Eixides professionals

14/03/2018 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Per a l'accés a la funció pública docent, el Reial Decret 276/2007, de 23 de febrer, estableix les titulacions exigides per accedir als diferents cossos de professorat.

  • Per a l'ingrés al Cos de Professors d'Ensenyament Secundari i al Cos de Professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, s'ha d'estar en possessió del títol de Doctor, Llicenciat, Enginyer, Arquitecte o el títol de Grau corresponent, a més d'aquest màster. A l'Annex V es detallen les especialitats en què podran ser admesos els qui, tot i no tenir la titulació exigida amb caràcter general, estiguen en possessió d'alguna de les titulacions que, per a cadascuna d'elles, es relacionen, així mateix, en el citat Annex V.
  • Per a l'ingrés al Cos de Professors Tècnics de Formació Professional s'ha d'estar en possessió de la titulació de Diplomat Universitari, Arquitecte Tècnic, Enginyer Tècnic o el títol de Grau corresponent, a més d'aquest màster.

Les especialitats dels cossos docents d'ensenyament secundari s'estableixen al Reial Decret 1834/2008, de 8 de novembre.

Per a l'accés a la docència en centres privats, és el Reial Decret 860/2010 BOE, de 2 de juliol, el que regula les condicions de formació inicial del professorat dels centres privats per exercir la docència en els ensenyaments d'educació secundària obligatòria o de batxillerat.

Informació proporcionada per: InfoCampus