Metodologia docent i sistemes d'avaluació

16/06/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Metodologia docent
La metodologia docent és un dels aspectes més importants en la implantació d'un nou sistema docent adaptat a l'Espai Europeu d'Educació Superior. Segons l'opinió de la major part de la comunitat educativa universitària el nou model docent hauria de potenciar molt més l'ensenyament centrat en l'aprenentatge de l'alumne i menys en la docència del professor. Açò passa per una major part de les hores del alumno dedicades al autoaprenentatge i menys hores de lliçons magistrals.
La proposta de metodologia per al Màster es basa en aquestes idees i potenciarà especialment, tant en las metodologies docents com en l'avaluació, el treball autònom i en grup amb la finalitat de fomentar una major implicació de l'alumne en el seu procés d'aprenentatge. D'acord amb açò i amb els criteris generals considerats en la Universitat Jaume I per a les titulacions de postgrau, per cada crèdit ECTS s'estima en mitjana que un 30% correspon a activitats en presència del professorat, mentre que el resta corresponen a treball autònom de l'alumne. Considerant 25 hores de treball de l'estudiant per cada ECTS s'obté el següent desglossament primari en les activitats de l'estudiant: 

1 ECTS = 25 hores de las quals, en mitjana:

 •  7.5 hores en presència del professor
 • 17.5 hores de treball autònom, individual o en grup, i estudi

Aquest desglossament és una estimació mitjana. En algunes matèries la presencialitat podría ser algo superior a estos valores y en otras en cambio inferior.
Les metodologies docents principals que s'empraran en el Màster es poden classificar en:

Amb presència del professor:

 •  Lliçó magistral, en la qual el professor desenvoluparà coneixements inicials mínims, amb l'objectiu de donar una visió general a l'alumne de la matèria explicada i orientar les claus per al posterior aprofundiment i aprenentatge autònom.
 • Problemes o casos pràctics, en els quals el professor i els alumnes debatran i analitzaran la resolució de problemes o casos pràctics de disseny o fabricació en aspectes relacionats amb la matèria corresponent. En alguns casos aquests debats de casos pràctics es podran realitzar de forma virtual, a través de fòrums de l'assignatura.
 • Pràctiques en taller o laboratori, tutelades pel professor, en les quals es potenciarà el coneixement pràctic dels elements tècnics, processos de fabricació i maquinària d'interès per a les diferents matèries del Màster.
 • Pràctiques en aula informàtica, tutelades pel professor, en les quals els alumnes practiquen, ajudats pel professor, sobre l'ús de programari específic, bases de dades o fonts d'informació en internet.
 • Visites a empreses, en les quals els alumnes, acompanyats del professor podran comprovar in situ el funcionament del procés de disseny i/o fabricació en alguna empresa i potenciar els coneixements pràctics i de la realitat industrial.
 • Exposicions orals, en les quals un alumne o grup d'ells realitza una presentació oral d'un treball o projecte, normalment amb ajuda de mitjans audiovisuals, davant un o més professors del Màster, incloent una defensa del treball davant les qüestions plantejades pels professors.
 • Examen o avaluació, oral o per escrit, en presència del professorat.
 • Tutoria personal, en la qual l'alumne acudeix al professor de forma individual per a la consulta de dubtes relacionats amb la matèria.

Treball autònom:

 •  Estudi individual, basat en les anotacions de classe, la bibliografia recomanada o altres fonts d'informació, incloent lliçons interactives a través de pàgines web. És important donada la reduïda quota de presencialitat que es prentende usar en el Màster.
 • Treballs en aula informàtica, en les quals l'alumne ha de practicar o desenvolupar treballs emprant programari i/o equips de les aules informàtiques de la universitat, però treballant de forma autònoma, sense el suport del professor.
 • Treballs o projectes individuals, en els quals l'alumne ha de desenvolupar un treball o projecte relacionat amb una o diverses matèries o amb totes les matèries del Màster, suposant tot un procés de cerca d'informació, síntesi, anàlisi i preparació de documentació.
 • Treballs o projectes en grup, iguals als anteriors però realitzats en cooperació entre diversos alumnes, incloent les mateixes activitats que els treballs individuals més altres com la coordinació i repartiment de tasques, comunicació entre els membres del grup i reunions de treball.

En qualsevol cas es potenciarà l'ús de metodologies docents centrades en l'autoaprenentatge, més que en l'ús de la lliçó magistral, fomentant d'aquesta manera les tècniques per a l'aprenentatge al llarg de tota la vida, que va a ser cada vegada més important donada la ràpida evolució de la tecnologia i del món industrial i empresarial.
És de destacar la inclusió d'un treball del mòdul en cadascun dels mòduls docents, amb l'objectiu de servir d'activitat fonamental conductora i motivadora de la resta d'activitats docents. El treball del mòdul es realitzarà en grups de 3-4 alumnes, amb l'objectiu de fomentar el treball en equip i la planificació de tasques i recursos. Prèviament a la data d'impartició del mòdul els professors participants en el mateix plantejaran el treball que es proposarà, realitzant la coordinació de continguts exigits, formes de presentació, manera de realitzar els grups d'alumnes, etc. Una bona coordinació entre els professors és important per a garantir els objectius formatius perseguits en el mòdul. Aquestes matèries utilitzaran la metodologia docent d'aprenentatge basat en projectes, de manera que les classes presencials seran de tutoria per a ajudar a resoldre problemes i dubtes derivats del desenvolupament del projecte.

Avaluació
L'avaluació es realitzarà de forma coordinada per mòduls formatius, basant-se fonamentalment en els següents elements de valoració:

 • Un únic examen oral o escrit individual del mòdul, que englobarà qüestions de tipus fonamentalment conceptual, referents a les diferents assignatures del mateix.
 • Treball del mòdul, en el qual es valoraran almenys els següents aspectes:
  • Contingut i validesa tècnica del treball
  • Presentació i defensa oral davant els professors
  • Qualitat en l'estructura, redacció, i netedat dels documents
 • Seguiment o avaluació contínua de l'alumne en cada assignatura, mitjançant valoració de l'assistència, participació, activitats on-line, tasques específiques, etc.

En cada mòdul s'establirà i comunicarà als alumnes, a l'inici del mateix, el pes relatiu de cadascun d'aquests elements de cada assignatura del mòdul. Així mateix es faran públiques les escales de valoració i els aspectes valorats en els diferents camps de valoració del treball. En qualsevol cas, es donarà un pes important al treball del mòdul, ja que, com es va comentar anteriorment, aquest treball ha de ser el fil conductor de la formació en el mòdul. Una primera orientació de partida per als pesos de cada apartat en la valoració és:

 • Examen: 25 %
 • Evaluació contínua: 25 %
 • Treball: 50 %

Les assignatures de treball de mòdul i les corresponents a les fases conceptual i preliminar del treballe fi de màster s'avaluaran a partir dels documents lliurats i l'exposició i defensa oral del treball, segons la següent escala de pes:

 • Contingut tècnic del treball: 60 %
 • Documentació presentada (qualitat en l'estructura, redacció i netedat dels documents): 20 %
 • Presentació i defensa oral (davant una comissió de tres professors): 20%

 

Informació proporcionada per: InfoCampus