Metodologia docent i sistemes d'avaluació

16/06/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Metodologia docent per a estudiants a distància

  • Ensenyament teòric: Exposició de la teoria per part del professorat, i seminaris d'experts de reconegut prestigi a nivell nacional i internacional amb la participació activa de l'estudiantat (implica l'ús de tècniques com: lliçó magistral, debats i discussions, etc.). Les sessions de teoria estan disponibles per als alumnes a distància mitjançant “vídeoclasses” en l'aula virtual (sempre després de l'autorització del professor). En aquestes “vídeoclasses” l'estudiant té accés als enregistraments de la classe en diferit així com a les discussions i debats que es generen en el desenvolupament de la classe.
  • Tutories: Treball personalitzat amb un estudiant o grup, utilitzant la tecnologia d'última generació que facilita la universitat mitjançant l'ús de l'aula virtual: tutories virtuals, fòrums habilitats, xat, skype, etc. En aquestes tutories es realitzaran també resolució de problemes i pràctiques d'aplicació de la teoria com són estudis de cas, simulacions, treball cooperatiu utilitzant grups electrònics a distància, etc.
  • Avaluació: Activitat consistent en la realització de proves (escrites, orals, pràctiques, projectes, treballs, etc.) utilitzats per a la valoració del progrés i resultats de l'aprenentatge de l'estudiant. Totes les assignatures del màster parteixen d'un examen escrit (Test, desenvolupament i / o problemes) sobre els conceptes teòric-pràctics i la complementen carpetes d'aprenentatge i/o portafoli tant individuals com en grup: projectes, exposicions orals, treballs acadèmics, informes de pràctiques.
  • Treball personal: Preparació per part de l'estudiant, de forma individual o en grup (mitjançant els fòrums 2.0), de seminaris, lectures, recerques, treballs, memòries, etc.
  • Estudi per als exàmens: la preparació per als exàmens inclou qualsevol activitat d'estudi: estudiar per a l'examen, lectures complementàries, practicar problemes i exercicis, etc.

Sistema d'avaluació
Les proves d'avaluació de l'aprenentatge contemplades en el màster combinen dos tipus d'avaluació: un examen escrit individual sobre els aspectes més teòrics i conceptuals i altres proves que avaluen els aspectes més procedimentals i actitudinals de la matèria, tenint en compte que poden ser activitats realitzades de manera individual o en grup, amb el que es valora tant el resultat d'aprenentatge com el procés d'organització de les tasques i els equips de treball.
 Únicament el Treball Final de Màster, les Pràctiques Externes i l'assignatura d'Iniciació a la metodologia de recerca s'avaluen amb memòries i informes de pràctiques (o bé elaboració de treballs acadèmics), i presentacions orals.

Informació proporcionada per: InfoCampus