Metodologia docent i sistemes d'avaluació

16/06/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

METODOLOGIA A UTILITZAR PER A l'ENSENYAMENT-APRENENTATGE

La metodologia seguida en les assignatures del present Màster combina un conjunt coherent de tècniques i accions que pretén optimitzar els resultats d'aprenentatge de l'alumnat.

S'ha pretès cobrir una àmplia gamma de propostes metodològiques que implementades en les diferents assignatures possibiliten un aprenentatge més actiu de l'alumnat i complementen les formes més tradicionals d'ensenyament i al seu torn permeten al professorat adaptar-se d'una forma més específica a les competències que es pretenen cobrir en cadascuna de les assignatures.

La metodologia seguida en el màster combina les activitats presencials i de treball autònom de l'alumne que es descriuen a continuació:

Lliçó magistral: Mètode expositiu consistent en la presentació d'un tema lògicament estructurat amb la finalitat de facilitar informació organitzada seguint criteris adequats a la finalitat pretesa. Centrat fonamentalment en l'exposició verbal per part del professor dels continguts sobre la matèria objecte d'estudi.

Resolució d'exercicis i problemes: Situacions on l'alumne ha de desenvolupar i interpretar solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposada inicialment. Se sol usar com a complement a la lliçó magistral.

Treball de laboratori: Mètode que consisteix en el desenvolupament per part dels alumnes d'un treball específic de laboratori científic-tecnològic sota la supervisió del professor. Aquest tipus de metodologia es distingeix per l'elevada autonomia amb la qual ha de treballar l'alumne

Aprenentatge Basat en Problemes (ABP): Mètode d'ensenyament-aprenentatge el punt del qual de partida és un problema que, dissenyat pel professor, l'estudiant ha de resoldre per a desenvolupar determinades competències prèviament definides

Estudi de casos: Anàlisi intensiva i complet d'un fet, problema o succés real amb la finalitat de conèixer-ho, interpretar-ho, resoldre-ho, generar hipòtesi, contrastar dades, reflexionar, completar coneixements, diagnosticar-ho i, en ocasions, entrenar-se en els possibles procediments alternatius de solució.

Aprenentatge per projectes: Mètode d'ensenyament-aprenentatge en el qual els estudiants duen a terme la realització d'un projecte en un temps determinat per a resoldre un problema o abordar una tasca mitjançant la planificació, disseny i realització d'una sèrie d'activitats i tot açò a partir del desenvolupament i aplicació d'aprenentatges adquirits i de l'ús efectiu de recursos.

Aprenentatge cooperatiu o en equip: Enfocament interactiu d'organització del treball en l'aula en el qual els alumnes són responsables del seu aprenentatge i del dels seus companys en una estratègia de coresponsabilitat per a aconseguir metes i incentius grupales.

Aprenentatge a través de l'aula virtual: Situació d'ensenyament-aprenentatge en les quals s'usa un ordinador amb connexió a la xarxa com a sistema de comunicació entre professor-alumne i es desenvolupa un pla d'activitats formatives integrades dins del curriculum.

ACTIVITATS D'AVALUACIÓ

Cada assignatura té establit un sistema d'avaluació específica i que en tots els casos compleix un conjunt de criteris comuns:

Examen Final: suposa la realització d'un examen teòric-pràctic en finalitzar l'assignatura, amb un pes en la qualificació final que oscil·la entre el 70% i el 40%. Pot admetre diferents formats depenent de l'assignatura: examen tipus test, resolució de problemes, desenvolupaments teòrics, examen oral, etc.

Avaluació contínua: suposa la realització de diferents proves al llarg del semestre per a poder avaluar el progrés de l'alumne, amb un pes en la qualificació final que oscil·la entre el 30% en assignatures de primers cursos, fins a un 60% en assignatures d'últim curs. Algunes de les proves d'avaluació contínua que poden realitzar-se són les indicades a continuació:
• Avaluació de pràctiques de laboratori a partir de les memòries i informes de pràctiques.
• Avaluació de tutoria (entrevista de tutorización, observació, memòries i informes, etc.).
• Avaluació de treballs acadèmics (resolució de problemes, prototips, projectes, casos, treballs, etc.).
• Avaluació de presentacions orals.
• Avaluació de projectes en els quals l'alumne o un grup de diversos alumnes ha d'explorar i treballar un problema pràctic aplicant i integrant coneixements interdisciplinaris.
• Avaluació de carpetes d'aprenentatge i/o portafolios: Conjunt documental elaborat per un estudiant que mostra la tasca realitzada durant el curs en una matèria determinada.
• Realització de proves curtes individuals al llarg del semestre.
• Etc.

Finalment, el Treball Final de Màster serà avaluat a partir dels continguts del projecte que l'alumne ha de desenvolupar com Treball Final de Màster i de la defensa del mateix davant un tribunal format per professors del grau. L'exposició oral serà pública i en finalitzar la mateixa, l'alumne quedarà a la disposició del tribunal per a contestar a les preguntes que aquest considere convenients. La documentació del Projecte contindrà els següents apartats com a mínim: Memòria, Pressupost, Plànols (si escau) i Plec de Condicions (si escau).

Informació proporcionada per: InfoCampus