Assignatura de pràctiques externes

12/05/2023 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Mòdul de 30 ECTS compost per dues matèries obligatòries per a la capacitació professional del psicòleg sanitari. Implica el desenvolupament de l'activitat laboral en un centre sanitari (tot açò sota la supervisió del tutor/a del màster, i el supervisor/a del centre) durant un total de 500 hores presencials de pràctiques que inclou diferents activitats. La matèria Pràctiques Externes I (12 ECTS) suposa una estada en el centre de 200 hores presencials i inclou: conèixer les pràctiques clíniques basades en l'evidència i les guies clíniques existents per a diferents trastorns, identificar característiques clíniques rellevants en un cas determinat, aplicar els instruments d'avaluació requerits i ser capaç d'analitzar adequadament la informació arreplegada en el procés de diagnòstic, aplicar adequadament tècniques d'intervenció psicològica, redactar informes clínics i dissenyar i dur a terme activitats de promoció i d'educació per a la salut psicològica individual i comunitària. Per la seua banda, la matèria de Pràctiques Externes II (18 ECTS) suposa un estada en el centre de 300 hores presencials i inclou: Dur a terme els diferents passos per a l'elaboració d'un determinat diagnòstic, utilitzar adequadament els protocols d'avaluació psicològica, ser capaç d'analitzar adequadament la informació arreplegada en el procés de diagnòstic i de prendre decisions respecte al procés d'avaluació, aplicar adequadament el protocol d'intervenció requerit en una determinada problemàtica, ser capaç d'establir una adequada relació terapèutica i de comunicar-se tant amb “els altres significatius”, com amb altres professionals, dissenyar i dur a terme activitats de promoció i d'educació per a la salut psicològica individual i comunitària.

En la Normativa Acadèmica de Pràctiques Externes (Aprovada pel Consell de Govern núm. 27, de 27 de setembre de 2012) es detallen els drets i deures de l'estudiantat, supervisor d'empreses i empreses, així com els procediments i les competències de totes les parts implicades (rectorat, deganat, coordinador de pràctiques externes, Consell Assessor d'Inserció Professional, Comissió de Titulació del Màster i l'Oficina d'Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)).

Per a la realització d'aquesta matèria, el Màster compta amb la col·laboració diversos centres sanitaris que compleixen els requisits establits en l'Ordre ECD/1070/2013, de 12 de juny (BOE de 14 de juny). Atès que es tracta d'un Màster amb atribucions professionals, és d'obligat compliment realitzar les pràctiques externes (tal com s'especifica en el BOE del títol) en centres autoritzats i registrats com a Centres Sanitaris en els corresponents Registres de centres, serveis i establiments sanitaris de la corresponent Comunitat Autònoma. En conseqüència, no és possible realitzar pràctiques curriculars a l'estranger. Ara bé, els estudiants interessats sí que poden realitzar pràctiques extracurriculars internacionals en centres estrangers.

Consulta el professorat tutor de l'assignatura SBF016 Pràctiques Externes I

Consulta el professorat tutor de l'assignatura SBF017 Pràctiques Externes II

Consulta les entitats cooperadores

Més informació en: http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2023/estudio/42173?caracteres=practicas

Informació proporcionada per: InfoCampus