Treball final de màster

14/07/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Organització del treball de final de màster (SBK013 Treball de Final de Màster)

1. Elecció de tema i tutora o tutor

S'ofereixen diverses línies temàtiques per a l'elaboració del TFM. Aquestes línies estan disponibles a l’Aula Virtual de l’assignatura. L’estudiantat pot fer propostes diferents al professorat, el qual pot decidir si acceptar-les.

Entre gener i març, l’estudiantat acorda un tema concret dins d'algunes d'aquestes línies amb una professora o professor del màster, elabora un projecte i el sotmet, juntament amb un pla de treball, a l'aprovació de la comissió de titulació del màster. L’estudiantat pot començar a treballar en el TFM quan tinga el vistiplau de la persona que el tutoritza i l'aprovació de la comissió.

 

2. Elaboració del treball

 L’estudiantat elabora el TFM amb la supervisió de la persona que el tutoritza entre els mesos d'abril i setembre. Per a l'elaboració del treball, cal seguir els criteris per a l'elaboració del TFM. La llengua del TFM pot ser qualsevol de les tres oficials a la Universitat Jaume I. Per escriure i defensar el TFM en una altra llengua cal pactar aquesta qüestió amb la persona que tutoritza el treball.

 

3. Avaluació del treball

El treball se sotmet a l’avaluació d’un tribunal. Aquest tribunal, a proposta de la Comissió de Titulació del Màster, està format per tres membres especialistes en l'àmbit de recerca del màster.

El treball de final de màster, tal com indica la normativa pertinent de la Universitat Jaume I, ha de defensar-se públicament davant el tribunal esmentat en el paràgraf anterior. Atès el caràcter virtual del màster, la defensa es realitza per videoconferència. En l'acte de defensa, l’estudiantat ha d'exposar els continguts principals del seu treball en un temps que pot oscil·lar entre els 20 i els 30 minuts, després de la qual cosa els membres del tribunal poden formular comentaris i preguntes.

El tribunal avalua tant el treball escrit com l'exposició oral, seguint els criteris d'avaluació establits.

 

4. Calendari

Durant el curs, la convocatòria de defensa és oberta entre la configuració de les actes d’avaluació de l’assignatura SBK013 i el mes de setembre. Si no es presenta el treball abans del 30 de setembre, cal matricular-se de nou en el curs següent i abonar les taxes corresponents.

 

Més informació: http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2023/estudio/42180?caracteres=practicas

 

Informació proporcionada per: InfoCampus