial decret 185/1985, de 23 de gener.

 • Estar en possessió d'un altre títol espanyol de doctorat obtingut segons anteriors ordenacions universitàries.

 • Estar en possessió d'una titulació universitària oficial espanyola obtinguda d'acord amb anteriors ordenacions universitàries, és a dir, persones amb un títol de llicenciatura, arquitectura, enginyeria, diplomatura, arquitectura tècnica i enginyeria tècnica (títols que habiliten per a l'accés a ensenyaments de màster universitari) i que hagen superat en el conjunt d'estudis universitaris oficials un mínim de 300 crèdits ECTS, dels quals, almenys 60, hauran de ser de nivell de màster. D'acord amb el que es disposa en la normativa del Consell de Govern de l'UJI núm. 44, de 14 de març de 2014: títols oficials universitaris anteriors als regulats pel RD 1393/2007.

En la següent adreça  es pot trobar tota la informació que disposem sobre els programes de doctorat segons el RD 99/2011.
http://www.uji.es/ca/infoest/estudis/doctorat/11rd99.html


 

 

Règim de dedicació a l'estudi

Què és el règim de dedicació a l'estudi?

Els estudis es poden cursar a temps complet o a temps parcial. El règim ordinari dels estudis és a temps complet. Per a cursar els estudis en la modalitat a temps parcial s'ha de presentar una sol·licitud motivada en el moment de l'admissió (necessitats educatives especials, la situació laboral de l’estudiantat, les funcions de representació estudiantil, ser esportista d’alt nivell, la conciliació familiar, ... ) i aportar la documentació justificativa dirigida a la comissió acadèmica responsable del programa de doctorat (CAPD). El canvi de modalitat de dedicació a l’estudi només es pot sol·licitar anualment i en el moment de la renovació de la matrícula de tutela acadèmica corresponent a cada curs acadèmic

El termini legalment establert per al dipòsit de la tesi doctoral, comptador des de la data d’admissió al programa, és de tres anys per a estudiantat a temps complet i de cinc anys per estudiantat a temps parcial. El còmput del temps màxim de permanència en el programa per a estudiantat amb regim de dedicació que inclou períodes a temps complet i a temps parcial és de quatre anys. No obstant això, es pot demanar de manera motivada la pròrroga a la CAPD (un any per a estudiantat a temps complet i dos anys per a estudiantat a temps parcial. També hi ha la possibilitat de sol·licitar una pròrroga extraordinària d’un any addicional. A l'efecte del còmput del període anterior no es tindran en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent. Així mateix, el doctorand podrà sol·licitar la seua baixa temporal en el programa per un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més. 

Podeu consultar la normativa completa de permanència en els estudis de doctorat a la Universitat Jaume I aprovada pel Comité de Direcció de l'Escola de Doctorat.

Taxes

Administració doctorat

Segons DECRET 108/2017, de 28 de juliol, del Consell, pel qual es fixen les taxes per la prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs 2017/2018.

 

Taxa d'equivalència per a l'estudi de títols estrangers no homologats

 • Estudi d’equivalència de títols estrangers per a l’accés als estudis de màster o doctorat per a titulats o titulades estrangers sense títol homologat: 155,22 €.

 

Primera matrícula de doctorat

 • Primera matrícula a estudis de doctorat: 300.00€
 • Apertura expedient de doctorat: 27.34€
 • Seguro escolar (menors de 28 anys): 1.12€
 • Carnet estudiantat (tan sols si no es disposa de carnet UJI): 5.87€

 

Renovació de tutela acadèmica

L'alumne de doctorat ha de renovar la tutela acadèmica cada curs acadèmic fins a la defensa de la tesi. La taxa per tutela s'abona per curs acadèmic. L'import de la tutela és el mateix tant si es tracta d'estudis a temps complet com d'estudis a temps parcial.

 • Renovació de la tutela acadèmica: 300,00 €.
 • Seguro escolar (menors de 28 anys): 1.12€

 

Taxes acadèmiques per a la defensa de la tesis doctoral i expedició del título de doctor

 • Examen de tesi doctoral: 143,73 €
 • Expedició de títol de doctor o doctora: 225,20 €

 

Exempcions i bonificacions

L'alumnat que reba beques i altres ajudes a l'estudi amb càrrec als pressupostos generals de l'Estat o amb càrrec als pressupostos de la Generalitat; el que siga membre de família nombrosa; el que haja sigut víctima de bandes armades o elements terroristes o siga familiar d'aquell; el que siga membre de família monoparental i el que siga víctima d'actes de violència de gènere, així com els altres que es troben en algun dels supòsits d'exempció a quès es refereix l'article 148 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, gaudiran d'exempcions i bonificacions en els termes i condicions establides en l'esmentat article.

 

Alumnat amb discapacitat o diversitat funcional 

L'alumnat que en virtut del que estableix l'article 4 del tex refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social, aprovat per Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, tinga reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent, tindrà dret a l'exempció total de taxes en els estudis conduents a l'obtenció d'un títol universitari. 

Objectius

Els estudis de doctorat constitueixen el punt de trobada entre l'espai europeu d'educació superior i l'espai europeu de recerca. D'aquesta manera, el doctorat proporciona les competències i habilitats necessàries per a realitzar una recerca científica de qualitat. Amb caràcter general aquestes competències inclouen:


Bàsiques

 • Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
 • Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
 • Capacitat per a contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
 • Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
 • Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en les maneres i idiomes d'ús habitual en la seua comunitat científica internacional.
 • Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avanç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.


Capacitats i destreses personals

 • Moure's amb desimboltura en contextos en els quals hi ha poca informació específica.
 • Trobar les preguntes clau que cal respondre per a resoldre un problema complex.
 • Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
 • Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
 • Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
 • La crítica i defensa intel·lectual de solucions.


 

 

Criteris d'admissió al programa i places

Criteris específics

 1. Haver cursat el master universitari en professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes i realitzar un treball de final de master de tipus investigador, o el màster en Psicopedagogia o qualsevol altre màster que, segons el parer de la Comissió Acadèmica de Doctorat, siga equivalent i permeta realitzar una recerca educativa.
 2. Estar en possessió del Diploma d'Estudis Avançats (DEA), obtingut d'acord amb el que es disposa en el RD 778/98, o haver aconseguit la suficiència investigadora segons el regulat pel RD 185/85, en tots dos casos hauran d'haver sigut cursats en l'àmbit educatiu, de la psicopedagogia o d'altres titulacions que disposen en el seu currículum d'assignatures de marcat caràcter educatiu o didàctic.
 3. També podran ser admesos les persones que estiguen en possessió d'un títol de màster en l'àmbit educatiu obtingut d'acord amb els sistemes educatius aliens a l'espai europeu d'educació superior, sense necessitat de la seua homologació, però prèvia comprovació que el títol acredita un nivell de formació equivalent als corresponents títols espanyols de màster universitari i que faculta en el país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat.

L'adequació d'aquests títols serà determinada per resolució del vicerector de la Universitat Jaume I de Castelló, després de ser informada favorablement per la Comissió Acadèmica del Doctorat.

Les persones que complisquen els requisits anteriors podran accedir al programa de doctorat. La verificació del compliment dels requisits establits i el procés d'admissió serà dut a terme per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Educació.

La composició de la Comissió Acadèmica d'aquest Programa de Doctorat, en compliment de la Normativa dels Estudis de Doctorat, regulats pel RD 99/2011, en la Universitat Jaume I (aprovada pel Consell de Govern núm. 19, de 26 de gener de 2012) (article 7) és la següent: el coordinador o coordinadora del programa (amb 2 sexennis) i set doctors o doctores (amb almenys un sexenni de recerca que presten els seus serveis en la Universitat Jaume I).

En cas que les sol·licituds que complisquen els requisits superen el nombre de places oferides, els criteris de selecció són els següents:

 1. Currículum, que tindrà un pes total del 80% de la nota final.
  • Expedient acadèmic, fins a 60 punts
  • Experiència professional fins a 10 punts
  • Tallers i seminaris realitzats, assistència a congressos, cursos de formació, publicacions, estades en altres universitats (Programes Erasmus), etc., fins a 10 punts.
  • Coneixement de llengües d'interès científic (anglès i/o francès), nivell mínim B1, fins a 10 punts
 2. Carta de motivació de la persona interessada en la qual expose els àmbits d'interès per a la seua recerca. Tindrà un pes del 10% de la nota final. Els criteris de valoració seran:
  • adequació de la carta de motivació a l'enfocament característic del programa;
  • que l'àmbit de recerca del seu interès tinga una orientació didàctica, o pedagògica, o psicopedagògica, o socioeducativa,
  • que aborde entre els seus interessos algun dels descriptores de la línia de recerca del programa.
 3. Cartes de recomanació de dos especialistes reconeguts en l'àmbit de recerca. Tindrà un pes del 10% de la nota final. Aquests especialistes no hauran de ser doctors o doctores del programa.

En el cas d'estudiantat amb necessitats educatives específiques derivades de discapacitat, la Universitat Jaume I compta amb una Unitat de Suport Educatiu (USE) que, d'acord amb el Pla d'atencióna la diversitat, proporcionarà els serveis de suport i assessorament adequats i avaluaran la necessitat de possibles adaptacions curriculars, itineraris o estudis alternatius.

Oferta de places

 • 10 places

Línies d'investigació

El programa s'articula en una única línia de recerca denominada "recerca educativa" l'amplitud de la qual i caràcter multidisciplinari permet abordar el fet educatiu des de múltiples aspectes:

Sublínia 1: Processos de millora escolar i respostes educatives en contextos de diversitat, des de pressupostos d'equitat i justícia social, pràctiques educatives interculturals i inclusives, enfocament sociocomunitario i metodologia de recerca-acció participativa (IAP); aproximació etnogràfica a la realitat escolar i social; 

Grups de recerca vinculats:
Millora educativa i ciutadania crítica (MEICRI):
https://ujiapps.uji.es/serveis/ocit/base/grupsinvestigacio/detall?codi=220 o també la web: http://meicri.uji.es/

Sublínia 2: Didàctica de la llengua i la literatura (DLL) i pedagogia crítica; gènere, literatura infantil, formació d'identitats; DLL lligada a l'aprenentatge dialógico i l'alfabetització digital. Teoria educativa crítica i Metodologia comunicativa crítica (MCC);

Grups de recerca vinculats:
Didàctica de la Llengua i la Literatura i Pedagogia Crítica: https://ujiapps.uji.es/serveis/ocit/base/grupsinvestigacio/detall?codi=228

Sublínia 3: Visibilización i apoderament de persones i col·lectius socialment vulnerables des d'una perspectiva d'inclusió; metodologies focalitzades en la recerca biogràfic-narrativa i la recerca-acció;

Grups de recerca vinculats:
Investigant la Diversitat per a una Ciutadania Crítica (TRANSGREDE): https://ujiapps.uji.es/serveis/ocit/base/grupsinvestigacio/detall?codi=275

Sublínia 4: Educació musical i l'exploració de l'entorn sonor com a eines de comprensió de la música en la societat actual i les seues conseqüències en l'àmbit de l'educació general i de la didàctica de la música; metodologies d'anàlisis i comprensió de l'hàbitat sonor, efectes i cerca d'alternatives; i

Grups de recerca vinculats:
Hàbitat Sonor. Música, Imatge i Significat: https://ujiapps.uji.es/serveis/ocit/base/grupsinvestigacio/detall?codi=217

Sublínia 5: Salut escolar, hàbits higiènics associats a la salut, benestar i rendiment acadèmic.

Grups de recerca vinculats:
Physical Activity, Fitness and Health (LIFE): https://ujiapps.uji.es/serveis/ocit/base/grupsinvestigacio/detall?codi=263

Professorat del programa

Amb l’objecte de facilitar l’adaptació i la integració dels doctorands i doctorandes de nou ingrés de la manera més ràpida i efectiva possible, així com d'efectuar la supervisió i el seguiment de la seua formació, els doctorands i doctorandes disposen d'un tutor o tutora, professor del programa, des del moment de la seua admissió. Per a aquest programa, el llistat de professorat amb capacitat de tutorització, agrupat per equips d'investigació, és:

EQUIP D'INVESTIGACIÓ EN INVESTIGACIÓ EDUCATIVA

Dra. Auxiliadora Sales Ciges (asales@uji.es)

Dra. Odet Moliner García (molgar@uji.es)

Dra. Reina Ferrández Berrueco (ferrande@uji.es)

Dra. Amparo Porta Navarro (porta@uji.es)

Dra. Consol Aguilar Ródenas (aguilar@uji.es)

Dr. Diego Moliner Urdiales (dmoliner@uji.es)

Dr. Joan Andreu Traver Martí (jtraver@uji.es)

Dra. Lidón Moliner Miravet (mmoliner@uji.es)

Dra. Rafaela García López (UV) (Rafaela.Garcia@uv.es)

 

 

Directors i directores de tesi externs al programa

El director o directora de tesi doctoral és la persona responsable de la supervisió de les tasques investigadores del doctorand o doctoranda. Pot ser director o directora de tesi qualsevol doctor o doctora espanyol o estranger amb experiència investigadora acreditada, independentment de la universitat o institució on preste els seus serveis. La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD) junt amb l’Escola de Doctorat, avaluen o reconeixen aquesta acreditació i aproven la designació com a director o directora.

 

Procediment d’acreditació d’experiència investigadora a l’efecte de direcció de tesi doctoral per a doctors i doctores no pertanyents als programes de doctorat:

El director o directora extern al programa indicarà en el moment de la proposta de supervisió de tesi la data del últim sexenni viu.

Els doctors i doctores novells que no tinguen encara l'equivalent a un tram de recerca podran codirigir tras l’aprovació del Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat. A tal fi, els investigadors i investigadores externs al programa que vulguen dirigir tesis i no tingen sexennis reconeguts, hauran de fer una sol·licitud dirigida a l’Escola de Doctorat, indicant cinc resultats d’investigació, que seran revisats tenint en conter els criteris de la CENAI per a validar el tram de recerca. La CAPD del programa, també farà un informe, i finalment serà el Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat qui aprovarà el director o directora tenint en compte els dos informes independents. Aquesta aprovació serà valida durant quatre anys.

Coordinació i Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD)

La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD) és la responsable de la definició, actualització, qualitat i coordinació del programa. Així mateix, la CAPD és la responsable del progrés de la recerca, de la formació i de l'autorització de la presentació de tesi de cada doctorand o doctoranda del programa.

 

Coordinació i contacte dels estudis:  

 

Altres membres de la CAPD:

Activitats formatives del programa


1. Consulta l'oferta per aquest curs acadèmic.
2 Consulta el programa de formació transversal de l'Escola de Doctorat.

 

Planificador d'activitats formatives

Pots descarregar aquí un arxiu .xlsx per a ajudar-te en la planificació de les teues activitats formatives de doctorat.

 

La tesi doctoral

La tesi doctoral consisteix en un treball original d'investigació en qualsevol àmbit del coneixement elaborat pel doctorand o doctoranda sota la direcció d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada  Amb l'elaboració de la tesi, el doctorand ha de mostrar competència per desenvolupar un treball autònom en l'àmbit de l'I+D+i. La tesi doctoral s'avalua en l'acte de defensa que consisteix en l'exposició pel doctorand o doctoranda del treball d'investigació davant d'un tribunal avaluador en sessió pública.

D'acord amb la legislació vigent, els òrgans de govern de la Universitat Jaume I han establert diferents mecanismes a fi i efecte de garantir la qualitat i la publicitat de les tesis doctorals desenvolupades en els seus programes. Aquest procediment consta de tres fases que es realitzan de manera seqüencial:

En la figura es pot vore un esquema dels diferents procediments i en aquest enllaç els impresos necessaris per efectuar el tràmit:   

 

Doctorat internacional

Qui pot sol·licitar?

Es pot incloure en l’anvers del títol de doctor  la menció de doctorat internacional, sempre que concórreguen les circumstàncies següents:

 • Que, durant el període de formació necessari per a l’obtenció del títol de doctorat, el doctorand haja realitzat una estada mínima de tres mesos fora d’Espanya en una institució d’ensenyança superior o centre d’investigació de prestigi cursant estudis o realitzant treballs d’investigació. L’estada no pot ser en el país de residència habitual del doctorand o de la doctoranda. Les estades requereixen, abans del seu inici, un document d’autorització del director o directora de tesi en que s’indique el nom de l’investigador o investigadora responsable de l’estada acompanyat d’un document de conformitat expressa emès pel dit investigador o investigadora responsable, i a més, han de ser avalades per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat.
 • Que part de la tesi doctoral, almenys el resum i les conclusions, s’haja redactat i siga presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement, diferent de qualsevol de les llengües oficials a Espanya, excepte en els casos en què l’estada, informes i experts procedisquen d’un país de parla hispana.
 • Que la tesi haja sigut informada per un mínim de dues persones expertes pertanyents a alguna institució d’educació superior o institut d’investigació no espanyola. No pot emetre un informe com a expert o experta avaluador internacinal la persona responsable de l’estada.
 • Que, almenys, una persona experta pertanyent a alguna institució d’educació superior o centre d’investigació no espanyola, amb el títol de doctor o doctora, i diferent de la persona responsable de l’estada mencionada en el requisit primer haja format part del tribunal avaluador de la tesi.

La defensa de la tesi ha d’efectuar-se en la universitat on el doctorand o la doctoranda estiguera inscrit o inscrita; en el cas de programes de doctorat conjunts, en qualsevol de les universitats participants o en els termes que indique el corresponent conveni de col·laboració.

 

Procediment de sol·licitud

Per a optar a la menció de doctor o doctora internacional ha d’entregar-se, en el moment del dipòsit de la tesi, la documentació següent:

 1. Imprès de sol·licitud.
 2. Certificació, expedida per la institució d’ensenyança superior o centre investigador, d’haver realitzat una estada mínima de tres mesos fora d’Espanya en una institució d’ensenyança superior o centre d’investigació de prestigi. En la certificació han de constar les dates d’inici i finalització de l’estada, així com el director o directora del grup d’investigació en què ha col·laborat.
 3. Els informes de les dues persones expertes pertanyents a alguna institució d’educació superior o institut d’investigació no espanyola. Important: els informes han d’estar emesos obligatòriament en paper de la institució amb capçalera i firma originals. 
 4. Breu currículum científic de tot el professorat que ha emès aquests informes.

 

Article 27 de la Normativa dels estudis de Doctorat, regulats pel RD99/2011, a la Universitat Jaume I i procediment i criteris aplicables per a l'obtenció de la menció internacional en el títol de doctor (aprovats pel Consell de Govern num.21 de 30 de març de 2012).

Doctorat industrial

Què és el Doctorat Industrial?

El Doctorat Industrial pretén estimular la participació de les empreses en els programes de doctorat així com la transferència de coneixement de les universitats a l'entorn socioeconòmic a través de la formació de joves investigadors.

L'objectiu del doctorat industrial és la formació d'investigadors en empreses lligades a qualsevol de les branques de coneixement, o en administracions públiques, mitjançant la realització de la seva tesi doctoral en projectes de desenvolupament experimental o d'investigació industrial.

 

Diagrama Doctorat Industrial

 

Com s'acredita el Doctorat Industrial?

D'acord amb el Reial Decret 43/2015 pel qual es modifica el Reial Decret 9/2011 pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, el títol de Doctor pot incloure en el seu anvers la menció "Doctorat Industrial" sempre que concorrin les següents circumstàncies:

 1. El doctorand haurà de participar en un projecte de recerca industrial o de desenvolupament experimental que es desenvolupi en una empresa o administració pública. El projecte de recerca industrial o de desenvolupament experimental en què participi el doctorand ha de tenir relació directa amb la tesi que realitza.
 2. Hi ha d'haver un contracte laboral o mercantil amb el doctorand. El contracte es podrà establir per part d’una empresa del sector privat o del sector públic, així com per una administració pública. Aquesta relació directa s'acreditarà mitjançant una memòria que haurà de ser visada per la Universitat.
 3. El doctorand tindrà un tutor de tesi designat per la Universitat i un responsable designat per l'empresa o administració pública, que podrà ser, si és el cas, Director de la tesi d'acord amb la normativa pròpia de Doctorat.

 

Modalitats del Doctorat Industrial:

 • Modalitat 1

El doctorand o doctoranda participa en un projecte d'investigació o de desenvolupament experimental en una empresa o administració pública (AP).

 • Modalitat 2

El projecte de recerca industrial o de desenvolupament experimental s'executa en col·laboració entre la Universitat Jaume I i l'empresa.

 

És necessària la signatura d'un conveni entre la Universitat i l'empresa o Administració Pública?

Només serà necessària la signatura d'un conveni quan el projecte de recerca industrial o de desenvolupament experimental s'executi en col·laboració entre la Universitat i l'empresa o administració pública en la qual presti servei el doctorand o doctoranda (Modalitat 2). En aquests casos serà necessari subscriure un conveni de col·laboració marc entre les parts, en el qual s'indicaran les obligacions de la Universitat i les obligacions de l'empresa o administració pública.

 

Qui finança el Doctorat Industrial?

El doctorand estarà contractat per l'empresa o administració pública. Aquest contracte podrà ser finançat amb recursos propis de l'empresa o cofinançat a través d'ajudes públiques (per exemple, els ajuts per a la formació de doctors en empreses "Doctorats Industrials" del Ministeri d'Economia i Competitivitat o les convocatòries de xarxes ITN del programa H2020 de la UE, entre altres).

 

Requisits acadèmics

 • El doctorand haurà d'estar matriculat en un programa de doctorat de la universitat i se li assignarà un tutor acadèmic que supervisarà el seu pla de formació.
 • Aquest pla de formació es desenvoluparà d'acord amb la normativa vigent de la universitat pel que fa a durada, activitats formatives, etc ...
 • El director de tesi serà responsable de supervisar el projecte de recerca i haurà de ser doctor.
 • En el cas de doctorats industrials finançats per convocatòries públiques poden aparèixer requisits específics pel que fa a la vinculació del director / a amb l'empresa o al tipus d'empresa.

 

Procediment

Durant el procés de seguiment i avaluació de la tesi doctoral s’aportaran els següents documents addicionals per tal d’acreditar la menció de “Doctorat Industrial”:

 • S’adjuntarà còpia del contracte amb l’empresa.
 • La relació del projecte de recerca industrial o de desenvolupament experimental amb la tesi s’acreditarà en la memòria del Pla d’Investigació (PI) què serà avaluat per la CAPD de forma anual.  En el cas de la Modalitat 2, s’adjuntarà  el conveni de col·laboració signat entre la Universitat i l’empresa.

En el moment de dipòsit de la tesi se sol·licitarà la Menció de Doctorat Industrial.

Sistema de garantia de qualitat

 

 

Indicadors del títol

Els membres de la comunitat universitària de la Universitat Jaume I poden consultar els indicadors en: https://e-ujier.uji.es/pls/www/euji22702pi.indicadores_avap?est=14113

Satisfacció dels grups d'interès

Es pot consultar la informació en aquesta adreça https://e-ujier.uji.es/pls/www/euji22702pi.evidencias_avap?&est=14113

Normativa reguladora dels estudis de doctorat

Normativa Estatal

 

Normativa Universitat Jaume I

 

Reglament de funcionament de l'Escola de Doctorat

 

Procediments interns de gestió de l'Escola de Doctorat

 •  

 

Codi de bones pràctiques Escola de Doctorat

Codi de Bones Pràctiques (CBP)

El Codi de Bones Pràctiques (CBP) de l’Escola de Doctorat de la Universitat Jaume I (EDUJI) és un conjunt de principis, criteris i compromisos al voltant de la pràctica investigadora que es realitza en el seu si destinat a:

 • garantir que la naturalesa de la relació entre els seus membres propicie la generació, transferència, distribució i difusió del coneixement i els avanços tecnològics i
 • evitar els problemes d’integritat en la conducta dels seus membres.

Tot això, amb l’últim objectiu d’afavorir la qualitat de la formació doctoral. 

El CBP és d’obligat compliment per tots els membres de l’EDUJI (article 9.8 del RD 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat). Als efectes d’aquest document, s’enten per membre de l’EDUJI els investigadors i investigadores en formació matriculats en els seus programes de doctorat, els investigadors i investigadores que participen en tasques de tutorització i/o direcció de tesi, independentment de la seua vinculació professional i/o contractual amb la Universitat Jaume I, i, en general, qualsevol persona que realitze tasques formatives o investigadores en l’EDUJI, ja siga de forma temporal o continuada.

El contingut del CBP és complementari i no substitutiu del que es disposa en les normes legals que regulen l’activitat científica i està fonamentat en la Carta Europea de l’Investigador i altra documentació de bones pràctiques científiques aplicables en altres organismes publics d’investigació. El CBP és d’aplicació en totes les activitats de formació d’investigadors realitzades en l’EDUJI. Aquestes activitats inclouen des de la formació fins a la planificació i el desenvolupament de la investigació, i des de la difusió dels resultats fins a l’aplicació i explotació dels coneixements derivats d’aquesta activitat.

 

El Codi va ser aprovat en la sessió número 6 del Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat de 02 de febrer de 2015. Pots accedir al text complet polsant: CBP Escola Doctorat

 

La Comissió Deontològica de la Universitat Jaume I

La Universitat, com a organisme públic de docència i investigació, és conscient del seu deure i responsabilitat davant la societat i, en conseqüència, constitueix una Comissió que de forma àgil i efectiva proporcione resposta a les necessitats actuals o que en el futur es plantegen respecte de la investigació científica desenvolupada en el seu àmbit, amb vista a la protecció dels drets fonamentals de les persones, el benestar dels animals i del medi ambient, i respecte dels principis i compromisos bioètics assumits per la Comunitat científica i les normes de la Universitat.

El CBP exigeix ​​que els projectes que impliquen investigació amb éssers humans, utilització de dades personals, mostres biològiques d'origen humà, experimentació amb animals, agents biològics o utilitzen organismes modificats genèticament, compten amb la autorització expressa emesa per la Comissió Deontològica del centre en què es vaja a realitzar la investigació. És missió principal de la Comissió Deontològica la realització d'aquests informes.

 

Pots accedir a la web de la Comissió Deontològica polsant: Comissió Deontològica de la Universitat Jaume I: normativa i formularis

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16