Pròrroga per al dipòsit de la tesi

01/02/2024 | Escola de Doctorat
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Què és la pròrroga dels estudis?

El Reial Decret 99/2011 de 28 de gener, i posteriors modificiacions pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, estableix en l’article 3 que: 3.2. La duració dels estudis de doctorat serà d'un màxim de quatre anys a temps complet, a comptar des de la data de matrícula de la doctoranda o del doctorand en el programa fins a la data del depòsit de la tesi doctoral.   No obstant això, i prèvia autorització de la Comissió acadèmica responsable del programa, podran realitzar-se estudis de doctorat a temps parcial. En este cas tals estudis podran tindre una duració màxima de set anys des de la data de matrícula en el programa fins a la data de depòsit de la tesi doctoral.   3.3. Quan la doctoranda o el doctorand siga una persona amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent, la duració dels estudis de doctorat serà d'un màxim de sis anys a temps complet i de nou anys a temps parcial.   3.4. Abans de la finalització dels terminis citats en els apartats anteriors, si no s'haguera presentat la sol·licitud de depòsit de la tesi, la Comissió acadèmica responsable del programa, prèvia sol·licitud de la doctoranda o el doctorand, podrà autoritzar la pròrroga d'este termini per un any més, en les condicions que s'hagen establit en el corresponent programa de doctorat."   

Cal tindre present que, el còmput del temps màxim de permanència en el programa per a estudiantat amb règim de dedicació que inclou períodes a temps complet i a temps parcial és de sis anys i huit anys per a estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

D’acord amb la normativa anterior, el Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat en la seua sessió número 7-2016 va articular el procediment de gestió per a regular el procés de sol·licitud de pròrrogues.

IMPORTANT: A les doctorandes i els doctorands que han iniciat els estudis de doctorat abans del curs 2023/2024, els seran aplicable les disposicions reguladores del doctorat vigents en el moment de l'inici dels seus estudis.

Qui ha de sol·licitar pròrroga?

Podrà sol·licitar la pròrroga d’estudis de doctorat en programes del RD 99/2011 l’estudiantat per al que la data límit de dipòsit de la tesi finalitza en el curs acadèmic 2024-2025 (el curs acadèmic és el període comprés entre l’01/09/2024 i el 31/08/2025).

Serà requisit per poder sol·licitar la pròrroga estar matriculat en el curs acadèmic 2023-2024 i al corrent del pagament de les corresponents taxes acadèmiques.

Important: L’alumnat que exhaurisca el termini fixat en l’article 3.2 i 3.3 del RD99/2011 sense efectuar el dipòsit de la tesi doctoral i no dispose de la corresponent autorització de pròrroga per part de la Comissió Acadèmica del programa de doctorat serà baixa automàtica en el programa de doctorat. 

Quan s'ha de sol·licitar la pròrroga?

El període de sol·licitud romandrà oberta des del dia 2 de maig  fins al dia 30 de setembre de 2024. El tràmit de la sol·licitud s'efectua mitjançant la seu electrònica de la Universitat Jaume I.

 

 

Podeu descarregar açí l'imprés normalitzat requerit.

Les comissions acadèmiques dels programes de doctorat, atenent a les condicions que s’hagen establerts en el corresponent programa de doctorat, resoldran les sol·licituds. El doctorand o la doctoranda rebrà una resolució motivada, favorable o desfavorable, de la Comissió Acadèmica del programa de doctorat. 

Informació proporcionada per: Escola de Doctorat