Competències genèriques i específiques

12/05/2015 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

En el Màster Universitari en Enginyeria Industrial per la Universitat Jaume I es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

• CB6 Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació
• CB7 Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
• CB8 Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
• CB9 Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
• CB10 Que els estudiants posseïsquen habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigido o autònom.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències avaluables i exigibles per a obtenir el títol:

COMPETÈNCIES GENÈRIQUES:

• CG1 - Tenir coneixements adequats dels aspectes científics i tecnològics de: mètodes matemàtics, analítics i numèrics en l'enginyeria, enginyeria elèctrica, enginyeria energètica, enginyeria química, enginyeria mecànica, mecànica de mitjans continus, electrònica industrial, automàtica, fabricació, materials, mètodes quantitatius de gestió, informàtica industrial, urbanisme, infraestructures, etc.
• CG2 - Projectar, calcular i dissenyar productes, processos, instal•lacions i plantes.
• CG3 - Dirigir, planificar i supervisar equips multidisciplinaris.
• CG4 - Realitzar investigació, desenvolupament i innovació en productes, processos i mètodes.
• CG5 - Realitzar la planificació estratègica i aplicar-la a sistemes tant constructius com de producció, de qualitat i de gestió mediambiental.
• CG6 - Gestionar tècnica i econòmicament projectes, instal•lacions, plantes, empreses i centres tecnològics.
• CG7 - Poder exercir funcions de direcció general, adreça tècnica i adreça de projectes R+D+i en plantes, empreses i centres tecnològics.
• CG8 - Aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis i multidisciplinaris.
• CG9 - Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
• CG10 - Saber comunicar les conclusions –i els coneixements i raons últimes que les sustenten– a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
• CG11 - Posseir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera autodirigido o autònom.
• CG12 - Coneixement, comprensió i capacitat per a aplicar la legislació necessària en l'exercici de la professió d'Enginyer Industrial.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES:

• CE-TU01 - Coneixement i capacitat per a l'anàlisi i disseny de sistemes de generació, transport i distribució d'energia elèctrica.
• CE-TU02 - Coneixement i capacitat per a projectar, calcular i dissenyar sistemes integrats de fabricació.
• CE-TU03 - Capacitat per al disseny i assaig de màquines.
• CE-TU04 - Capacitat per a l'anàlisi i disseny de processos químics.
• CE-TU05 - Coneixements i capacitats per al disseny i anàlisi de màquines i motors tèrmics, màquines hidràuliques i instal•lacions de calor i fred industrial
• CE-TU06 - Coneixements i capacitats que permeten comprendre, analitzar, explotar i gestionar les diferents fonts d'energia.
• CE-TU07 - Capacitat per a dissenyar sistemes electrònics i d'instrumentació industrial.
• CE-TU08 - Capacitat per a dissenyar i projectar sistemes de producció automatitzats i control avançat de processos.
• CE-GES01 - Coneixements i capacitats per a organitzar i dirigir empreses.
• CE-GES02 - Coneixements i capacitats d'estratègia i planificació aplicades a diferents estructures organitzatives.
• CE-GES03 - Coneixements de dret mercantil i laboral.
• CE-GES04 - Coneixements de comptabilitat financera i de costos.
• CE-GES05 - Coneixements de sistemes d'informació a l'adreça, organització industrial, sistemes productius i logística i sistemes de gestió de qualitat.
• CE-GES06 - Capacitats per a organització del treball i gestió de recursos humans. Coneixements sobre prevenció de riscos laborals.
• CE-GES07 - Coneixements i capacitats per a l'adreça integrada de projectes.
• CE-GES08 - Capacitat per a la gestió de la Investigació, Desenvolupament i Innovació tecnològica
• CE-INS01 - Capacitat per al disseny, construcció i explotació de plantes industrials.
• CE-INS02 - Coneixements sobre construcció, edificació, instal•lacions, infraestructures i urbanisme en l'àmbit de l'enginyeria industrial.
• CE-INS03 - Coneixements i capacitats per al càlcul i disseny d'estructures.
• CE-INS04 - Coneixement i capacitats per al projectar i dissenyar instal•lacions elèctriques i de fluids, il•luminació, climatització i ventilació, estalvi i eficiència energètica, acústica, comunicacions, domòtica i edificis intel•ligents i instal•lacions de Seguretat.
• CE-INS05 - Coneixements sobre mètodes i tècniques del transport i manutenció industrial.
• CE-INS06 - Coneixements i capacitats per a realitzar verificació i control d'instal•lacions, processos i productes.
• CE-INS07 - Coneixements i capacitats per a realitzar certificacions, auditories, verificacions, assajos i informes.
• CE-PRO - Realització, presentació i defensa, una vegada obtinguts tots els crèdits del pla d'estudis, d'un exercici original realitzat individualment davant un tribunal universitari, consistent en un projecte integral d'Enginyeria Industrial de naturalesa professional en el qual se sintetitzen les competències adquirides en els ensenyaments.

Informació proporcionada per: InfoCampus