Competències genèriques i específiques

09/07/2021 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

En el Màster Universitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

  •     Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca
  •     Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
  •     Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
  •     Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
  •     Que els estudiants posseïsquen habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigit o autònom.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències avaluables i exigibles per a obtenir el títol:

Competències Genèriques:

CG01 - Interpretar i aplicar l'ús de les últimes tendències de les tècniques cromatogràfiques i espectrometria de masses, tant en les seues línies d'investigació, com en metodologies, recursos i problemes que s'aborden en diversos àmbits cientificotècnics
CG02 - Prendre decisions a partir del coneixement per a organitzar, planificar i desenvolupar metodologia analítica basada en tècniques cromatogràfiques per a donar solució als diferents problemes analítics en els camps d'anàlisi industrial, alimentari, ambiental, sanitari, entre altres
CG03 - Analitzar i jutjar la importància de la gestió de la qualitat en un entorn científic tant d'indústries com de laboratoris analítics, principalment des del punt de vista pràctic

Competències específiques:

CE01 - Controlar adequadament l'ús i l'àmplia tendència actual de les tècniques cromatogràfiques en els laboratoris d'anàlisis
CE02 - Analitzar l'ús i l'aplicació de la tècnica cromatografia de gasos en entorns actuals tant en el món de la investigació com en el de la indústria
CE03 - Analitzar l'ús i l'aplicació de la tècnica cromatografia líquida en entorns actuals tant en el món de la investigació com en el de la indústria
CE04 - Valorar l'aplicació de la tècnica electroforesi capil·lar, tant en les seues línies d'investigació, com en metodologies i recursos específics
CE05 - Controlar la tècnica d'espectrometria de masses i saber aplicar adequadament les tècniques avançades d'acoblament
CE06 - Dissenyar i projectar les tècniques actuals de tractament de mostra als laboratoris d'anàlisis de mostres alimentàries, sanitàries i ambientals
CE07 - Contrastar de manera adequada els diferents sistemes de gestió de la qualitat en els laboratoris
CE08 - Identificar i interpretar els diferents procediments d'acreditació i certificació de laboratoris
CE09 - Trobar solucions efectives i reals als diferents problemes analítics mitjançant l'ús de tècniques cromatogràfiques, especialment en l'anàlisi de mostres d'elevada complexitat
CE10 - Prendre decisions per a resoldre qualsevol problema de tipus instrumental que puga sorgir en l'àmbit de les tècniques cromatogràfiques

Informació proporcionada per: InfoCampus