Criteris d'admissió al programa i places

02/11/2023 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Requisits d'accés:

Com a requisit general d'accés hauran d'estar en algun dels supòsits de l'article 6 del RD 99/2011 o de la disposició addicional segona d'aquest Reial decret. L'article 6 del RD 99/2011 estableix el següent:

  1. Amb caràcter general, per a l'accés a un programa oficial de doctorat serà necessari estar en possessió dels títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari.
  2. Així mateix podran accedir-hi les persones que es troben en algun dels següents supòsits:

a) Estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol, o d'un altre país integrant de l'espai europeu d'educació superior, que habilite per a l'accés a màster d'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals, almenys 60, hauran de ser de nivell de màster.

b) Estar en possessió d'un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada de la qual, segons normes de dret comunitari, siga d'almenys 300 crèdits ECTS. Aquests titulats hauran de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació a què es refereix l'article 7.2 d'aquesta norma, llevat que el pla d'estudis del corresponent títol de grau incloga crèdits de formació en recerca, equivalents en valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de màster.

c) Els titulats universitaris que, prèvia obtenció de plaça en formació en la corresponent prova d'accés a places de formació sanitària especialitzada, hagen superat amb avaluació positiva almenys dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en Ciències de la Salut.

d) Estar en possessió d'un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers, sense necessitat de la seua homologació, prèvia comprovació per la universitat que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta en el país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ del qual estiga en possessió la persona interessada ni el seu reconeixement a altres efectes que el de l'accés a ensenyaments de doctorat.

e) Estar en possessió d'un altre títol espanyol de doctor o doctora obtingut segons anteriors ordenacions universitàries. La disposició addicional segona del RD 99/2011 estableix que:

  1. Els doctorands que havien iniciat el seu programa de doctorat segons anteriors ordenacions universitàries podran accedir als ensenyaments de doctorat regulats en aquest reial decret, prèvia admissió de la universitat corresponent, d'acord amb l'establit en aquest reial decret i en la normativa de la mateixa universitat.

 

Criteris d'admissió

A continuació s'assenyalen els requisits/criteris d'admissió específics seguint les indicacions de l'article 7 del RD 99/2011 que estableix al punt 1 que les universitats, a través de les comissions acadèmiques a què es refereix l'article 8.3 d'aquest reial decret, podran establir requisits i criteris addicionals per a la selecció i admissió dels estudiants a un concret programa de doctorat; i com s'indica en el punt 3, els requisits i criteris d'admissió a què es refereix l'apartat 1, així com el disseny dels complements de formació al fet que es refereix l'apartat 2 (aquest programa no té complements de formació), es faran constar en la memòria de verificació a què es refereix l'article 10.2.

Com a requisits d'admissió específics:

a) Hauran d'haver cursat algun Màster relacionat amb polítiques públiques, benestar social, salut i gestió sanitària, màrqueting o psicologia i salut.   

b) També podran ser admesos els qui hagen cursat altres estudis de màster diferents als assenyalats en el punt anterior, sempre que es tracte de màsters afins a ells relatius a ciències socials, ciències de la salut, psicologia o economia; o bé a les dues línies d'investigació del doctorat. L'afinitat serà determinada per la Comissió Acadèmica del programa de Doctorat.

c) En el cas de graduats en Medicina el reconeixement del nivell 3 MECES habilita a l'accés al programa de doctorat sense requeriment dels requisits anteriors.

d) Els/as estudiants hauran d'acreditar un B2 en Castellà o en Inglés, com a mínim. En el cas d'estudiants la llengua materna dels quals siga el castellà o l'anglés, o la seua formació d'accés al doctorat s'haja cursat en castellà o en anglés, no serà necessària l'acreditació del nivell en aquesta llengua. L'altre idioma, si està acreditat, es podrà valorar dins dels criteris d'admissió.
El nivell d'anglés no és limitant per a l'admissió en el Programa de Doctorat sempre que s'acredite un B2 o superior en Castellà, siga aquesta la llengua materna o la formació d'accés al doctorat s'haja cursat en aquesta llengua.

Com a criteris d'admissió:

Les sol·licituds d'admissió es baremaran en funció dels següents criteris:

a) Expedient acadèmic (puntuat entre 0 i 10).

a.1) Estudiants que hagen cursat algun dels màsters relacionats amb polítiques públiques, benestar social, salut i gestió sanitària, màrqueting o psicologia i salut, o el grau en Medicina.

a.2) Estudiants que hagen cursat algun màster universitari de contingut afí als assenyalats en el punt a.1) en ciències socials, ciències de la salut, psicologia o economia o a les dues línies de recerca del mateix: la mitjana de l'expedient es multiplicarà per un factor corrector de 0,5 a 0,8, en funció de l'afinitat del màster (determinada per la Comissió Acadèmica del programa de doctorat).

b) Experiència investigadora acreditada en àrees i àmbits afins a les línies de recerca del programa de doctorat (màxim 1 punt)

c) Entrevista amb els estudiants que valore aptituds i col·laboracions prèvies amb centres de recerca o departaments universitaris, explicitats a través de cartes de recomanació o informes que poden aportar els estudiants. L'entrevista es durà a terme en el cas d'existir empat de puntuacions en els criteris d'admissió dels mèrits previs (màxim 1 punt).

En el cas en que no es propose cap director o directora de tesis, serà condició necessària per a poder ser admés haver presentat una proposta del projecte de tesi en el qual s'exposen les línies bàsiques per a la recerca. 

 

Plantilla proposta del projecte de tesi

 

Estudiants amb necessitats educatives especials:

Tal com arreplega l'article 7 en el punt 4 els sistemes i procediments d'admissió que establisquen les universitats hauran d'incloure, en el cas d'estudiants amb necessitats educatives especials derivades de la discapacitat, els serveis de suport i assessorament adequats, que avaluaran la necessitat de possibles adaptacions curriculars, itineraris o estudis alternatius. Per a açò, pel que fa als sistemes i procediments d'admissió adaptats als estudiants amb necessitats educatives especials, la Universitat de València disposa de la Unitat per a la Integració de Persones amb Discapacitat (UPD), que vetla pel respecte al principi d'igualtat d'oportunitats i la no discriminació i que dóna suport al col·lectiu d'estudiants amb necessitats educatives especials derivades d'una condició de discapacitat. La Carta de Serveis d'aquesta unitat (http://upd.uv.es/index.php/cartaservicio.html), informa dels compromisos de qualitat i drets i deures dels usuaris. En el cas d'alumnes amb necessitats educatives específiques derivades de discapacitat, a l’UJI es farà ús dels serveis disponibles en la Universitat (Unitat de Suport Educatiu, USE) els tècnics de la qual ens informaran de les necessitats específiques de l'alumne (http://www.uji.es/serveis/use/). Aquesta informació es tindrà en compte tant en el procés d'admissió com en el disseny dels plans formatius individualitzats.

Així mateix, i d'acord amb el Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles es reservarà un 5 per 100 de les places disponibles per a estudiants que tinguen reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, així com per a aquells estudiants amb necessitats educatives especials permanents associades a circumstàncies personals de discapacitat, que durant la seua escolarització anterior hagen precisat de recursos i suports per a la seua plena normalització educativa.

 

Estudiants a temps parcial

Als estudiants que realitzen el programa de doctorat a temps parcial se'ls aplicaran els mateixos requisits i criteris d'admissió que als que el realitzen a temps complet.

El canvi de modalitat del doctorand o doctoranda, quant a la seua dedicació, haurà de presentar-se degudament justificat mitjançant una sol·licitud dirigida a aquesta Comissió Acadèmica, que resoldrà la mateixa i ho notificarà al servei corresponent de la Universitat. Els estudiants a temps parcial podran canviar de modalitat d'estudis quan justifiquen que les causes objectives (malaltia, contracte laboral, etc.) que els van impedir una matrícula a temps complet han desaparegut.

 

Oferta de places

  • 6 places

 

Informació proporcionada per: InfoCampus