Criteris d'admissió al programa i places

23/01/2023 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Una vegada comprovat que els estudiants compleixen els requisits legals d'accés, i si la demanda supera el número de places, la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Ciències de la Comunicació valorarà l'aptitud dels candidats i candidates atenent els següents aspectes:

  • Expedient acadèmic: Aquest apartat puntuarà el 70% de la valoració global segons els següents criteris:
  1. Estudis de grau en les titulacions descrites al perfil d'accès: qualificació mitjana obtesa per l'estudiantat. 35% del global.
  2. Estudis de màster: qualificació mitjana obtesa per l'estudiantat en els estudis de màster. 35% del global.
  • Curriculum Vitae, que inclourà els següents aspectes: experiència investigadora (publicacions científiques, participació en congressos, etc.), experiència professional (relacionada amb l'àmbit de la comunicació), coneixement d'idiomes (amb certificació acadèmica en la qual s'indicarà el nivell d'acord amb el Marc Comú de Referència de Llengües). Es valorarà especialment que la recerca i experiència professional estiguen relacionades amb les àrees d'especialització del programa de doctorat. Aquest apartat punturà el 30% de la valoració global, distribuït de la següent  manera:
  1. Mèrits per recerca, amb especial recalcament en aquells treballs presentats en revistes indexades, llibres o capítols de llibre en editorials de prestigi i/o participacions en seminaris, congresos. 15% del global.
  2. Activitat professional prèvia a l'accès al doctorat. Es tindrà en compte únicament aquella activitat directament vinculada al camp de la comunicació. 10% del global.
  3. Acreditació de nivell de llengua anglesa. El nivell B1 son dos punts, B2 son tres punts, C1 son 4 punts i C2 son 5 punts. 5% del global.

Les llengües del programa de doctorat son el castellà i el valencià/català, llengües co-oficials de la Universitat Jaume I, pel que s'exigeix un coneixement suficient en algún dels dos idiomes (nivell C1, segons el Marc Comú Europeu de Referència de Llengües). Amb la finalitat d'afavorir la internacionalització del programa de doctorat, l'estudiantat estranger que no parle cap d'aquestes dues llengües podrà accedir al programa si acreiten un nivell C1 d'anglès.

D'acord amb el Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles es reservarà un 5 per 100 de les places disponibles per a estudiants que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100, així com per a aquells estudiants amb necessitats educatives especials permanents associades a circumstàncies personals de discapacitat, que durant la seva escolarització anterior hagin precisat de recursos i suports per a la seva plena normalització educativa

 

Oferta de places

  • 10 places
Informació proporcionada per: InfoCampus